اروپا

راهنمای سفر به بریتانیا

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/03/27

بریتانیــا یــا پادشــاهی متحــد بریتانیــا بــا نــام رســمی پادشــاهی متحــد بریتانیــای کبیــر و ایرلنـــد شـــمالی , کشـــوری اســـت واقـــع در اروپـــای غربـــی و بـــه پایتختـــی شـــهر لنـــدن.

ایــن کشــور از چهــار بخــش تشــکیل شده‌است : ســه بخــش آن کشــورهای باســتانی انگلسـتان و اسـکاتلند و ولـز هسـتند کـه روی هـم بریتانیـای کبیـر را تشـکیل می‌دهند .بخــش چهــارم ایرلنــد شــمالی اســت کــه در جزیــره ایرلنــد قــرار دارد. پادشــاهی متحــد توســط اقیانــوس اطلــس از غــرب و شــمال، دریــای شــمال در شــرق، کانــال مانــش در جنــوب و دریــای ایرلنــد در غــرب احاطــه شــده اســت.

بریتانیـــا توســـط حکومـــت ســـلطنت مشـــروطه مبتنـــی بـــر نظـــام پارلمانـــی بـــه مرکزیـــت شــهر لنــدن اداره می شــود. ایــن ســرزمین از چهــار کشــور: انگلســتان، اســکاتلند، ولــز و ایرلنــد شــمالی تشــکیل شــده است. ســه کشــور اخیــر دارای دولت‌های محلــی هســتند کـــه بـــا حـــدود اختیـــارات مختلـــف در چهـــار پایتخـــت بـــه نام هـــای ادینبـــرو، کاردیـــف و بلفاســـت اداره می شـــوند. هـــر چنـــد جزایـــر گرنـــزی، جـــرزی تحـــت حمایـــت پادشــاهی متحــد هســتند ولــی جــزو آن بــه شــمار نمی‌روند .پادشــاهی متحــد دارای چهــارده ســرزمین آن ســوی دریــا اســت. ایــن ســرزمین ها بقایــای امپراتــوری بریتانیــا هســـتند. ایـــن امپراتـــوری کـــه بزرگتریـــن امپراتـــوری تاریـــخ بـــه شـــمار مـــی رود در اوج یـــک چهـــارم زمین هـــای کـــره زمیـــن را در سده های نوزده و بیست شامل می‌شد. تأثیــر فرهنــگ بریتانیایــی را می تــوان در زبــان، فرهنــگ و نظام‌های حقوقــی مســـتعمرات ســـابق ایـــن امپراتـــوری مشـــاهده کـــرد.

پادشــاهی متحــد کشــوری توسعه‌یافته اســت و دارای ششــمین اقتصــاد بــزرگ دنیــا بــر اســاس تولیــد ناخالــص داخلــی و هشــتمین اقتصــاد دنیــا بــر پایــهی برابــری قــدرت خریـــد اســـت. ایـــن پادشـــاهی نخســـتین کشـــور صنعتـــی دنیـــا اســـت و در طـــول ســـده نوزده و اوایـــل ســـده بیست قدرتـــی پیشـــرو در ســـطح بین الملـــل بـــه شـــمار می رفـــت. ایـــن کشـور هنـوز هـم در عرصه‌های اقتصـادی، فرهنگـی، نظامـی، علمـی و سیاسـی دارای قـــدرت گســـترده بین المللـــی اســـت و جـــزو معـــدود اعضـــای ثابـــت دارای حـــق وتـــو در شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از زمــان پیدایــش آن در ســال ۱۹۴۶ اســت. ایــن کشــور یکــی از قدرت هــای شناخته شــده ی دارای جنگ افــزار اتمــی در جهــان اســت و از لحـــاظ هزینه هـــای نظامـــی رتبـــه چهـــارم جهـــان را دارد.

بریتانیـــا عضـــو اتحادیـــه اروپـــا و پیـــش از آن عضـــو جامعـــه اقتصـــادی اروپـــا از زمـــان پیدایـش آن در سـال ۱۹۷۳ بـوده اسـت. همچنیـن بریتانیـا، عضـو اتحادیـه کشـورهای همسـود، شـورای اروپـا، جـی۷ ،گـروه هشـت، گـروه ۲۰ ،سـازمان همـکاری اقتصـادی و توســعه و ســازمان تجــارت جهانــی نیــز می باشــد.

جغرافیا

كشـور انگلسـتان بـا 244046 كیلومتـر مربـع وسـعت (هفتـاد و چهارمیـن كشـور جهـان) در نیم كـره شـمالی، در غـرب قـاره اروپـا، در شـرق اقیانـوس اطلـس شـمالی، در كنـار دریـای مانــش از ســمت جنــوب، دریــای شــمال از مشــرق و دریــای ایرلنــد در مغــرب، واقــع شـده و متشـكل از دو قسـمت اصلـی اسـت كـه نصـف النهـار مبـدا از جنـوب شـرقی آن(ناحیـه گرینویـچ در حومـه لنـدن) مـی گـذرد. قسـمتی از انگلسـتان (در ایرلنـد شمالی)بـا جمهـوری ایرلنـد (ایرلنـد جنوبی) مـرز مشـترك دارد. سـرزمین بریتانیـا از مسـاحتی معـادل كشـور نیوزلنـد و نیمـی از خـاك كشـور فرانسـه برخـوردار مـی باشـد.بریتانیــا از دو جزیــره اصلــی تشــکیل شــده اســت؛ جزیــره اصلــی و بــزرگ تــر، بریتانیــای کبیــر نامیــده می شــود و شــامل اســکاتلند، ولــز و انگلســتان (انگلنــد) اســت. جزیــره ی دیگـر ایرلنـد اسـت کـه توسـط دریـای ایرلنـد از بریتانیـای کبیـر جـدا می‌شود و شـامل ایرلنـد شـمالی در شـمال و جمهـوری ایرلنـد در جنوب می باشـد. جمهـوری ایرلنـد جنوبی یـک کشـور مسـتقل و عضـوی از اتحادیـه اروپـا اسـت و بخشـی از کشـور بریتانیـا محسـوب نمـی شـود.

۷۶ درصـد زمیـن هـای بریتانیـا زیـر کشـت هسـتند، و اگـر چـه عـده کمـی از جمعیـت این کشـور بـه کشـاورزی مشـغول هسـتند، امـا تولیـدات آن هـا، علاوه بـر تامیـن نیازهـای داخلـی، بـه خـارج نیـز صـادر می‌شوند. محصولات مهـم کشـاورزی بریتانیـا عبارت‌اند از گنــدم، جــو، ســیب زمینــی، گوجــه فرنگــی، نیشــکر و ســبزیجات. ایــن کشــور دارای چـراگاه هـای دائمـی زیـادی اسـت کـه در آن هـا گوسـفند، گاو، خـوک و طیـور پـرورش می یابنــد.

ایــن ســرزمین از چشــم اندازهــای مختلفــی برخــوردار بــوده و ســهم عمــده ی اراضــی آن، بـه جـز مناطـق شـمالی و جنـوب غربـی، نسـبتا مسـطح و كـم ارتفـاع اسـت و ایـن در حالـی اسـت كـه بیشـتر قسـمت هـای ولـز و اسـكاتلند از سـرزمین هـای كوهسـتانی تشـكیل مـی گـردد. بـه طـور كلـی مـی تـوان گفـت كـه كشـور انگلسـتان بـه ناحیـه ای كوهسـتانی در شـمال و غـرب و ناحیـه ای پَسـت در شـرق قابـل تقسـیم اسـت كـه دهانـه رودخانـه اگـز (اگزتـر) در جنـوب غربـی و رودخانـه تیـس(تـی سـاید) در شـمال شـرقی، تـاحدودی مرز بین این مناطق را مشخص می نماید.

بریتانیا را می توان از لحاظ طبیعی به سه ناحیه، به ترتیب زیر تقسیم نمود:

ناحیــه اســكاتلند در شــمال: قســمت اعظــم ارتفاعــات كشــور در آن واقــع گردیــده و ناحیـه ای سرسـبز و پوشـیده از چمن زار اسـت كـه قسـمت عمـده جنـگل هـای كشـور را در برگرفتـه اسـت. رودهـای زیـادی در آن جریـان دارنـد كـه از آن جملـه مـی تـوان بـه رودهـای دی، كلیـاد و توئیـد اشـاره نمـود. بلندتریـن نقطـه آن قلـه بـن نویـس بـا 1343متـر ارتفـاع اسـت.

از جملــه جزایــر مهــم كشــور مــی تــوان از جزایــر شــتلند، اوركنــی و هبریــد داخلــی و خارجــی و جزیــره هــای كوچكتــر آیلــی، لوئیــس، مــال، رم و ارن نــام بــرد.

ناحیـه آلسـتر (ایرلنـد شمالی) :ناحیـه آلسـتر، قسـمتی از شـمال جزیـره ایرلنـد اسـت، كـه ناحیـه ای نسـبتا كـم ارتفـاع مـی باشـد، امـا از نقاطـی بـا ارتفـاع زیـاد برخـوردار بـوده و جنـگل هـای آن عمدتـا در همیـن نواحـی واقـع شـده انـد.رودهـای بـن، رو و بـاك واتـر از جملـه مهـم تریـن رودهـا، و مگـی و راتلـی نیـز از جملـه مهم تریــن جزایــر آن محســوب مــی گــردد.

ســایر نقــاط (انگلنــد و ویلــز) : مناطــق انگلنــد و ویلــز، قســمت جنوبــی جزیــره اصلــی را شـامل مـی گردنـد. نواحـی وسـیعی از آن را جلگـه هـا، مراتـع و نواحـی پَسـت پوشـانده انــد. نواحــی مرتفــع آن عمدتــا در شــمال و غــرب واقــع شــده انــد. از جملــه مهمتریــن رودهـای مهـم آن مـی تـوان بـه تیمـز (تایمـز) ، اوز، ایـون، مـرزی، هامبـر، تایـن، ترنـت و ســورن اشــاره نمــود. از جملــه جزیــره هــای مهــم آن نیــز مــی تــوان از جزایــر هالــی، انگلسـی، وایـت و شـپی نـام بـرد. بلندتریـن نقطـه ایـن منطقـه، قلـه سـنودن بـا 1/580 متـر ارتفـاع مـی باشـد.

از جملـه مهمتریـن بنـادر مهـم انگلسـتان نیـز مـی تـوان بـه بنـدر لنـدن در مصـب رود تایمـز، گالسـگو دركنـار رود كالیـد، لیورپـول و بلفسـت در سـاحل دریـای ایرلنـد، كاردیـف در تنگـه بریسـتول و سـاوت همپتـن در سـاحل دریـای مانـش اشـاره نمـود.

آب و هوا

تصویـر عمومـی از آب و هـوای انگلسـتان بیشـتر بـا بـاران و مـه و رطوبـت همـراه اسـت. در تمامـی بخـش هـای ایـن کشـور نـه چنـدان پهنـاور، آب و هـوای متنوعـی وجـود دارد، از زمســتان هــای ســرد گرفتــه تــا تابســتان هــای گــرم و مرطــوب. میــزان بارندگــی در ایـن کشـور بسـیار بـالا اسـت. شـهر لنـدن، پایتخـت انگلسـتان، از نظـر بارندگـی سـطح بالاتــری از شــهرهایی ماننــد پاریــس و یــا حتــی نیویــورک دارد. بــا ایــن حــال در ســال هـای اخیـر انگلسـتان مـاه هـای گرمـی را در تابسـتان تجربـه کـرده اسـت. در انگلسـتان، زمسـتان و پاییـز مرطـوب تریـن مـاه هـای سـال اسـت. در تابسـتان بـه ویـژه در جنـوب انگلسـتان، جایـی کـه بـه لنـدن نیـز بسـیار نزدیـک اسـت، درجـه حـرارت هـوا بیـن 18 تـا 23 درجـه سـانتیگراد اسـت. امـا در مـاه هـای خـرداد تـا شـهریور، گاهـی گرمـا بـه 30 درجـه نیـز مـی رسـد کـه گردشـگران را بـا توجـه بـه رطوبـت هـوا گاهـی کلافه مـی کنـد. توجـه داشـته باشـید کـه سـرمای زیـر صفـر درجـه معمولا در انگلسـتان بـه نـدرت اتفـاق مـی افتـد.

آب و هـوای بریتانیـا بـه غیـر قابـل پیـش بینـی بـودن شـهرت دارد و بنابرایـن کسـانی کـه قصـد ورود بـه ایـن منطقـه را دارنـد، بایـد بـا آمادگـی راهـی آن جـا شـوند. ملایم تریـن هـوا معمولا در سـواحل جنوبـی اسـت. نوامبـر تـا فوریـه سـرد اسـت و بنابرایـن توصیـه مـی شـود از پلـوور، کـت هـای گـرم، چکمـه، بارانـی و چتـر اسـتفاده کنیـد. مـردم جنوبـی شـاهد بـرف چندانـی نیسـتند، ایـن در حالـی اسـت کـه در شـمال و اسـکاتلند در فصـل زمسـتان معمولا بـرف سـنگینی مـی بـارد. خانـه هـا در بریتانیـا معمولا از عایـق بنـدی مناسـبی برخوردارنـد و مجهـز بـه سیسـتم گرمایــش هســتند و بــه همیــن دلیــل در درون خانــه هــا ســرما چنــدان حــس نمــی شــود. در بهــار و پاییــز روزهــای روشــن و آفتابــی زیــادی وجــود دارد کــه البتــه غــروب هـا اندکـی سـرما حـس مـی شـود. برخـی مواقـع در بریتانیـا، هـوا بـی نهایـت مطبـوع و دلپذیـر اسـت، هـر چنـد کـه ایـن مواقـع در مقایسـه بـا دیگـر نقـاط دنیـا کمتـر و غیـر قابـل اطمینــان تــر هســتند. بــه کســانی کــه بیــن ژوئــن و ژوئیــه بــه بریتانیــا ســفر مــی کننــد، توصیــه مــی شــود همــراه خــود لبــاس و کفــش ســبک داشــته باشــند.

پول و اقتصاد

واحـد پـول بریتانیـا پونـد اسـترلینگ (Sterling Pound ) اسـت. سـكه هـا در تمامـی بریتانیـای کبیـر یـک شـكل اسـت و توسـط بانـک مرکـزی بریتانیــا (bank of England ) تولیــد و توزیــع می شــود. امــا بانــک هــای اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی مجــاز هســتند اســکناس هــای خــود را چــاپ و توزیــع کننــد. تمامــی ایــن اســکناسها علیرغــم تفــاوت ظاهــری پونــد اســترلینگ هســتند و از نظــر ارزش برابرنـد، هـر چنـد کـه در بازارهـای غیـر رسـمی ارز ایرلنـد بـا قیمـت هـای متفاوتـی عرضـه میشـوند. اقتصــاد بریتانیــا در میــان كشــورهای جهــان در رده چهــارم قــرار دارد. ایــن كشــور در حالــی بــه اســتقبال قــرن بیســت و یكــم رفــت كــه بــا رشــد اقتصــادی فزاینــده و ســطح بیـكاری نسـبتا ناچیـز رو بـه رو گردیـد. رونـد سـریع صنعتـی شـدن انگلسـتان طـی قـرن نوزده میلادی ، سـبب گردیـد كـه ایـن كشـور بـه یكـی از قدرتمندتریـن كشـورهای صنعتـی جهـان مبـدل گـردد.

هزینــه زندگــی در بریتانیــا بالاســت، بــه ویــژه هزینــه غــذا و كالاهای مصرفــی ســبب گردیـده اسـت كـه ایـن كشـور در زمـره یكـی از پرهزینـه تریـن كشـورهای جهـان محسـوب گـردد. بیـن جنـوب انگلسـتان كـه ثروتمنـد و پـر هزینـه اسـت و شـمال آن، اسـكاتلند، ولـز و ایرلنـد شـمالی كـه كـم هزینـه تـر و ارزان تـر اسـت، اختلاف زیـادی وجـود دارد. عـوارض و مالیـات اتومبیـل، بنزیـن و تنباكـو بالاست . بـا ایـن وجـود، میـزان حقـوق افـراد نیـز، خصوصـا در جنـوب انگلسـتان، نسـبتا بالاست .

از جملــه مهــم تریــن صنایــع انگلیــس مــی تــوان بــه آهــن و پــولاد ، وســایل مهندســی، كشـاورزی، سـاختمانی، راه سـازی، ماشـین و هواپیمـا سـازی، منسـوجات، مواد شـیمیایی و تولیــدات غذایــی و نظامــی اشــاره نمــود. غــلات، چغنــدر قنــد، ســیب زمینــی، میــوه و سـبزیجات نیـز از جملـه مهـم تریـن محصولات كشـاورزی كشـور بـه شـمار مـی آیـد. تولیــد ســالانه گوشــت گاو 601 میلیــون تــن، گوشــت خــوک 862 هــزار تــن، گوشــت گوســفند 243 هــزار تــن و صیــد ماهــی 980 هــزار تــن مــی باشــد.

تولیـد ســالانه نیـروی الكتریسـیته نیـز معـادل 38.283 میلیـارد كیلـو وات سـاعت اسـت. نخسـتین نیـروگاه بـرق اتمـی در جهـان بـرای اولیـن بـار در انگلسـتان آغـاز بـه كار نمـود و در حـال حاضـر، قسـمتی از بـرق ایـن كشـور توسـط ایـن نیـروگاه هـا تأمیـن مـی گـردد.

طـی سـال هـای اخیـر، نفـت و گاز طبیعـی بـه مقادیـر فـراوان در دریـای شـمال كشـف گردیـده و قسـمت عمـده احتیاجـات سـوختی ایـن كشـور را تأمیـن مـی نمایـد. ذخایـر شــناخته شــده نفــت بالــغ بــر  نوزده میلیــارد بشــكه مــی باشــد. معــادن ذغــال ســنگ نیــز فـراوان بـوده و آهـن، سـرب، مـس و روی، قلـع، بوكسـیت، نمـک، گـچ، سـیلیس و آهـک نیـز از جملـه مهـم تریـن معـادن كشـور بـه شـمار مـی آیـد.

از جملــه عمــده تریــن محصــوالت وارداتــی انگلســتان مــی تــوان بــه تولیــدات نفتــی، فلـزات، گوشـت، خشـكبار، قالـی و میـوه جـات اشـاره نمـود كـه اكثـرا از كشـورهای آمریـكا%10 ،آلمـان غربـی%8 ،هلنـد %8 و فرانسـه %8 وارد مـی گـردد.

میـزان صـادرات

ایـن كشـور، 92 میلیـارد دلار اسـت كـه عمدتـا شـامل ماشـین آلات ، تولیـدات مهندسـی، جنــگ افــزار، مــواد شــیمیایی، وســایل برقــی، اتومبیــل، پارچــه و كنســرو مــی گــردد و اكثــرا بــه كشــورهای آمریــكا(%9 )و فرانســه و آلمــان غربــی و هلنــد هــر یــک (%6 )صــادر مـی گـردد.

فرهنگ مردم

انگلیســی ها نســبت بــه اظهــارات کلــی و بــدون پایــه و اســاس بی اعتمادنــد. آن هــا بیــش از دیگــران نســبت بــه آن چــه دقیقــا قــول داده‌اند ، عمــل می کننــد. بنابرایــن، می خواهنــد دقیقــا بداننــد کــه خــود را بــه چیــز متعهــد می کننــد.

فرانســوی ها اعتقــاد دارنــد، وقتــی کــه بــا یــک انگلیســی مشــغول بحــث هســتند بــه هیـچ وجـه نبایـد بـا وی چانـه زد، زیـرا در آن صـورت، انگلیسـی فـرد چانـه زننـده را بـه چشـم یـک خـرده سـوداگر و یـا فروشـنده دوره‌گرد ، پنداشـته و ارزشـی بـرای وی قائـل نخواهنـد شـد، بلکـه بـرای موفقیـت در برخـورد بـا یـک فـرد انگلیسـی بایـد وضـع خـود را نشـان داد و بـر گفته‌ی خـود تأکیـد کـرد، بـدون آن کـه الزام باشـد علتـی بـرای آن ذکـر گـردد و ایـن ثبـات قـدم، ارزش طـرف مقابـل را در برابـر فـرد انگلیسـی افزایـش خواهـد داد.

فرانســویان در مــورد همسایه‌های انگلیســی خــود، اعتقــاد دارنــد کــه ایشــان در طــول تاریـخ بـه خوبـی توانسته‌اند شـراب نـو را در جـام کهنـه بریزنـد و در مقایسـه بیـن خـود و انگلیسی‌ها معتقدنـد کـه یـک فرانسـوی یعنـی یـک مـرد عاقـل؛ دو فرانسـوی یعنـی بحـث و گفتگـو؛ سـه فرانسـوی یعنـی بی‌نظمی و آشـوب. و یـک انگلیسـی یعنـی یـک ابلـه، دو انگلیسـی یعنـی باشـگاه ورزشـی و سـه انگلیسـی یعنـی امپراطـوری بریتانیـا.

زبان

زبــان رســمی ایــن کشــور، زبــان انگلیســی اســت کــه در نقــاط مختلــف بــا لهجــه هــای متفـاوت ولـش و گالیـک اسـکاتلندی تکلـم مـی گـردد. در انگلسـتان، بـه دلیـل نـرخ بــالای مهاجریــن، زبان هــای محــاوره ای متعــددی مــورد تکلــم واقــع مــی گــردد.

زبــان انگلیســی یکــی از زبــان هــای هندواروپایــی از شــاخه ژرمنــی اســت. از دیگــر زبان هـای شـاخه ژرمنـی می تـوان از آلمانـی، هلنـدی، دانمارکـی، سـوئدی و نـروژی نـام بــرد.

خــودِ شــاخه ژرمنــی بــه دو بخــش شــرقی و غربــی تقســیم می شــود کــه انگلیســی بــه ژرمنــی غربــی تعلــق دارد. امــروزه حــدود نیمــی از مجموعــه واژگان زبــان انگلیســی و دسـتور آن زبـان از همـان ریشـه ژرمنـی اسـت، ولـی نیـم دیگـر را وام واژه هـا تشـکیل می‌دهند . بیشــتر ایــن وام واژه هــا از زبان هــای التیــن و فرانســوی و بخشــی دیگــر از یونانــی و دیگــر زبان‌ها بــه انگلیســی وارد شــده اند.

زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان مــادری در کشــورهای انگلســتان، آمریــکا، کانــادا، اسـترالیا، ایرلنـد، نیوزلنـد، آفریقـای جنوبـی و بسـیاری کشـورهای دیگـر تکلـم می‌شود.

انگلیســی امــروزه از نظــر تعــداد گویشــور، پــس از چینــی، عربــی، اســپانیایی و هنــدی، پنجمیــن زبــان جهــان اســت. تعــداد کســانی کــه زبــان مادریشــان انگلیســی اســت،

امـروزه ۳۸۰ میلیـون نفـر اسـت. انگلیسـی در بسـیاری از کشـورها زبـان میانجـی اسـت و مهـم تریـن زبـان دنیـا در زمینه‌های سیاسـی، اقتصـادی، نظامـی، صنعتـی، فرهنگـی و علمــی در روابــط بین الملــل بــه شــمار می آید.

مذهب

 59.5 % مـردم انگلیـس، مسـیحی و اكثـرا پروتسـتان هسـتند. در سرشـماری سـال 2011 نزديــک بــه يــک و نيــم ميليــون مســلمانان در انگلســتان و ولــز وجــود داشــت، كــه 3 ٪ از جمعیـت كل را تشـكيل مـی دهـد. بیـش از 1 میلیـون نفـر پيـرو ديـن هایـی بـا ريشـه ي هنــدی هســتند، 560000 هنــدو، 340000 ســیک همــراه بــا 150000 نفــر كــه در حــال تمریــن بودیســم هســتند. انگلســتان، بــا داشــتن 300000 يهــودی، پنجميــن جامعــه بـزرگ يهوديـان در جهـان اسـت.

جشن ها و تعطیلات رسمی

1 ژانويه، سال نو

1 مارس، روز سن ديويد

17 مارس، روز سن پاتريک

25 مارس، روز خانم

21 آوريل، زادروز ملكه

23 آوريل، روز سن جرج

31 اكتبر، هالوين

25 دسامبر، كريسمس

غذا

کســانی کــه بــه بریتانیــا ســفر مــی کننــد، متوجــه ایــن موضــوع مــی شــوند کــه فرهنــگ هــای مختلفــی در مــورد خــورد و خــوراک در بریتانیــا وجــود دارد و در انگلیــس نظــرات متفاوتــی دربــاره رســم و آداب غــذا خــوردن وجــود دارد. ماهــی و ســیب زمینــی ســرخ کــرده بریتانیــا در گذشــته مشــهور بــوده اســت. امــروزه بــا توجــه بــه تاثیــر زندگــی مــدرن و نقــاط مختلــف جهــان، ســبک هــای بســیار متنــوع آشــپزی در ایــن منطقــه وجــود دارد. در هــر شــهر، انــواع مختلفــی از رســتوران هــا بــه چشـم مـی خـورد و محصولات غذایـی شـگفت انگیـزی در سـطح گسـترده عرضـه مـی شــوند.

صبحانـه سـنتی بریتانیـا کـه شـامل ژامبـون و تخـم مـرغ اسـت، هنـوز هـم طرفـدار دارد، امــا مــردم دوســت دارنــد صبحانــه ســبک تــری کــه شــامل غـلات و نــان تســت اســت، میــل نماینــد.

 نهــار معمولا ســریع صــرف مــی شــود و وعــده سَــبُکی از آش، سـوپ یـا سـاندویچ اسـت. شـام معمولا در سـاعت 6 بعـد از ظهـر سـرو مـی شـود.دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟