اروپا

راهنمای سفر به ایتالیا

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/06/06

ایتالیـــا کـــه نـــام رســـمی اش جمهـــوری ایتالیایـــی اســـت، در جنـــوب اروپـــای مرکـــزی قــرار گرفتــه است. ایــن کشــور از شــمال بــا فرانســه، ســوییس، اتریــش و اســلوونی( در امتــداد کوه هـــای آلـــپ) همســـایه اســـت و تـــا جنـــوب، بـــه صـــورت شـــبه جزیره کشـــیده شـــده اســـت.

ایتالیـــا بزرگتریـــن جزیره هـــای دریـــای مدیترانـــه(سیســـیل و ســـاردنیا) و جزیره هـــای کوچکتـــری را هـــم در بـــر میگیـــرد و دو کشـــور ســـن مارینو و واتیـــکان هــم درش قــرار گرفته‌اند ؛ آب و هــوای معتــدل فصلــی دارد و بــا جمعیــت ٦٠ میلیونــی خــود، ششــمین کشــور پرجمعیــت اروپــا و بیست وســومین کشــور پرجمعیــت جهــان بــه شــمار مــی رود.

پایتخـــت ایتالیـــا، رم اســـت کـــه مدت هـــا مرکـــز سیاســـی تمـــدن غربـــی و پایتخـــت امپراطوری روم بـــه شـــمار می رفـــت. بعـــد از فروپاشـــی امپراطوری روم، ایتالیـــا بارهـــا مـــورد تـــاراج قـــرار گرفـــت، بـــا ایـــن حـــال بعدهـــا رنســـانس آنجـــا متولـــد شـــد. در پـــی دوران پیدایـــش دوبـــاره(Risorgimento) اســـتان های ایتالیـــا در ١٨٦١ بـــا هـــم یکـــی شـدند و کشـور ایتالیـا را تشـکیل دادنـد. طـی دو دهه‌ی آخـر قـرن نوزدهـم، ایتالیـا بـا تسـلط بـر لیبـی، اریتـره، سـومالی، اتیوپـی، آلبانـی، رودس و دوازده جزیـره امپراتـوری مستعمراتی ای تشـکیل داد کـه در تیانجیـن چیـن هـم یـک امتیـاز انحصـاری داشـت.

ایتالیـای مـدرن امـروز، جمهـوری دموکراتیـک دارد و در صـف ٨ کشـور صنعتـی جهـان قـــرار گرفتــه است. ســـطح زندگـــی در ایتالیـــا در حـــد اســـتاندارد بـــالا قـــرار دارد و از لحـــاظ کیفیـــت زندگـــی، جـــزء فهرســـت ١٠ کشـــور برتـــر جهـــان اســـت.ایـن کشـور، یکـی از اعضـای اتحادیه‌ی اروپاسـت و در گـروه ٨ ،گـروه ٢٠ و ناتـو عضویـت دارد. ایتالیـــا همچنیـــن عضـــو ســـازمان همـــکاری و گســـترش اقتصـــادی، ســـازمان تجـــارت جهانـــی، کنســـول اروپـــا، اتحادیـــه ی اروپـــای غربـــی و ســـازمان ملـــل اســـت؛ از لحـاظ بودجه‌ی دفـاع جهانـی، در رده‌ی نهـم بـوده و بخشـی از تسـلیحات اتمـی ناتـو را در اختیـــار دارد.

در واقـع، ایتالیـا نقـش بزرگـی در ارتـش اروپایـی و جهانـی دارد. ایـن کشـور قدرتمنـد، از لحـــاظ سیاســـی، اجتماعـــی و اقتصـــادی، در کنـــار کشـــورهای انگلســـتان، فرانســـه، آلمـان و روسـیه قـرار می‌گیرد. در آخـر بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه ایتالیـا سـطح ســواد بالایی دارد.

جغرافیا

ایتالیـا در جنـوب اروپـا بـا مختصـات جغرافیایـی تقریبـی ۵۰ :۲۲ شـمالی، ۳٠ :۱۲ شـرقی قـرار دارد. یــک پنجــم ایــران اســت کــه از آن مســاحت کل آن ۳۰۱۳۲۳ کیلومتــر مربــع تقریبــا۲۹۴۰۲۹ کیلومتـر مربـع خشـکی و ۷۲۱۰ کیلومتـر مربـع آب اسـت. ۷۶۰۰ کیلومتـر سـاحل دارد.

نکتـه جالـب در مـورد نقشـه کشـور ایتالیـا ایـن اسـت کـه نقشـه ایـن کشـور شـبیه چکمـه می‌باشد .

جزایر ساردنی و سیسیل در دریای مدیترانه نیز جزو ایتالیا است. مرزهای این کشور ۲۹۳۲۱ کیلومتر است. با کشورهای زیر مرز مشترک دارد:

اتریش

فرانسه

واتیکان

ســن مارینــو(کشــور ســن مارینــو در شــمال ایتالیــا و در دل ایالــت امیلیــا رومانیــا قــرار دارد.)

اسلوونی

سوییس

آب و هـوای ایتالیـا

 آب و هوای ایتالیا مدیترانه‌ای اسـت. در شـمال بـه دلیـل وجـود رشته‌کوه آلـپ سـرد، در جنـوب خشـک و در کل کشـوری گرم است. بلندتریــن نقطــه آن کــوه مونتــه بیانکــو بــا ارتفــاع ۴۸۰۸ متــر از ســطح دریــا و کمتریــن ارتفــاع آن دریــای مدیترانه اســت.

تقسیمات کشوری

کشـور ایتالیـا از نظـر جغرافیایـی بـه ۲۰ ناحیـه تقسـیم مـی شـود کـه ۵ تـا از آن هـا دارای نوعـی خودمختـاری در وضـع قوانیـن محلـی مـی باشـند.از سـوی دیگـر ایتالیـا بـه ۱۱۰ اسـتان و ۸٬۱۰۰ شـهرداری تقسـیم مـی شـود. علاوه بـر ایـن در سـال ۲۰۰۹ میلادی ۱۵ شـهر ایتالیـا بـه عنـوان ابرشـهر (متروپولیـس) در نظـر گرفتـه شــدند کــه البتــه ایــن تقســیمات جدیــد هنــوز بــه مرحله رســمی و اجرایــی نرســیده اسـت.

زبان

عمـده ی ایتالیایی‌ها رومـی تبـار هسـتند و زبان‌های رایـج در ایتالیـا هـم تقریبـا شاخه‌هایی از زبـان رومـی بشـمار می‌روند . بـا وجـود اینکـه زبـان رسـمی ایتالیـا زبـان ایتالیایـی اسـت امـا زبان هـای پُرگویشـوَر دیگـری در ایـن کشـور وجـود دارنـد کـه حالتـی نیمــه رســمی و گاه محلــی دارنــد. بســیاری از ایــن زبان‌ها در معــرض نابــودی قــرار گرفته‌اند کــه شــروع مــرگ تدریجــی این زبان هــا بــه دوره حکومــت فاشیســم بــر ایتالیــا بـاز می‌گردد. ایتالیایـی زبـان رسـمی ایـن کشـور اسـت کـه از سـال ۱۸۶۱ تـا کنـون ایـن مقــام را دارد.

آلمانـی: آلمانـی زبـان رسـمی ایالـت خودمختـار تیـرول جنوبـی در شـمال ایتالیـا اسـت. همچنیـن در بخش‌هایی از ایالـت بولتزانـو بـه دلیـل هم مرز بـودن بـا اتریـش مـردم بـه ایـن زبـان تکلـم مـی کننـد.

 

فرانسـوی: در شـمال غربـی و در ایالـت وال لـه داوسـتا بـه دلیـل هـم مـرز بـودن بـا فرانسـه مـردم بـا ایـن زبـان آشـنایی دارند.

لیگـوری: در مناطـق شـمالی ایتالیـا بویـژه شـهر جنـوا رایـج اسـت و بیـش از یـک میلیـون گویشــوَر در ایتالیــا دارد.

 گویــش جنوایــی و بریگاســکی از مهم‌ترین گویش هــای ایــن زبـان در ایتالیـا هسـتند.

اسـلوونیایی: در شـهرهای تریسـته و گوریتزیـا مـردم بـه دلیـل همسـایگی بـا اسـلوونی بـا ایـن زبـان آشـنایی دارنـد.

لومبــاردی: در مناطــق شــمالی ایتالیــا بویــژه نقــاط هم‌مرز بــا ســوییس رایــج اســت و بیــش از ســه میلیــون گویشــوَر در ایتالیــا دارد.

پیدمونتــی: زبــان رایــج منطقــه پیدمونــت ایتالیاســت کــه بیــش از دومیلیــون نفــر از مــردم ایتالیــا بــدان تکلــم می کننــد.

ونیــزی: زبــان قدیمــی منطقــه ونیــز کــه از زبان هــای رومــی بشــمار مــی رود و در ایتالیــا قریـب دو میلیـون نفـر از اهالـی منطقـه ونیـز و مناطـق مجـاور بـدان تکلـم می‌کنند. ایـن زبـان در اسـلوونی نیـز رایـج اسـت.

ناپلـی: زبـان رایـج منطقـه جنـوب ایتالیـا بویـژه نواحـی پالرمـو و ناپولـی اسـت کـه بیـش از شـش میلیـون نفـر از سـکنه ایتالیـا بـدان سـخن می‌گویند. گویـش ایتالیایـی جنوبـی در واقـع گویشـی از همیـن زبـان اسـت و نـه ایتالیایـی.

توسـکانی: زبـان رایـج در منطقـه توسـکانی اسـت کـه گاهـی گویشـی از زبـان ایتالیایـی نیـز شـمرده می شـود. حـدود سـه میلیـون تـَن بـه ایـن زبـان تکلـم می‌کنند .

ساسـاری: ایـن زبـان اگرچـه تعداد کمی گویشـوَر دارد امـا در منطقـه خودمختـار سـاردینیا زبـان رسـمی بشـمار می‌رود.

ســاردوکمپیدانی از زبان هــای بومــی جنــوب ایتالیاســت کــه هنــوز نزدیــک بــه یــک میلیـون گویشـور دارد امـا بیشـتر گویشـورانش در مناطـق کوهسـتانی شـمال ایتالیـا به سـر می‌برند کـه ایـن بدلیـل سیاست های فاشیسـتی ایتالیـا در زمـان جنـگ جهانـی دوم بوده‌است .

زبـان ایتالیایی-یهـودی از زبان هـای رومـی اسـت کـه در ایتالیـا امـروزه بیـش از دویسـت تـن گویشـور نـدارد.

مذاهب

حاکمیــت و اکثریــت بــا مســیحیت کاتولیــک اســت، ولــی پروتستان‌ها ، یهودی هــا و  مهاجــران مسلمان نیــز در ایــن کشــور زندگــی می کننــد. اکثــر جمعیــت ایتالیــا مســیحی و بیشــتر کاتولیــک هســتند کــه یــک ســوم آنهــاعضـو فعـال می باشند.

اقتصاد

از جملــه مهم‌ترین صنایــع کشــور می تــوان بــه صنایــع فلــزکاری، ماشین آلات ، مواد شــیمیایی، وســائط نقلیــه، مــواد غذایــی و مشــروبات، منســوجات و البســه، هواپیماسـازی، کشتی‌سازی ،پتروشـیمی، الکتریکـی، اتمـی و جنگ‌افزار اشـاره نمـود.

گنـدم، جـو، سیب‌زمینی ، چغندرقنـد، سـیب، ذرت، برنـج، انگـور، ماهـی، گاو و خـوک نیــز مهم تریــن محصــولات کشــاورزی و دام پــروری کشــور را تشــکیل می‌دهند . شــمال ایتالیـا بـا دسترسـی آسـانش بـه دیگـر نقـاط اروپـا، مرکـز اصلـی صنعـت ایتالیاسـت. در مقابــل، جنــوب کشــور غالبــا زراعــی اســت و محصولاتی از قبیــل انگــور، چغنــدر قنــد، گنــدم ، ذرت ، گوجــه فرنگــی و ســویا تولیــد می کنــد. اکثــر مــزارع کوچــک اســت ، بــه ایــن علــت میانگیــن درآمــد در جنــوب ایتالیــا (متســو جیورنــو) در حدنســبتا زیــادی از شــمال کشــور پاییــن تــر اســت. کشــاورزی در شــمال بیشـتر مکانیـزه اسـت و محصولات عمـده آن شـامل گنـدم، ذرت، برنـج، انگـور ،میـوه و علوفــه بــرای گله‌های دام اســت. ایــن گلــه وابســته بــه صنایــع لبنــی اســت.

هــم اکنــون صنعتــی کــردن جنــوب مجدانــه تشــویق می شــود. صنایــع شــمال کشــور پیشــرفته اســت و شــامل صنایــع الکتریکــی و الکترونیکــی، وســایل نقلیــه ، دو چرخــه ســازی، نســاجی، پوشــاک، کالاهای چرمــی، ســیمان، شیشــه، چینــی و ســرامیک می‌گردد . شــمال ایتالیا از نظــر مالــی و بانکــداری نیــز منطقــه مهمــی اســت و شــهر، میــانِ پایتخــت تجــاری ایتالیاســت.

صنعــت توریســم و پولــی کــه ایتالیایی هــای شــاغل در خــارج، بــه کشــور می‌فرستند منابــع مهــم درآمــد ارز خارجــی اســت. رکــود و کســری بودجــه بخــش عمومــی بــه مشــکلات فزاینــده اقتصــادی ایتالیــا افــزوده شــده اســت.

گردشگری و توریسم

بــر اســاس محاسبه‌ای کــه یونســکو انجــام داده است، بیــش از نیمــی از میــراث فرهنگــی جهـان در کشـور ایتالیـا واقـع شده‌ است ، کشـوری کوچـک کـه مسـاحتش فقـط 0/25 ٪ از کل خشکی‌های جهــان اســت. نشــانه های باقیمانــده از گذشــته، آثــار هنــری و تنــوع فــوق العــاده طبیعــت در شــبه جزیـره ایتالیـا از جملـه عوامـل جـذب توریسـت بـه ایـن کشـور می‌باشد کـه امـروزه یکـی از توریســتی ترین کشــورهای جهــان بشــمار می آیــد.

رم، فلورانــس، ونیــز و بســیاری شــهرهای دیگــر، از جملــه مقصدهــای هنــری هســتند کــه برنامــه هــر بازدیــد کننــد ای از شــبه جزیــره ایتالیــا را تشــکیل می‌دهند. در کنــار ایـن شـهرهای بـزرگ و معـروف، میراث هـای فرهنگـی پنهانـی هـم در شـهرهایی بـا تاریـخ هـزار سـاله وجـود دارنـد کـه البتـه در مسـیر اصلـی بازدیدهـا قـرار ندارنـد و علیرغـم اینکـه کمتـر شـناخته شده‌اند ، امـا بـه همـان انـدازه شـهرهای هنـری ایتالیـا دارای جذابیـت می‌باشند .

ايتاليـا همـواره یکـی از بهتریـن مقاصـد گردشـگری جهـان بـرای مشـاهده شگفتی‌های معمــاری بــوده اســت، چــرا کــه بســیاری از ســاختمان های نوآورانــه مربــوط بــه عصــر باســتان، از قبیــل کولســئوم، پانتئــون و بــرج کــج پیــزا کــه از شــگفتی های معمــاری کالسـیک جهـان بـه شـمار می‌روند، همگـی در ایتالیـا واقـع هسـتند. از ایـنرو، ایتالیـا هماننــد برخــی دیگــر از کشــورهای اروپایــی کــه بــه لحــاظ معمــاری، از یــک پیشــینه تاریخـی قـوی برخـوردار هسـتند، بـه عنـوان مکانـی مسـاعد بـرای کار کـردن معمـاران مــدرن، شــناخته نشــده اســت. امــا در ســال های اخیــر، ایــن کشــور مدیترانه‌ای وارد یــک رنســانس معمارانــه شــده اســت کــه در حــال شــکل دهی بــه ایتالیــای قــرن بیســت و یکم اســت، رنسانســی کــه اگرچــه در مقیــاس توســعه های ســاختمانی چیــن یـا دوبـی نیسـت، امـا در نـوع خـود قابـل اعتناسـت و تنهـا محـدود بـه رم یـا شـهرهای بـزرگ ایتالیـا نمی‌شود. فهرسـت بلندبالایی از برجسته‌ترین معمـاران جهـان کـه بـه تازگـی کارشـان را در ایتالیـا بـه پایـان رسانده‌اند یـا در شـرف آغـاز بـه کار در پروژه‌های ســاختمانی بلندپروازانــه ایــن کشــور هســتند، گواهــی بــر ایــن مدعاســت.

ونیز، ایتالیا

آب و هوا

آب و هــوای ایتالیــا مثــل ســایر کشــورهای مدیترانه‌ای اســت. تابســتان هایش گــرم و خشــک اند و ژوییــه (تیــر) گرمتریــن مــاه ســال اســت. شــمال کشــور، زمســتان های سـردی دارد کـه اغلـب بـا بـرف همراهند ؛ بـر خلاف زمســتان های ملایمی کـه جنـوب می‌گذراند . برخــی مناطــق جنوبــی، در تمــام فصــل بــارش، رنــگ بــاران را نمی‌بینند. رشته‌کوه‌های ایتالیــا، تاثیــر مهمــی بــر آب و هــوا می گذارنــد، بنابرایــن بــا ســفر از ایــن شـهر بـه آن شـهر، ممکـن اسـت آب و هـوای مختلفـی را تجربـه کنیـد. امـا کـی بـه آنجـا برویـم؟

یـک جـواب بی درنـگ بـرای ایـن سـوال هسـت: هـر وقتـی کـه شـد! امـا اگـر بخواهیـم دقیق تـر بگوییـم، بهتریـن زمـان سـفر، بیـن آوریـل تـا ژوئـن (اواسـط فروردیـن تـا اواخـر خـرداد) اسـت. آن موقـع هـوا آفتابـی اسـت، بـدون ایـن کـه زیـادی گـرم باشـد. دور و بـر شــهرها پــر از گل‌های بهــاری اســت و توریست‌های تابســتانی هنــوز بــه آنجــا ســرازیر نشـده اند . در ماه هــای ژوییــه و آگوســت (تیــر و مــرداد) بیشــتر ایتالیایی‌ها بــه جــاده می‌زنند . در ایـن دو مـاه سـعی کنیـد بـه آنجـا نرویـد، چـون هـوا داغ، قیمت‌ها بـالا و کشـور در حـال کبـاب شـدن اسـت. می‌گویند ایتالیـا سـرزمین ابـدی آفتـاب مدیترانه‌ای اسـت. خـوب، ایـن را زیـاد راسـت نمی‌گویند! در کوه‌های آلــپ زمستان‌ها طولانی  و شــدیدند، اولیــن بــرف در مــاه نوامبــر (آبــان) می‌بارد و یخبنــدان مــاه ژوئــن (خـرداد) هــم زیــاد غیــر معمــول نیســت. فصــل اســکی کــه بشــود، حوالــی آلــپ قیمت‌ها بــالا مــی رود.کوه‌ها، تــا حــدی ناحیه‌ی لومبــاردی را از زمســتان های ســخت اروپــای شــمالی حفــظ می کننــد، امــا ابــر و بــاران آن دور و برهــا زیــاد پیــدا می شــوند، آنقــدری کــه می‌گویند "لندن" میــانِ  ایتالیاســت.

در عــوض، فلورانــس در دره‌ای بیــن تپه هــای فــراوان قــرار گرفتــه کــه باعــث می شــود گرمـای تابستان‌هایش عیـن آتـش جهنـم باشـد. رم، تابسـتان گـرم و زمسـتان معتـدل دارد. ایـن وضـع آب و هـوا تـا جنـوب هـم ادامـه دارد: در سیسـیلی و سـاردنیا زمستان‌ها زیـادی معتدلنـد و تابستان ها گـرم و خشـک و طولاني است.

جشن ها و جشنواره ها

- فوریه- آوریل

جشن سنتاگاتا (٣ تا ٥ فوریه) یــک میلیــون کاتانیایــی بــه همــراه گردشــگران، جعبه‌ی اشــیای متبرکــه ی نقــرهای را دنبــال می کننــد. ساگرا دل ماندورلو این فیوره (نخستین یکشنبه ی فوریه) :جشــنواره ی شــکوفه های بــادام، جشــنوارهای مردمــی اســت کــه در آگریجنتــو و در هــوای آزاد بــه همــراه موزیــک و نمایــش برگــزار می شــود. ساسارتیلیا (یکشنبه و سه شنبه ی پیش از ماه روزه) : نـام جشـن هایی اسـت کـه در اوریسـتانو برگـزار می شـود. در ایـن جشـن، مسابقه‌ای بـا اسب ســواران لبــاس مُبَــدَل پوشــیده برگــزار می شــود.

اسکوپیو دل کارو (یکشنبه ی عیدپاک) : آتش‌بازی هایی در میدان دوئوموی فلورانس برگزار می‌شود .

- مه

جشن سنتِفیزیو (١ مه) :نقش برجسته‌ای از پشتیبان ساردینیا، در سرتاسر کالیاری نمایش داده می‌شود .

جشن سن نیکولا (حدود ٧ تا ٩ مه) :در این جشن، پیکره‌ای از مقدس باری را در دریا می‌چرخانند.

پروچسیونه دی سرپاری (نخستین پنجشنبه ی مه) :این جشن، با گرداندن پیکره ای از دومینیک مقدس در کوکولو برگزار می‌شود.

جشن سن جنارو نخستین یکشنبه ی مه، (١٩ سپتامبر و ١٦ دسامبر) : هــواداران با ایمــان، در کلیســای جامــع ناپــل جمــع می شــوند، تــا در آنجــا بــه انتظــار آغشــتن خــود بــه خــون ســن جنــارو بنشــینند.

کورسا دی چری (١٥ مه) : سـه تیـم، بـاچـرو (سـتون چوبـی سـنگینی، کـه پیکره‌ی یکـی از مقدسـان رقیـب بـر سـر آن قــرار گرفتــه) را در خیابان هــای گوبیــو ، بــه یــاد ســنتوبالدو ، پشــتیبان شــهر، بــا هــم مســابقه می‌دهند.

کاوالکاتا ساردا (دومین تا واپسین یکشنبه ی مه) : صدهـا تـن سـاردنیایی، بـا جامه هـای رنگارنـگ سـنتی، در ساسـاری جمـع می‌شوند تـا سـالگرد پیروزی شـان در سـال ١٠٠٠ میلادی بـر ساراسـن ها را جشـن بگیرنـد.

پالیو دال بالسترا (واپسین یکشنبه ی مه) :مسابقه‌ی کمـان پولادی در گوبیـو برگـزار می‌شود. مـردان گوبیـو و سانسـپولکرو ، بـا جامه‌ها و ابــزار آلات جنگی قدیمــی بــه میــدان می‌آیند.

چیکلو دی اسپتاکولی کالسیچی (اواسط مه تا اواسط ژوئن) : بـرای برگـزاری ایـن جشـنواره ی یونانـی، سـنگ هایی باسـتانی از سـیراکوز آورده می‌شود ، تـا یـاد آمفی تاتـر سده‌ی پنجـم حفـظ شـود.

- ژوئن

جوکو دل پونته (واپسین یکشنبه ی ژوئن) : دو گــروه، بــا جامه هایــی قدیمــی بــرای رســیدن بــه پــل متســو در پیــزا کــه بــه نــام پــل بــازی مشــهور اســت، بــا هــم مســابقه می‌دهند.

اینفیوراتا (٢١ ژوئن) : بــه مناســبت جشــن کورپــوس دومینــی ، در چنــد شــهر (شــامل بولســنا و جنتســانو نزدیــک رم، اســپلو در اومبریــا و نوتــو در سیســیل) خیابان هــا را بــا گل تزییــن می کننــد.

جشن سن جووانی (٢٤ ژوئن) : بــه همــراه مســابقات کالچوســتوریکو ، یــک مــدل فوتبــال قدیمــی، در میــدان ســنتا کروچــه ی فلورانــس برگــزار می شــود.

جشنواره ی دوئه موندی (اواخر ژوئن تا اواسط ژوئیه) : جشنواره‌ی دو جهـان، نـام رویدادهایـی هنـری چـون موزیـک، تئاتـر، رقـص و... کـه در اسـپولتو برگـزار می‌شود ، اسـت.

- ژوییه

ایل پایو (٢ژوییه) : مسابقه‌ی خطرنـاک اسب‌سواری بـدون زیـن بـا جامه‌ی سـنتی در میـدان سـی یِنا برگـزار می‌شود.

اردیا (٦ و ٧ ژوئیه) : ایـن جشـن کـه خطرناک تـر از جشـن پالیـو اسـت، همـان اسب‌سواری یـاد شـده است ، ولـی ایـن بـار بـه همـراه تیرانـدازی و در سـدیلو بـه یـاد پیـروزی امپراتور رمی کنسـتانتین بـر ماکسـنتیوس در ٣١٢ میلادی برگـزار می‌شود.

کویینتانا (دومین شنبه‌ی ژوییه و نخستین یکشنبه ی آگوست) : صدهـا تـن از مـردم بـا جامه‌ی سـده ی پانزدهمـی، در یـک دوره مسـابقه در اسـکولی پیچنــو شــرکت می کننــد.

جشن ردنتوره (سومین هفته ی ژوئیه) : یکــی از پرطرفدارتریــن جشــنواره های ونیــز اســت، کــه بــا آتش‌بازی هایــی بــر بــالای سـن مارکـو همـراه اسـت. یـک پـل شـناور بـه منظـور ارتبـاط کلیسـای ردنتـوره در جـودکا بـا بقیه‌ی ونیـز سـاخته شـده اسـت.

تائورمینا ارته (ژوییه و آگوست) : فیلم‌ها ، تئاتـر و کنسرت‌هایی از فهرسـت جهانـی، تائورمینـا را بـه ستاره‌ی تابسـتانی سیسـیل، تبدیـل می‌سازد .

-آگوست

ای کندلیری (١٤ آگوست): در ساســاری، مــردم بــا جامه‌های قدیمــی بــه میــدان می‌آیند و شــمعدان های چوبــی بســیار ســنگین را در سرتاســر شــهر می‌گردانند .

ایل پالیو (١٦ آگوست) : تکرار همان مسابقه‌ی اسب سواری معروف در سیِنا ست.

جشن ردنتوره (٢٨ و ٢٩ آگوست) : ایــن جشـنواره ی مردمــی، بــا شــرکت هــزاران تـَـن از مردمــان جزیــره، بــا جامه هایــی ســنتی در نوئــورو برگــزار می شــود.

جشنواره‌ی جهانی فیلم ونیز (اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر) : نمایش سینمای ونیز، در لیدو برگزار می‌شود .

-سپتامبر

پالیو دال بالسترا (نخستین یکشنبه ی سپتامبر) : سنســپولکرو در اســتان توســکانی، میزبــان مســابقه های کمــان پــولادی از بازیکنــان گوبیــو می شــود.

 

رگاتاستوریکا (نخستین یکشنبه ی سپتامبر) : مســابقه ی کرجیرانــی تاریخــی، بــا قایق هــای گونــدولا و دیگــر قایق هــای مســابقه، در آبـراه بـزرگ ونیـز برگـزار می‌شود .

- اکتبر

سالونه اینترناتسیوناله دل گوستو (یک سال در میان، هر اکتبر) : سال‌های سال است، که غذاهای خانگی در تورینو درست می‌کنند.

- نوامبر

جشن مادونا دال سلوته (٢١ نوامبر) : بـرای سپاسـگزاری از رهایـی بیمـاری طاعـون در سـال ١٦٣٠ میلادی ، در کلیسـای سـنتا ماریـا دال سـلوته برگـزار می‌شود .

- دسامبر

ناتاله: هفته‌های پیـش از کریسـمس، همـراه بـا رویدادهـای مذهبـی بسـیاری اسـت. بسـیاری از کلیســاها، صحنه‌هایی از تولــد مســیح را درســت می کننــد، کــه بــه آن، پرزپــی گفتــه می‌شود و ایـن رویدادهـا، بـه ویـژه در ناپـل شـهرت دارد.

غذا و آشپزی

غذاهــای ایتالیایــی کــه در خــود ایتالیــا ســرو می شــود، بــا آن چیــزی کــه در آمریــکا و اروپــای غربــی بــه اســم غــذای ایتالیایــی بــه خــورد مــردم داده می شــود، خیلــی فــرق دارد. غذاهــای ایتالیایــی از متنوع تریــن غذاهــای جهــان هســتند و بــه هــر ناحیــه، شـهر یـا حتـی روسـتا هـم کـه سـفر کنیـد، غذاهـای خـاص خـود را دارنـد. ایـن مسـئله بــه جغرافیــای ایتالیــا هــم برمی‌گردد کــه شــبه جزیره‌ی دراز و باریکــی اســت کــه از خـاک اروپـا در دریـای مدیترانـه پیـش رفتـه اسـت، به اضافـه ی دو جزیره‌ی سیسـیل و ســاردنیا کــه در طــرف جنــوب و غــرب آن قــرار دارنــد. داخــل شــبه جزیــره و شــمال آن کوهســتانی اســت و چــون در گذشــته ارتبــاط مناطــق شــمالی و کوهســتانی بــا دو نــوار ســاحلی امکانپذیــر نبــوده، فرهنــگ ســرزمین ایتالیــا از زمان هــای کهــن، بــه دو قسمت برّی و بحری تقســیم شــده اســت.

ســواحل جنوبــی شــبه جزیــره را در زمان هــای کهــن، مهاجــران و مستعمره نشــینان یونانــی آبــاد کردنــد کــه دریانــورد و ماهی خــوار بودنــد و بــا خــورد و خــوراک اقــوام شـرقی تر ، به‌خصوص ایرانیـان هـم کمابیـش آشـنایی داشـتند. مـردم سـواحل جنـوب  خـورد و خـوراک خـود را از دریـا (آدریاتیـک در شـرق و از زمـان یونانیـان تـا امـروز، طبعـامدیترانـه در غـرب)بـه دسـت می آورده انـد. از لحـاظ ایـن مـردم، هرچـه از دریـا گرفتـه شــود خوردنــی اســت. از ایــن روســت کــه ماهــی، و میوه‌های دریــا به‌طور کلــی در آشــپزی جنــوب ایتالیــا نقــش مهمــی بســیار دارد، بــه طــوری کــه حتــی بــه بســیاری از ســالاد و غذاهـای غیردریایـی هـم اندکـی سـاردین یـا ماهـی اضافه می کننــد.

خوراک لذیذ ایتالیایی

در مقابــل، بومیــان ناحیه‌ی شــمالی ایتالیــا کــه در گذشــته اترودیــا نامیــده می شـده است، بـه کشـاورزی، شـکار و دامـداری می پرداختنـد و خـورد و خوراکشـان بیشـتر گوشـت و نـان و تره‌بار بـوده است. ایـن تفـاوت، امـروزه هـم تـا حـدی میـان آشـپزی جنـوب و شمال ایتالیـا بـه چشـم می خـورد. مخصوصا که به منطقـه هـم بسـتگی دارد. بـرای مثـال، شـهر میلان در شـمال شـبه جزیره، میـان دره‌ی پـو و دامنه‌های سـبز کوه‌های آلـپ قـرار دارد. در دره‌ی رود پـو برنـج کاشـته می‌شود و چراگاه هـای دامنه‌ی آلـپ هـم محـل پـرورش دام اسـت. طبیعـی اسـت کـه در آشـپزی ایـن منطقـه گوشـت و کـره و برنـج بیشـتر از جاهـای دیگـر مصـرف دارد. خـوراک معـروف  با نوعـی کته یا دمی خورده می شـود،  اُسّـوبوکو ماهیچه ی گوسـاله بـا مغـز قلـم که غالبا با نوعی کته یا دمی خورده می‌شود. پنیـر نـرم و پرچربـی گورگونـزوال، ریزوتو‌(دمی برنج) و پلنتا(بلغـور ذرت) هـم محصـول همیـن منطقـه اسـت. از طـرف دیگـر، بنـدر ونیـز کـه کنـار دریـای آدریاتیـک قـرار دارد و قرن‌ها کانـون داد و سـتد بـا مشـرق بـوده، شـهری اسـت کـه بازارهایـش پـر از ماهـی و میوه‌های دریاسـت و از پنجره‌ی آشپزخانه هایش بـوی غذاهـای دریایـی و ادویه‌های شـرقی بیـرون می زنـد.

ناپـل، در سـاحل جنوبـی شـبه جزیـره و در کنـار دریـای مدیترانـه، شـهر پیتـزا و پاستاسـت: غذاهایـی کـه نـه تنهـا سـایر شـهرهای ایتالیـا، بلکـه در واقـع بیشـتر شـهرهای جهـان را تسـخیر کرده‌اند ؛ و شـهر سس‌ها و خورش هـای سـرخ رنـگ ِ گوجه‌فرنگی و فلفـل قرمـز است. امـا دو چیـز در همه‌ی غذاهـای ایتالیایـی مشـترک اسـت: یکـی تازگـی مـواد اولیـه و دیگـری سـادگی در پخـت و پـز. در شـهرهای ایتالیـا، هـر محلـی بـازار خـاص خـود را دارد و هـر کدبانویـی، خواروبـار روزانه‌ی خـود را صبـح همـان روز، از بـازار محلـی تهیـه می‌کند. اسـتفاده از مـواد فریـز شـده هـم خیلـی مرسـوم نیسـت و ایتالیایی‌ها ، اسـتفاده از محصولات فصـل بـرای تهیه‌ی غـذا را نشانه‌ی ذوق سـلیم می داننـد. همچنیـن، شیوه‌های پخـت و پـز در ایتالیـا پیچیـده و دراز مـدت نیسـت. غذاهـای اصلـی نـان، و و مینسـترونه (آش تره‌بار) همه غذاهای ساده‌ای هسـتند که ظرف مــدت کوتاهــی آمــاده می شــوند.

pizza

خوراک هــا و خورش هــای ایتالیایــی هــم در ســادگی و آســانی دســت کمــی از این‌ها ندارنــد. بــا ایــن حــال، عطــر و طعــم و رنــگ غذاهــای ایتالیایـی همیشـه قـوی اسـت و از چنـد ماده‌ی غذایـی معیـن بـه دسـت می آیـد. ایـن مـواد عبارتنـد از:

-آبغوره: از غوره ی تازه می‌گیرند و نظیر آبغوره ی ایرانی است.

- ادویـه: در آشـپزی ایتالیایـی بـرای معطـر کـردن غـذا از جـوز بویـا، دارچیـن، میخـک و فلفـل سـیاه یـا سـفید اسـتفاده می‌کنند کـه در آشـپزی فرانسـوی بـه نـام چهـار ادویـه معروف است ، بــا ایــن تفــاوت کــه ایتالیایی هــا معمولا  بــه هــر غذایــی یکــی از آنهــا را اضافــه می کننــد. میخــک را له نمی‌کنند و معمولا به صـورت درسـته در یـک پیـاز پوسـت گرفتـه فـرو می‌کنند و در دیـگ بسـیاری از سـوپ ها و سس‌ها می اندازنـد و اندکـی جـوز بویـای سـاییده را هـم بـه غذاهـای زیـادی از جملـه اسـفناج پختـه، سـس سـفید، خـوراک قـارچ، راگـو، خورش‌ها ، سـوپ ماهـی و کمپـوت اضافــه می کننــد.

-پنیــر: در ایتالیــا بیــش از ٤٠٠ نــوع پنیــر ســاخته می شــود کــه غالبــا از شمال کشور می‌آیند. ایـن پنیرهـا را می‌توان بـه سـه دسته‌ی نـرم، نیمـه نـرم و سـفت تقسـیم کـرد.

 سـر سـفره پنیرهـای نـرم ماننـد گورگونـزوال کـه پنیـر کپـک دار بسـیار چربـی اسـت، معمولا بـه عنـوان پیش غـذا یـا در پایـان غـذا و بـا میوه‌ی دسـر خـورده می‌شوند و در آشـپزی  فرآورده ی جنوب انـد ومصـرف چندانـی ندارنـد. پنیرهـای نیمـه نـرم غالبــا در پیتزا به کار می‌روند. معروف تریـن ایـن پنیرهـا موتـزارلا اسـت کـه چیـزی شـبیه آن در ایـران هـم تولیــد می شــود.

پارمــزان (یــا بــه تلفــظ ایتالیایــی پارمیجانــو) و رمانــو، نمونه‌های پنیــر سـفت اند کـه بـه صـورت رنـده شـده در بسـیاری از غذاهـای ایتالیایـی بـه کار می‌روند . کمتــر غذایــی بــدون پنیــر آمــاده می‌شود. پنیــر همیشــه ســر ســفره ی ایتالیایــی هســت.

cheese

  • حبوبــات: هــم در ســوپ های ایتالیایــی اســتفاده می شــوند و هــم بــا روغــن زیتــون، لوبیــای ســفید، لوبیــای قرمــز، روی میــز پیش غــذا. رایج تریــن حبوبات نخــود و باقــلای ســبز هســتند.

 

  • روغـن زیتـون: از زمـان باسـتان تنهـا چربـی آشـپزی جنـوب ایتالیـا بـوده کـه بعدهـا بـه شـمال هـم رفتـه است، بـه طـوری کـه امـروزه بخشـی از عطـر و طعـم غذاهایـی ایتالیایـی از روغـن زیتـون اسـت. بـر حسـب کیفیـت زیتـون، بـو، رنـگ و مقـدار مـواد معلـق، روغـن زیتــون بــه چنــد درجــه تقســیم می شــود و هــر کــدام در غذاهــای خاصــی اســتفاده می‌شود ، امـا بـه طـور کلـی می‌توان گفـت کـه روغـن زیتـون بـودار و سـبز را در سالادها و غذاهــای خــام بــه کار می‌برند و روغن‌های کم بــو و کم رنــگ را در غذاهــای پختــه استفاده می‌کنند. روغـن زیتـون بـودار و سـبزرنگ، بـرای مـردم ایتالیـا موهبتـی اسـت کـه هیـچ چیـز جایـش را نمی‌گیرد .

 -زیتـون: در جنـوب ایتالیـا ده‌ها نـوع زیتـون بـه دسـت می آیـد کـه از لحـاظ رنـگ و مـزه و انـدازه و مقـدار گوشـت بـا هـم تفـاوت دارنـد. بعضـی از انـواع زیتـون بـه قـدری درشـت اسـت کـه بـا آن چیـزی شـبیه دلمـه درسـت می‌کنند. از لحـاظ مـا، میتـوان زیتـون را در خـوراک مـرغ و خرگـوش و بـه دو نـوع سـبز و سـیاه تقسـیم کـرد. زیتـون سـبز معمولا گوشـت؛ و زیتـون سـیاه در پاسـتا و خـوراک ماهـی و میوه‌های دریـا بـه کار مـی رود.

 انـواع زیتـون درسـته یـا هسـته گرفتـه یـا میانپُـر هـم بـه عنـوان اردُور خـورده می‌شود . در هـر حـال زیتـون بـه شـکلی از اشـکال خـود، پـای اصلـی سفره‌ی ایتالیایـی اسـت.

oil

سبزی‌های تـازه و خشـک: در بیشـتر غذاهـای ایتالیایـی نوعـی سـبزی معطـر بـه کار مــی رود. ایــن ســبزی ها عبارتنــد از: ریحــان، جعفــری، ترخــون، رزمــاری، بــرگ بــو و... مقـدار سـبزی همیشـه انـدک اسـت.

ســیر: در بیشــتر غذاهــای ایتالیایــی اندکــی ســیر را بــه صــورت خــام یــا تفــت داده در روغــن می ریزنــد. ســیر ایتالیایــی بــا ســیر ایرانــی فرقــی نــدارد، منتهــا در ایتالیــا ســیر را فقــط اندکــی تفــت می دهنــد و پیــش از آن کــه رنــگ و عطــر آن برگــردد، برمی دارنــد.

گوجه‌فرنگی : ایـن گیـاه آمریکایـی در اواخـر قـرن شـانزدهم بـه ایتالیـا وارد شـد و حـدود یـک قـرن طـول کشـید تـا توانسـت در خـاک ایـن کشـور ریشـه بدوانـد. نخسـتین پایـگاه او منطقه‌ی ناپــل بــود و از آنجــا بــه جاهــای دیگــر لشــکر کشــید. امــروزه تمــام خــاک ایتالیــا در تصــرف گوجه‌فرنگی اســت، بــه طــوری کــه در ایــن کشــور کمتــر غذایــی را بــدون مــزه و رنــگ گوجه‌فرنگی و البتــه پنیــر می‌بینیم ؛ بــه ویــژه تقریبــا به تمام خورش هــا و  پاســتاها چاشــنی گوجه‌فرنگی زده می شــود. ایــن رنــگ و مــزه در ایتالیــا از نـوع کـم آب جاهـای دیگـر قوی تـر اسـت، از ایـن رو کـه گوجه‌فرنگی ایتالیایـی غالبـا پرگوشـت اسـت کـه در ناحیه‌ی مدیترانـه خـوب بـار می‌آید .

در ایتالیـا،گوجه‌فرنگی ســالاد کــه از نــوع گــرد یــا دلمه‌ای اســت، آن را کمــی کال و ســفت می‌چینند .

ماهـی و میوه‌های دریـا: از بیسـت ایالـت ایتالیـا، پانـزده ایالـت در کنـار دو دریـای پربـار مدیترانــه و آدریاتیــک قــرار دارد؛ در پنــج ایالــت دور از دریــا هــم دریاچــه و رودخانه‌ی پر ماهــی فــراوان اســت. از ایــن روســت کــه مــردم ایــن کشــور ماهی خوارنــد و گاهــی هفته‌ای هفـت روز ماهـی می‌خورند. گذشـته از تنـوع ماهـی، تنـوع پخـت و پـز ماهـی هــم در آشــپزی ایتالیایــی بــه اندازه‌ای اســت کــه در هیــچ جــای دیگــر نظیــر آن دیــده نمی شــود.

 جانــوران دریایــی بــرای مــردم ایتالیــا "میوه هــای دریــا" هســتند؛ بــه نظــر آنهــا بهتریــن راه آمــاده کــردن میوه‌های دریــا ایــن اســت کــه آنهــا را تــازه و خــام در بشــقاب بگذاریــم و چنــد قطــره آبلیمــو روی آنهــا بچکانیــم و اندکــی نمــک و فلفــل بپاشــیم. ســالاد میــوه ی دریــا کــه در بیشــتر رســتوران های کنــار دریــا بــه عنــوان اردور عرضـه می‌شود ، ترکیبـی اسـت از میگـو، شـاه میگو، حلـزون دریایـی، هشـت پـا، ماهـی مرکــب و چنــد نــوع گوش ماهــی. ســس ایــن ســالاد مرکــب اســت از آب لیمــو، خــردل، سـیر، جعفـری سـاطوری، نمـک، فلفـل سـفید و روغـن زیتـون فـراوان. هـرگاه بخواهنـد ایــن ســالاد ســیرکننده باشــد، چنــد بــرش ســیب زمینی آبپــز هــم بــه آن اضافــه می کننــد.

غــذای معــروف دیگــری کــه در ایــن  رستوران ها تهیــه می شــود، ریزوتو مارینـارا اسـت کـه می تـوان آن را دمـی دریایـی نامیـد و مخلوطـی اسـت از برنـج بـا ماهـی و پیـاز و کـره و چندجـور میوه‌ی دریـا. ســالاد میـوه ی دریـا و دمـی دریایـی را مدتـی اسـت توریسـت ها کشـف کرده‌اند (یـا در بعضـی مـوارد تـوی کتشـان رفتـه اسـت) بـه طـوری کــه هــر کــس بــه ایتالیــا بــرود و از ایــن غذاهــا نخــورد، ماننــد زائــری اســت کــه از زیــارت بقعــه ی مقدســی غفلــت کـرده باشــد.

risotto

 اگــر از صبحانــه ی ایتالیایــی کــه معمــولاکمــی نــان و مربــا یــا نــان شــیرینی اســت بگذریــم، بایــد گفــت کــه مــردم ایــن کشــور در شــبانه روز دو نوبــت غــذا می‌خورند : ناهــار و شــام. ناهــار یــک ســاعت بعــد از ظهــر بــا آنتیپاســتو (پیش غــذا) شــروع می شــود و دو دور غــذا بــه دنبــال آن می‌آید .

 دور اول:یـک ماده‌ی نشاسته ای اسـت، ماننـد پاسـتا، پلنتـا یـا برنـج کـه آن را سـاده، معمولا یعنـی بـدون خـورش یـا سـس می‌خورند .

دور دوم: یـا غـذای اصلـی، ماهـی یـا گوشـت یـا مـرغ اسـت، کـه بـا یکـی دو جـور تره‌بار یـا ســالاد سـر سـفره می‌آید . امـا بسـیار پیـش می‌آید کـه دور اول پاسـتا بـا نوعـی خـورش باشـد، کـه در ایـن صـورت دور دوم حـذف  میوه‌ی تـازه اسـت کـه بـا یکـی از انـواع پنیـر می خورنـد. ناهار معمولا دسر همراه می شـود.

دسـر معمولا نوشــیدن یــک فنجــان قهوه‌ی ســاده بــه پایــان می‌رسد .  بــا یــک فنجــان ســوپ رقیــق شــروع می شــود، مگــر ایــن کــه شــام ایتالیایــی معمولا سـوپ جـای غـذای اصلـی را هـم بگیـرد، کـه در آن صـورت ممکـن اسـت بسـیار مایـه دار  گوشـت یـا مـرغ باشـد و مقـداری پاسـتا هـم در آن بریزنـد، امـا غـذای اصلـی کـه معمولا یــا ماهــی اســت، ممکــن اســت بــا ســیب زمینی یــا ســالاد همــراه باشــد. پــس از غــذای اصلــی هــم میــوه ی تــازه صــرف می شــود.

نـان سـفید ایتالیایـی کـه مغـز نـرم و پوسته‌ی برشـته ای دارد، همیشـه سـر سـفره حاضـر اسـت، ولـی در ایتالیـا برخلاف جاهـای دیگـر اروپـا هرگـز بـا کـره خـورده نمی‌شود ، مگـر آنکـه نـان کـره مالیـده قسـمتی از آنتیپاسـتو باشـد. میـز رنگینـی از انـواع آنتیپاسـتو چیـده شـده اسـت کـه در رسـتوران های ایتالیـا معمولا مشـتریان پـس از سـفارش دادن غـذای اصلـی بـه سـراغ آن می‌روند و بـا یـک بشـقاب پـر از غذاهـای نغـز سـبک (و گاهـی هـم سـنگین )برمی گردنـد. ایـن رسـم، چنـان کـه می دانیـم، امـروز کمابیـش عالم‌گیر شـده اسـت.

فتاتــو، در ایتالیــا، غذاهــای روی میــز آنتیپاســتو بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:

ورقه‌های ژامبــون و انــواع کالبــاس و سوســیس نــرم و خشــک و دودی و ماننــد اینهـاست؛

آنتیپاسـتو دی پشـه، یعنـی پیش غـذای ماهـی یـا میوه‌های دریـا؛ و میسـتو، مرکـب اسـت از لوبیـا، چنـد نـوع ماهـی، چنـد رنـگ زیتـون، یعنـی مخلـوط، کـه معمولا تخم‌مرغ سـفت، فلفـل کبابـی، انـواع دلمـه و انـواع تره‌بار در سـس گوجه‌فرنگی یـا در سـس تـرش و شیرین است.

پاسـتا، چنـان کـه اشـاره شـد، ممکـن اسـت بـه عنـوان دور اول غـذا خـورده شـود، کـه  همـراه پنیـر یـا کـره اسـت و بـه نـدرت بـا خـورش یـا سـس.

در شـمال ایتالیا ایـن صـورت معمولا ، پلنتــا (بلغــور ذرت) و برنــج جــای پاســتا را می‌گیرند . پلنتــا را بــه صــورت نوعــی دمـی یـا شـله درسـت می‌کنند کـه ممکـن اسـت بـا کـره یـا بـه عنـوان غـذای اصلـی- بـا نوعــی خــورش خــورده شــود. معروف تریــن شــیوه ی پخــت برنــج در ایتالیــا ریزوتو نام دارد کـه در واقـع نوعـی دمـی اسـت، تفاوتـش هـم بـا دمـی مـا در ایـن اسـت کـه برنـج آن را اول در کمـی روغـن و پیـاز تفـت می‌دهند و بعـد آب ِ آن را اضافـه می‌کنند .

غـذای اصلـی در سـفره ی ایتالیایـی، معمولا خوراک ماهی یا مرغ یا گوشت است گرچـه گاهـی نوعـی خـوراک تخم‌مرغ یـا تره‌بار و پنیـر جـای آن را می‌گیرد. در جنـوب ماهـی و در شـمال مـرغ و گوشـت بیشـتر خـورده می شـود. روش طبـخ هـم بیشـتر بـه صــورت پختــن در ســس اســت تــا کبــاب و بریــان کــردن. در ایــن خوراک هــا همیشــه علاوه بـر پیـاز و سـیر و یکـی از چـهار ادویـه، مقـداری سـبزی معطـر تـازه یـا خشـک، فلفـل قرمـز یـا سـبز و گوجه‌فرنگی یـا رب در آن بـه کار می‌رود ؛ از ایـن رو رنـگ و عطـر و چاشـنی خوراک هـای ایتالیایـی از آنچـه در سـایر کشـورهای اروپایـی می بینیـم، قوی تـر اسـت.

دســر، گاهــی کیــک و شــیرینی اســت و گاهــی میوه‌های تــازه بــا پنیــر. در رســتوران ها بسـتنی ایتالیایـی هـم سـرو می‌شود کـه بسـیار نغـز و رنگارنـگ است و بازار جهان را در دست گرفته است. علاوه بـر این هـا، معمولا در فاصله‌ی میــان صبحانــه و ناهــار و شــام، ایتالیایی‌ها هرچــه بتواننــد در کافــه می‌نشینند و قهوه‌ی اسپرســو می‌نوشند. گاهــی عــلاوه بــر اندکــی شــکر، یــک بــرش لیمـو هـم در قهوه‌ی خـود می‌اندازند . شـیر فقـط بـه قهوه‌ی صبحانـه ممکـن اسـت اضافــه شــود.

ایــن برنامــه البتــه روال شــام و ناهــار ســنتی ایتالیاســت؛ امــروز در کوچــه و خیابــان شــهرهای ایــن کشــور هــم ماننــد جاهــای دیگــر انــواع ســاندویچ و پیتــزا و سوســیس و ماننـد اینهـا بـه فـروش می‌رسد . در واقـع ایتالیایی‌ها پیش آهنـگ ایـن نـوع غذاهـای سردسـتی و خیابانـی هسـتند. نمونه‌ی بـارز این هـا پیتزاسـت کـه بـه همه‌جای دنیـا رفتـه اسـت.

پیتــزا کلمــه ای اســت ایتالیایــی، معــادل پــای انگلیســی، بــه معنــای نانــی کــه بــا نان خــورش یکجــا کوره پــز می شــود. ایــن نــان بــه احتمــال قــوی از خــاورمیانــه بــه ســواحل ایتالیــا رفتــه اســت، چــون کــه شــکل تافتون ماننــد آن بــا همــه ی نان هــای اروپایــی تفــاوت دارد؛ به‌علاوه ، هنــوز هــم اشــکال قدیــم پیتــزا در بســیاری از نواحــی ایــران، کشــورهای عربــی و ترکیــه دیــده می شــود.

شـکل ایتالیایـی پیتـزا، گـرده ی نـان نـازک و کوچکـی اسـت بـا کمـی گوجه‌فرنگی خـرد کـرده و سـبزی معطـر و دو سـه بـرش پنیـر موتـزارلاست. ایـن پیتـزا را اولیـن بـار، نانوایـی ناپلـی بـه نـام رافائـل اسـپوزیتو بـه افتخـار بازدیـد ملکـه مارگریتـا از ناپـل درسـت کـرد و مـوادی را بـه کار بـرد کـه درسـت بـه رنگ هـای پرچـم ایتالیـا هسـتند. در سال‌های اشـغال نظامـی ایتالیـا پـس از جنـگ جهانـی دوم، سـربازان آمریکایـی ایـن غـذا را در ناپـل کشـف کردنـد و نـام آن را کـه پیتـزا آلا ناپولتانـا (پیتـزا بـه شـیوه ی ناپـل) بـود را بـا خـود بـه آمریـکا بردنـد. در عـوض بـار آن را تـا توانسـتند سـنگین کردنـد و آن را بـه اشـکال متنـوع امروزی اش درآوردنـد. مـردم سـایر جاهـای جهـان پیتـزا را از آمریکایی‌ها گرفته انــد. شــکل جدیــد پیتــزا از لحــاظ اندازه‌ی نــان و تنــوع بــار آن حـد و حصـری نـدارد.

میراث فرهنگی مادی ایتالیا

تا کنــون ٤٢ اثــر فرهنگــی و ٣ اثــر طبیعــی از کشــور ایتالیــا بــه عنــوان میــراث فرهنگــی جهانـی در فهرسـت یونسـکو بـه ثبـت رسـیده اسـت. در اینجـا تنهـا بـه تعـدادی از آنهـا اشـاره خواهیـم کـرد؛

مجموعــه ی کاخ ســلطنتی قــرن هجدهمــی کاســرتا، پــارک و قنــات ونویته ســنلئو چو واقع در استان های کاسرتا، بنهونتو و کامپانیا تاریخ ثبت: ١٩٩٧

ایـن مجموعه‌ی تاریخـی را چارلـز سـوم، پادشـاه بوربـن، در اواسـط قـرن ١٨ میلادی ، در رقابـت بـا کاخ ورسـای و کاخ سـلطنتی مادریـد برپا کـرد. در ایـن مجموعـه، در کنـار کاخ و پارک‌های اطـراف آن، طبیعـت بکـر و جنگلهـای طبیعـی هـم وجـود دارد؛ شـکارگاه و یـک کارخانه‌ی تولیـد ابریشـم.

کوه‌های مقدس: واقع در نواحی شمال غربی ایتالیا، پیدمونت و لومباردی تاریخ ثبت: ٢٠٠٣

مجموعــه ی ایــن ٩ کــوه مقــدس، شــامل کلیســاهای کوچــک و بناهــای دیگــری از مذاهــب مختلــف مســیحیت اســت کــه در اواخــر قــرن ١٦ و اوایــل قــرن ١٧ میــلادی  جنبـه ِی نمادیـن و ارزش معنـوی ایـن کوه‌ها ، تپه‌ها ، جنگل‌ها بنا شـده اند. در کنـار  دریاچه هــای اطــراف، زیبایــی آن هــا را دوچنــدان کــرده اســت. هنرهــای ارزشــمند دیگــری در قالــب نقاشــی و مجســمه هــم در ایــن بناهــا بــه چشــم می‌خورد .

منطقه‌های باستانی پومپی، هرکوالنئوم و تورهآنونسیاتا واقع در استان ناپل، کامپانیا تاریخ ثبت: ١٩٩٧

فـوران مشـهور آتشفشـان وزوو در ٢٤ آ گوسـت سـال ٧٩ میلادی ، دو شـهر رومـی پمپـی و هرکوالنئـوم را بـه کل نابـود کـرد و زیـر خا کسـتر مدفـون کـرد. از اواسـط قـرن ١٨ میلادی کاوش و حفــاری ایــن منطقــه آغــاز شــد و بخش هایــی از ایــن شــهرها در معــرض دیــد عمـوم قـرار گرفـت.

میراث فرهنگی معنوی ایتالیا

میــراث فرهنگــی معنــوی ایتالیــا کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده، بــه قــرار زیــر اســت:

تئاتر خیمه شب بازی مردم سیسیل- سال ثبت: ٢٠٠٨

تئاتـر خیمه شـب بازی معـروف بـه اپـرا د پاپـی اوایـل قـرن نـوزده در سیسـیل ظهـور کـرد و موفقیــت بزرگــی میــان طبقه‌ی کارگــر ایــن جزیــره بــه دســت آورد. عروســک گردانان، داســتان هایی را از ادبیــات سلحشــورانه ی قــرون وســطی و منابــع دیگــری از جملــه اشــعار ایتالیایــی دوره رنســانس، زندگــی قدیســان و قصه‌های راهزنــان بدنــام، روایــت می‌کردند . بیشــتر گفتگوهــای عروســک گردانان بداهــه بــود. دو مکتــب عمــده خیمه شـب بازی سیسـیل در پالرمـو و کاتانیـا، از نظـر شـکل و انـدازه عروسـک ها، فنـون اجرایـی و تنـوع دکـور پشـت صحنـه متمایـز هسـتند. ایـن تئاترهـا بیشـتر تجارت‌های خانوادگـی بودنـد. صنعتگـران در حکاکـی، نقاشـی و سـاخت عروسک‌ها کـه بـه خاطـر چهره‌های پرشورشــان معروف انــد از روش هــای ســنتی اســتفاده می‌کردند .بــه دلیــل مشــکلات اقتصــادی، عروســک گردانان، دیگــر توانایــی امرارمعــاش از طریــق هنـر خـود را ندارنـد و بـه سـمت حرفه هـای سـودآورتری سـوق پیـدا کرده‌اند .

نغمه‌های شبانی ساردینی- سال ثبت: ٢٠٠٨

ایـن نغمه‌ها نمایانگـر گونه‌ای از چنـد صدایـی اسـت کـه گـروه چهـار نفره‌ای از مـردان بــا اســتفاده از چهــار صــورت مختلــف بــه نام هــای باســو، کونتــرا، بوچــی و مســو بوچــی آن را اجــرا می کننــد. اعضــاء بــا تشــکیل دایــره ای بــه صــورت ایســتاده بــه نغمه خوانــی می‌پردازند . در حالــی کــه تک خوانــان، قطعــه ای نثــر یــا شــعر می‌خوانند ، گــروه کُــر بــا سـر دادن نوایـی دیگـر، آنهـا را همراهـی می‌کنند .هنـر نغمه خوانـان بـا زندگـی روزانـه اجتماعــات محلــی عجیــن شــده اســت. ایــن میــراث از گنجینه‌ی عظیمــی برخــوردار اسـت کـه در سـاردینیا متفـاوت اسـت. ایـن سـنت در معـرض تحولات اجتماعی-اقتصـادی از جملـه انحطـاط فرهنـگ شـبانی و افزایـش گردشـگری در سـاردینیا قـرار دارد. اکنـون در اجراهـای صحنه‌ای کـه ویژه‌ی گردشـگران اسـت، گرایـش بـه تغییـر منابـع و سـبک عمیـق موسـیقی ایـن نـوع نغمه‌ها بـه چشـم می‌خورد .دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟