اروپا

راهنمای سفر به اتریش

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/04/08

اتریـــش یـــا جمهـــوری اتریـــش کشـــوری کوچـــک در اروپـــای مرکـزی اسـت؛ پلـی میـان اروپـای شـرقی و اروپـای غربـی بـا تاریـخ و فرهنگـی غنـی. بـا ایـن کـه اتریـش کشـور بزرگـی نیسـت، نقـش مهمـی در تاریـخ سیاسـی، فرهنـگ و هنـر اروپـا بـازی کـرده اسـت. ایـن کشـور کانـون موسـیقی کلاسیک اروپـا و زادگاه بسـیاری از موســیقیدان های اســطوره ای ایــن قــاره اســت. عــلاوه بــر این هــا، ســبک معمــاری خیره‌کننده‌ ی رایـج در اتریـش و مناظـر طبیعـی کوه‌های آلـپ هـر بیننده‌ای را جـادو مـــــی کننـــد.

زبـــان رســـمی اتریشـــی ها آلمانـــی اســـت، امـــا مـــردم بعضـــی مناطـــق ایـــن کشـــور بـــه زبان هـای ترکـی، صربـی، کـروات و مجارسـتانی هـم حـرف می زننـد . تقریبـا یک‌ چهارم مـــردم اتریـــش در ویـــن، پایتخـــت و بزرگ تریـــن شـــهر کشـــور، زندگـــی می کننـــد؛ شـــهری کـــه بـــه نفـــوذ فرهنگـــی و هنـــری و ســـطح بـــالای زندگـــی مشـــهور اســـت و بی تردیـــد بـــه دیدنــش مــی ارزد.

حـدود ٤٥٠ سـال پیـش از میـلاد مسـیح بـود کـه اقـوام سـلتی بـه سـرزمینی آمدنـد کـه امــروز اتریــش نــام دارد. پانــزده ســال پیــش از میــلاد مســیح، رومی‌ها هــم از کوه‌های آلـپ گذشـتند، بـه ایـن سـرزمین آمدنـد و در جنـوب رود دانـوب امپراتـوری خودشـان را بـــه وجـــود آوردنـــد، امـــا امپراتـــوری رومی هـــا در قـــرن پنجـــم فـــرو پاشـــید و ژرمن هـــا،

باواریایی هــا و بعــد امپراتــوری کارولنژی هــا بــر اتریــش ســلطه یافتنــد. در ســـال ٩٧٦ میـــلادی، حکومـــت اتریـــش بـــه دســـت بابنبرگ هـــا افتـــاد کـــه از اشـــراف زادگان باواریایـــی بودنـــد، امـــا دَر همیشـــه روی یـــک پاشـــنه نمی چرخـــد و در ســـال ١٢٤٦ آخریـــن دوک بارنبـــرگ در جنـــگ بـــا مجارهـــا مُـــرد و خانـــدان هابســـبورگ بــه قــدرت رســید. هابســبورگ ها تــا اوایــل قــرن بیســتم در اتریــش حکومــت کردنــد، امـــا نبایـــد از ایـــن موضـــوع نتیجـــه بگیریـــد کـــه در ایـــن ســـال ها اتریـــش فـــراز و فـــرود نداشـت. هابســبورگ ها در ایـن چنـد قـرن بحران‌های بزرگـی مثـل پیامدهـای ظهـور پروتستانیســـم، اشـــغال ویـــن بـــه دســـت ترک هـــای عثمانـــی، جنـــگ هفت ســـاله بـــا امپراتــوری پــروس، رشــد روشــنفکری و جمهوری‌خواهی در اروپــا، انقلاب فرانســه و جنـگ بـا ناپلئـون را از سـر گذراندنـد و بـا ایـن کـه از همـه ی ایـن ماجراهـا جـان سـالم بـــه در بردنـــد، امـــا بســـیاری از سرزمین هایشـــان را بـــه دولت هـــای دیگـــر باختنـــد. وقتـــی انقــلاب فرانســـه پیـــروز شـــد، تـــب جمهوری خواهـــی و مشـــروطه خواهی، مثـــل همه‌ی کشـورهای دیگـر اروپایـی، در اتریـش هـم بـالا گرفـت و در ١٨٤٨ ِ اولیـن نشسـتپارلمـــان اتریـــش را برگـــزار کردنـــد. وقتـــی در ١٩١٤ ،یـــک ملی گـــرای صـــرب، ولیعهـــد اتریــش و همســرش را در ســارایوو تــرور کــرد، جنــگ جهانــی اول آغــاز شــد و امپراتــوری اتریش مجارســـتان کنـــار آلمـــان و حکومـــت عثمانـــی وارد جنـــگ شـــد. پـــس از پایـــان جنـــگ در ١٩١٨ ،آخریـــن شـــاه خانـــدان هابســـبورگ کناره گیـــری کـــرد و جمهـــوری اول اتریـش شـکل گرفـت، امـا ایـن کشـور هنـوز تـا آرامـش فاصلـه داشـت. در سـال ١٩٣٨ ،هیتلــر بــا انجــام همه‌پرسی تقلبــی، اتریــش را بــه حکومــت رایــش هیتلــر ملحــق کــرد. وقتــی جنــگ جهانــی دوم پایــان یافــت و هیتلــر خودکشــی کــرد، متفقیــن، اتریــش را بیـن خودشـان تقسـیم کردنـد، امـا بالاخره در ١٩٥٥ اتریـش استقلال یافـت و در ١٩٩٥هـم بـه اتحادیه‌ی اروپـا پیوسـت. اتریـش امـروز از نظـر سرانه‌ی تولیـد ناخالـص داخلـی در رتبـــه دوازدهـــم جهـــان اســـت و از اقتصادهـــای پیشرفتـــه بـــه شـــمار می آیـــد.

درآمـــد توریســـم ٩ درصـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اتریـــش را تشـــکیل می دهـــد و ایـــن کشــور از ایــن نظــر هــم، در جــایگاه دوازدهــم جهــان اســت.

جغرافیا

جمهــوری اتریــش بــا مســاحت 83872 كیلومتــر مربــع كشــوری اســت در قلــب اروپــای مركـــزی و در خشـــکی محصـــور مـــی باشـــد. در شـــمال بـــا آلمـــان و جمهـــوری چـــك و اسـلواكی و در شـرق بـا مجارسـتان همسـایه اسـت. در جنـوب بـه اسـلوونی و ایتالیـا و در جنـوب غـرب بـه سـوئیس و لیختـن اشـتاین محـدود مـی گـردد. ماننـد چنـد كشـور دیگــر در اروپــای مركــزی بــا آب هــای آزاد جهانــی و دریاهــا مــرز مشــتركی نــدارد.

رشـــته کـــوه هـــای آلـــپ کـــه از شـــرق بـــه غـــرب در ایـــن کشـــور امتـــداد دارنـــد، بیـــش از 75درصــد خــاک ایــن ســرزمین را در بــرگرفتــه انــد. زمیــن هــای نســبتا كــم ارتفــاع و كـــوه هـــای دلربـــا و بـــاشـــكوه آلـــپ در غـــرب بـــه دشـــت هـــای كـــم ارتفـــاع رود دانـــوب و دشــت ویــن در شــرق كشــور منتهــی مــی شــوند.

بلندتریــن نقطــه ی كــوه هــای آلــپ اتریـش، كـوه گـروس گلوکنـر بـا 3798 متـر ارتفـاع اسـت. اكثـر رودهـای بـزرگ ایـن كشـور همچـــون دانـــوب و انـــس از كـــوه هـــای آلـــپ سرچشـــمه مـــی گیرنـــد و در مســـیر خــود مناطــق دل انگیــزی را خلــق مــی كننــد. بیشــتر اراضــی قابــل کشــت اتریــش، در نواحــی کــم ارتفــاع شــمال و شــمال شــرقی واقــع شــده و بیــش از نیمــی از آن هــا، بــه درختــکاری و کشــت علوفــه اختصــاص دارنــد. زمیــن هــای کــم ارتفــاع شــرق اتریــش متشـکل اسـت از تپـه هـای کوتـاه، آبگیـر ویـن و ناحیـه ای مسـطح و ماندابـی در کنـار نویزیـــدالرزه در مـــرز مجارســـتان.

آب و هوا

در اتریـش، انـواع آب و هـوای محلـی بـه دلیـل اختلاف ارتفـاع و جنبـه هـای دیگـر وجـود دارد، امـا اتریـش از جملـه مناطـق آب و هوایـی معتـدل محسـوب مـی شـود كـه در هـر فصـلِ سـال جـای مناسـبی بـرای سـفر مـی باشـد. شـرق کشـور خشـک تـر از غـرب آن اسـت و بـه طـور کلـی در زمسـتان سـردتر، در تابسـتان گـرم تـر و در عیـن حـال مرطـوب تـر از نواحـی آلپـی اسـت. مناطقـی کـه بیـش از 3000 متـر ارتفـاع دارنـد، در تمامـی سـال پوشـیده از بـرف هسـتند.

اتریــش در منطقــه معتــدل و مســیر آب و هوایــی اروپــای میانــه كــه از آب و هــوای آتلانتیک و قـاره ای تأثیـر مـی پذیـرد، قـرار گرفتـه اسـت. هـر فصـل سـال نمایشـگر دمـا و آب و هـوای مخصـوص همـان فصـل مـی باشـد. در ایـن منطقـه بـارش انـدك، تابسـتان هــا گــرم و زمســتان هــا ســرد معتــدل مــی باشــد. در مناطــق كوهســتانی آب و هــوای پـر بـارش كـوه هـای آلـپ بـه چشـم مـی خـورد. زمسـتان در ایـن مناطـق طولانی مـی باشــد. در مابقــی اســتان هــا آب و هــوای مخصــوص اروپــا آب و هــوای میــان دریــا و قـاره ای دیـده مـی شـود كـه آب و هـوای متاثـر از آتلانتیک در جنـوب و قـاره ای، جنـوبِ شـرقی را نیـز در بـر مـی گیـرد.

پول و اقتصاد

بـا عضـو شـدن در اتحادیـه اروپـا، كشـور اتریـش از قوانیـن مالـی و اقتصـادی ایـن اتحادیـه پیـروی كـرده و یـورو، واحـد پـول ایـن اتحادیـه را پذیرفتـه اسـت. در كنــار یــورو در كشـور اتریـش سـكه هـای یـادگاری و نیـز سـكه هـای طلا نیـز ضـرب مـی شـوند كـه تنهـا در بــازار رد و بــدل مــی شــوند.اسـكناس هـا و سـكه هـای واحـد قدیـم پـول اتریـش یعنـی شـیلینگ را مـی تـوان اغلـب بـدون پرداخـت كارمـزد در بانـك ملـی اتریـش بـا اسـكناس هـا و سـكه هـای یـورو تعویـض نمــود. واحدهــای قدیمــی پــول ســایر كشــورهای اتحادیــه اروپــا، دیگــر در بانــك هــای اتریـش قابـل تعویـض نیسـتند.

 در طـول تاریـخ معاصـر، آلمـان، همـواره اصلـی تریـن شـریك اقتصـادی اتریـش بــوده اســت، ولــی پیوســتن اتریــش بــه اتحادیــه ی اروپــا در ســال 1995 تعاملات اقتصـادی ایـن كشـور بـا سـایر اعضـای اتحادیـه را بـه شـدت اسـتحكام بخشـیده اسـت، بـه طـوری كـه امـروزه اتریـش در قلـب اروپـای مركـزی بـه عنـوان یكـی از اصلـی تریـن مراكـز رشـد اقتصـادی و سـرمایه گـذاری و نیـز شـاه راهـی بـرای ورود اعضـای جدیـد اتحادیـه اروپــا (كشــورهای اروپــای شــرقی) مطــر ح مــی باشــد.تکیــه گاه اصلــی اقتصــاد اتریــش، صنایــع تولیــدی آن شــامل ماشــین آلات و لــوازم ترابـری، محصولات آهـن و فولاد ، فـرآورده هـای نفتـی، سـیمان و کاغـذ اسـت. منابـع طبیعـی اتریـش متشـکل اسـت از سـنگ آهـن و منیزیـت. همچنیـن امـکان بالقـوه تولیـد نیـروی هیدروالکتریـک و مهـم تریـن جنـگل هـای اروپـای مرکـزی نیـز در اتریـش واقـع مـی باشـند.

اتریــش بــا وجــود ایــن کــه حــدود %90 از نیــاز غذایــی اش را خــود تولیــد مــی کنــد، امــا فقـط %8 نیـروی کار در بخـش کشـاورزی دارد. زمیـن قابـل کشـت شـرق کشـور دارای خـاک حاصل خیـزی اسـت کـه محصـول خوبـی از غلات و انگـور تولیـد مـی کنـد. تولیـد لبنیـات در مراتـع شـرق و کـوه هـای آلـپ اقـلام صادراتـی مهمـی را تشـکیل مـی دهـد.کوه هـای آلـپ هـم در تابسـتان و هـم در زمسـتان بازدیدکننـدگان را بـه خـود جلـب مـی کنــد و صنعــت توریســم ســهم مهمــی از درآمــد ارز خارجــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهـد.

محصــولات صادراتــی اتریــش را ماشــین آلات و تجهیــزات، تجهیــزات موتــوری، وســایل نقلیــه، کاغــذ، محصــولات فلــزی، مــواد شــیمیایی، آهــن و فــولاد، منســوجات و مــواد خوراکـی اسـت کـه بـه کشـورهای آلمـان، ایتالیـا، آمریـکا و ســوئیس صــادر می شــود.

محصــولات وارداتــی ایــن کشــور شــامل مــواد شــیمیایی، محصــولات فلــزی و نفــت و محصــولات نفتــی اســت کــه از کشـورهای آلمـان، ایتالیا، سـوئیس و هلنـد وارد می شــود.

فرهنگ مردم

اتریـش بـا جمعیتـی در حـدود 8.8 میلیـون نفـر بیـش از هـر چیـز بـه مردمـی بـا فرهنـگ بـا اسـتانداردهای بـالای زندگـی مشـهور هسـتند. تقریبـا یـك چهـارم از جمعیـت كشـور در ویـن، پایتخـت اتریـش و بـه نوعـی پایتخـت فرهنگـی اروپـا سـكونت دارنـد. نحـوه لبـاس پوشـیدن مـردم فعلـى اتریـش شـباهت بسـیارى بـه پوشـش آمریکایى‌هـا دارد، بــه ویــژه لباس هــاى گــرم آن هــا. اتریشــى‌ها تنهــا در مراســم و بــه مناســبت هاى خـاص لباس هـاى محلـی، سـنتى و یـا ملـى خـود را مى‌پوشـند. در میـان آداب و رسـوم فعلــى مــردم اتریــش، عاداتــى نیــز دیــده مى‌شــود کــه ســنتى نیســتند، ولــى راهشــان را بـه میـان فرهنـگ اتریـش بـاز نموده‌اند . ایـن عـادات ماننـد روز پـدر، روز مـادر و عـادات دیگـر کـه متأثـر از آداب و رسـوم سـایر کشـورها مى‌باشـد و یـا چـون جنبـه تجـارى پیـدا مى‌کننــد از طریــق رســانه هاى همگانــى بــه فرهنــگ کشــورها آمــده و مانــدگار شــده اسـت.

زبان

زبـان رسـمی اتریـش، آلمانـی اسـت و ٪۹۸ مـردم ایـن کشـور بـه ایـن زبـان صحبـت مـی کننـد. در کنـار آلمانـی اقلیتـی بـه زبان های کـروات، اسـلوونیایی و مجارسـتانی صحبـت مــی کننــد. البتــه كــوه هــای شــگفت انگیــز و بــا عظمــت آلــپ باعــث خلــق گویــش هــا و لهجــه هــای گوناگونــی از زبــان آلمانــی در مناطــق كوهســتانی اتریــش شــده اســت. اكثریـت مـردم اتریـش بـه گویـش اتریشـی – باواریایـی صحبـت مـی كننـد. دسـتور زبـان آلمانـی در اتریـش بـا قواعـد زبانـی كـه در آلمـان بـه كار مـی رود، تفـاوت هایـی دارد كـه البتـه ایـن تفـاوت هـا چنـدان قابـل توجـه نیسـت. آلمانـی در كنـار زبـان هـای انگلیسـی، دانماركــی، فنلاندی و هلنــدی بــه شــاخه ی ژرمنــی (Germanic ) از خانــواده ی بــزرگ زبـان هـای هندواروپایـی تعلـق دارد.

دین و مذهب

دیــن اصلــی در اتریــش مســیحیت کاتولیــک اســت و در حــدود 75 درصــد از جمعیــت ایــن کشــور پیــرو کلیســای کاتولیــک مــی باشــند کــه البتــه ایــن تعــداد رو بــه کاهــش اسـت و تنهـا 5 درصـد مـردم پروتسـتان هسـتند. نکتـه ی جالـب ایـن کـه پـس از ظهـور و اوج اصلاحات مذهبــی توســط لوتــر و کالویــن و وجــود نهضــت پروتســتان در شــمال و مرکـز آلمـان، اتریـش و منطقـه باواریـا در قـرن هفـده و هجـده بـه کانـون مبـارزات ضـد اصلاحات علیــه پروتســتان هــا تبدیــل شــد. اگــرچــه بــا ظهــور امپراتــور ژوزف دوم در اواخـر قـرن 18 و اعلام آزادی ادیـان افـراط در حمایـت از کلیسـای کاتولیـک کمتـر شـد، ولــی کلیســای کاتولیــک در اتریــش حتــی در زمــان حــال نیــز از نفــوذ بالایی برخــوردار اسـت.

حـدود ۵۰۰ هـزار نفـر از جمعیـت ۸ میلیونـی اتریـش را مسـلمانان تشـکیل مـی دهنـد کـه درصـد قابـل توجهـی از آن هـا را مهاجرانـی از کشـور هـای ترکیـه، شـبه جزیـره بالـکان، ایـران، کشـورهای عربـی، افغانسـتان، پاکسـتان و هنـد کـه از دهـه هفتـاد بـه ایـن کشـور سـفر کـرده انـد، تشـکیل مـی دهنـد.

جشن ها و جشنواره ها

 - ژانویه

آغاز سال نو اول ژانویه سـال نـو را آغـاز میکننـد. در ایـن اتریشـی ها سـال نـو را بـا نیویارزشـایبن سـام نظامـی مراسـم، دسته‌های تفنـگدار بـا لباسهـای سـنتی و تاریخـی در بسـیاری از شـهرهای کشــور دور هــم جمــع می شــوند و، اغلــب بــا تفنگ هــای قــرن هفدهمــی، تیــر هوایــی شـلیک می کننـد. البتـه بـرای دیـدن ایـن مراسـم بایـد صبـح خیلـی زود بیـدار شـوید. همچنیــن، بــه مناســبت شــروع ســال نــو در سراســر اتریــش کنسرت‌های موســیقی کلاسیک برگــزار می کننــد. ارکســتر فیالرمونیــک ویــن هــم در همیــن روز معروفتریــن کُنسـرت، را در باشـگاه موسـیقی ویـن اجـرا می کنـد.

کنسـرت سـالیانه ی جهـان، نیویارزک فستیوال شب دوازدهم یا تجلی مسیح (۶ ژانویه) در شــب ۶ ژانویــه، بچه هــای اتریشــی در دســته های چهــار نفــره و بــا همراهــی  خانه‌ی همســایه ها را می زننــد، آواز کوتاهــی درباره‌ی مســیح می خواننـد، بـرای اهـل خانـه دعـا می کننـد و کمـی پـول بـرای مصـارف خیریـه از آنهـا می گیرنــد.

- فوریه

فاشینگ (روزهای منتهی به روزهی عید پاک) فاشــینگ یــا کارنــاوال دوره‌ای از جشــن ها و مهمانی‌های پیــش از روزه ی عیــد پــاک اســت. کارنــاوال در شــنبه ی پیــش از چهارشنبه‌ی خاکســتر اواخــر ژانویه/اوایــل فوریــه بــه اوج میرســد و بچه هــا و بزرگترهــا بــا لباس هــای ســنتی بــه مهمانــی و جشــن می‌روند یــا در خیابان‌ها رژه می‌روند . اگــر در ایــن روزهــا در اتریــش بودیــد، فاشـینگ کراپفن را از دسـت ندهیـد؛ کلوچـه ای خوشمـزه کـه بـا مربـا آن را پـر کرده‌اند .

- مارس و آوریل

عید پاک (چهل روز بعد از آغاز روزه) چهــل روز بعــد از آغــاز دوره‌ی روزه داری کاتولیک هــا، عیــد پــاک می‌رسد . بــر خــلاف کریســمس کــه بــه مراســمی تجــاری تبدیــل شــده، عیــد پــاک در اتریــش هنــوز حــال و هوایــی مذهبــی دارد. در یکشــنبه ی نخــل (یکشــنبه ی پیــش از عیــد پــاک) کــه بزرگداشــت ورود پیروزمندانه ی مســیح بــه بیت‌المقدس اســت، مــردم بــا مراســمی خـاص، کـه در مناطـق مختلـف فـرق می کنـد، بـه کلیسـا می‌روند تـا زندگی شـان برکـت بگیـرد. در فاصله‌ی بیـن یکشــنبه ی نخـل و عیـد پـاک، در همه‌ی شـهرها و روسـتاها نمایشنامه‌هایی درباره ی مصائـب مسـیح اجـرا می‌کنند و بچه‌ها هـم بـا رنـگ کـردن تخم‌مرغ بــرای عیــد پــاک آمــاده می شــوند.

- مه

فیلیپیناخت یا شب سنت فیلیپ (اول مه) نظــم، اســت. در ایــن شــب، شــب اول مــاه مــه شــب ســنت فیلیــپ، قدیــس حامــی جوانترهــا بــه خیابان هــا می‌روند و هــر چیــز اضافــی یــا نامنظمــی را کــه در خیابان‌ها ببیننــد جمــع می کننــد و بــه کلیســای محــل می برنــد. روز بعــد، مــردم بــه کلیســا می‌روند و وسایل شــان را پیــدا می کننــد و پــس می‌گیرند ، امــا بایــد جریمه‌ای بپردازنــد کــه صــرف یــک ســازمان غیردولتــی می شــود.

- ژوئن

فرونالیخنامشتاگ (دومین پنجشنبه بعد از عید پنجاهه ) در ایــن روز کــه از تعطیلات رســمی هــم هســت، مــردم بــا لباس هــای بامــزه یــا ســنتی در خیابــان رژه می‌روند و مخصوصــا رژه ی مــردم شــهر ســالزبورگ بســیار مشــهور و پــر طــرفدار اســت. شب نیمه ی تابستان (۲۱ ژوئن) در ایــن شــب مــردم در تپه هــا یــا کوه‌های اطــراف محــل زندگیشــان آتش‌های بــزرگ روشــن می کننــد و اغلــب بســاط باربیکیــو و مهمانــی در فضــای بــاز هــم بــه راه اســت.

- ژوئیه و اوت

روز سنت یاکوب (۲۵ ژوئیه) ســنت یاکــوب قدیــس حامــی دهقانــان و چوپان هاســت. اتریشــی ها، مخصوصــا ســالزبورگی ها، بــرای ایــن قدیــس ســنگ تمــام می گذارنــد و حســابی ایــن روز را جشــن می گیرنــد. همچنیــن، در ایــن روز در قلــه ی کــوهِ ۲۱۱۷  متــری هاندشــتاین هــم مســابقه های کشــتی برگــزار می کننــد.

فستیوال موسیقی (تابستان)

در طــول تابســتان، فســتیوال ســبک های موســیقی مختلــف، از جــاز و راک گرفتــه تــا موســیقی کلاسیک ، را در سراســر کشــور خواهیــد دیــد.

- سپتامبر و اکتبر

برداشت محصول و شکرگزاری بــا توجــه بــه تفــاوت شــرایط آب و هوایــی، کشــاورزهای مناطــق مختلــف اتریــش در زمان هــای گوناگونــی، در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز، مراســم برداشــت محصــول و شــکرگزاری را برگــزار می کننــد. اگــر در ایــن روزهــا ســری بــه مناطــق روســتایی بزنیــد، می توانیـد بازارچه هـای محصولات محلـی، رقص هـای سـنتی و جشـن های برداشـت محصــول را تماشــا کنیــد.

روز همه ی قدیسان (۳۱ اکتبر)

روز ۳۱ اکتبــر، روز بزرگداشــت همــه ی قدیســان و درگذشــتگان اســت. تــا چنــد ســال پیــش، اتریشــی ها ایــن روز را بــا مراســم ویــژه ی خودشــان می‌گذراندند ، امــا در ســال های اخیــر می توانیــد تأثیــر هالوویــن آمریکایی هــا را در ایــن مراســم ببینیــد.

- نوامبر

شب ارواح (اول نوامبر)

در ایـن شـب، مـردم سـری بـه گورستان ها می‌زنند و روی قبـر بستگانشـان شـمع و گل می‌گذارند . روز اول نوامبـر هـم پدرخوانده هـا و مادرخوانده هـا بـه فرزندخوانده هایشـان هدیـه می دهنـد کـه نـوع ایـن هدیه هـا از منطقه ای بـه منطقه ی دیگـر فـرق می‌کند

روز سنت مارتین (۱۱ نوامبر)

در ایــن روز، بچه هــای کوچــک بــا فانوس هــای دستســاز خودشــان در خیابانهــا دوره می افتنــد و آوازهــای مخصوصــی می خواننــد. خیلــی از مــردم اتریــش در ایــن روز غـذای مخصوصـی بـه اسـم سـروایتنکنودل بـا گوشـت غـاز درسـت می‌کنند و دورهـم می‌خورند .

- دسامبر

روز سنت نیکولاس (۶ دسامبر)

ِ ســنت نیــکولاس همــان پاپانوئــل اتریشی هاســت، امــا مســئول رســاندن هدیه هــای کریســمس نیســت، بلکــه هدیه‌هایی کوچــک بــه بچه هــای خــوب می‌دهد . ســنت نیکلاس بـا بغلـی پـر از هدیه‌هایی مثـل میـوه، آجیـل و شـیرینی از خانه‌ای بـه خانه‌ی دیگــر مــی رود و هــمراه او کرامپــوس (شــیطان) هــم می‌آید تــا بچه هــای بــد را تنبیــه کنــد (کــه البتــه هیچ وقــت اتفــاق نمی‌افتد ) . در ایــن روز مراســم کرامپوسالفــن را هــم خواهیــد دیــد کــه در آن جوانهــا ماســک های چوبــی می گذارنــد و خودشــان را بــه شــکل شــیطان در می آورنــد و در خیابان‌ها دیگــران را می‌ترسانند .

شب کریسمس (۲۴ دسامبر)

شــاید در اتریــش شــب کریســمس از خــود روز کریســمس هــم مهم تــر باشــد.مغازه‌ها معمولا از ظهـر می‌بندند و مـردم بـرای مراسـم شـب کریسـمس بـه کلیسـا می‌روند و شــمع روشــن می کننــد. خانواده‌ها زیــر درخــت کریســمس دور هــم جمــع می شــوند و هدیه هایشــان را در همیــن شــب بــه دیگــران می دهنــد.

روز کریسمس (۲۵ دسامبر) و روز سنت اشتفان (۲۶ دسامبر)

ایــن دو روز از تعطیلات رســمی اتریــش هســتند و بیشتــر اتریشــی ها در ایــن روزهــا بــه دیــدن بستگانشــان می‌روند ، پرخــوری می کننــد و بــه هــم هدیــه می‌دهند .

شب سال نو یا سیلوستر (۳۱ دسامبر)

اتریشی ها بـه شـب سـال نـو می‌گویند شـب سیلوسـتر، چـون ۳۱ دسـامبر در اتریـش روز سـنت سیلوسـتر اسـت. در شـب سـال نـو، مـردم دور هـم جمـع می‌شوند و نورافشـانی را تماشـا می‌کنند . اگـر قـرار اسـت شـب سـال نـو را در اتریـش بگذرانیـد، بایـد بـرای سـر و صـدا و ترافیـکِ عجیبـش هـم آمـاده باشـید. اگـر هـم می‌خواهید بیـرون غـذا بخوریـد، حتمـا از قبـل میـزی در رسـتوران رزرو کنیـد چـون بـدون رزرو تقریبـا محـال اسـت جـای خوبـی پیـدا کنیـد.

تعطیلات رسمی

اتریشــی ها در تعطیلات رســمی کار و بــار را تعطیــل می کننــد. در تعطیلات ، فقــط کافه‌ها و رستوران‌ها بـاز هسـتند، البتـه نـه همه‌ی آنهـا. موزه‌ها تکلیف شـان معلـوم نیســت؛ بعضــی از آنهــا تعطیــل هســتند و بعضــی دیگــر کار می کننــد و حتــی بازدیــد از آنهـا هـم رایـگان اسـت. تعطیلات تابستانه ی مـدارس در ماه هـای ژوئیـه و اوت اسـت و در ایـن مـدت بسـیاری از خانواده‌ها بـه سـفر می‌روند . بـه همیـن دلیـل، در ایـن دو مـاه شـهرها کمـی خلوت ترنـد و مراکـز گردشگـری کمـی شـلوغتر. دانـش آمـوزان یـک هفتـه هـم در فوریـه تعطیلـی دارنـد و در ایـن مـدت پیسـت های اسـکی پـر میشـوند از بچه هــا و خانواده‌هایشان .

تعطیلات رسمی در اتریش شامل موارد زیر است:

اول ژانویه: روز اول سال نو

۶ ژانویه: روز ظهور مسیح

دوشنبه ی عید پاک

اول مه: روز کارگر

عید صعود: ۳۹ روز بعد از یکشنبه ی عید پاک

دوشنبه ی سفید: عید پنجاهه

کورپسکریستی: ۶۰ روز بعد از یک‌شنبه ی عید پاک

۱۵ اوت: عید عروج مریم

۲۶ اکتبر: روز ملی اتریش

اول نوامبر: روز همه‌ی قدیسان

۸ دسامبر: روز مریم باکره

۲۵ دسامبر: کریسمس

۲۶ دسامبر: روز سنت استفان

 

خرج و مخارج

اگـر ویـن را از نظـر مخـارج بـا شـهرهای دیگـر اروپایـی مقایسـه کنیـم، بایـد بگوییـم کـه از لنـدن، پاریـس، زوریـخ یـا رم ارزانتـر، تقریبـا هـم رده‌ی مونیـخ و از پـراگ یـا بوداپسـت گرانتــر اســت. بــه جــز اســتراحتگاه های پیســت های اســکی، ییلاق های اتریــش بســیار کم هزینه تــر از ویــن هســتند. احتمــالا شــما بیشتریــن هزینــه را بــرای مــکان اقامت تــان خواهیــد پرداخــت.

غذا

غذاهـای اتریشـی یـادآور دوران سـیطره ی اتریـش بـر اروپـا هسـتند و میتـوان رد تعامـل بــا اقوامــی مثــل ایتالیایی هــا، مجارهــا، آلمان هــا و بالکان هــا را در آشپزخانــه ی اتریشــی ها دیــد. ســبک پخــت و پــز اتریشــی بــه اســتفاده از گوشــت ها و ســبزیجات متنــوع شــهرت دارد.صبحانــه ی اتریشــی ها حــال و هوایــی قــاره ای دارد  شــامل نــان، مربــا، انــواع گوشــت های ســرد، پنیــر، قهــوه، چــای یــا آبمیــوه می شــود.

 در ســنت اتریشــی، ناهــار مهم‌ترین و ســنگین ترین وعده‌ی روز بــوده، امــا امـروزه بـا توجـه بـه سـبک زندگـی مـدرن مـردم، خیلی‌ها سـبک تر ناهـار می‌خورند. در عـوض، شـام کـه در گذشـته اغلـب بـه کمـی نـان، پنیـر و ژامبـون محـدود بـود، اهمیـت بیشتــری پیــدا کــرده اســت. چاشــت و عصرانــه های ســنتی اتریشــی ها یــک بــرش نــان بــا کمــی پنیــر یــا ژامبــون اســت، هرچنــد شــیرینی ها و کیک هــای اتریشــی را هــم نبایــد نادیـده گرفـت.

مثــل همــه ی کشــورهایی کــه آب و هوایــی ســرد دارنــد، ســوپ ها در اتریــش هــم پــر طـرفدار هسـتند و سـوپ های متنوعـی مثـل فریتاتنسـوپ (سـوپی رقیـق با رشـته هایی رکنودلسـوپ (سـوپی رقیـق بـا گلوله‌های خمیـری حـاوی جگـراز نوعـی پن کیـک لب و گوالشســوپ )ســوپ گوشــت و ســبزیجات را در بســیاری از رســتوران ها پیــدا می کنیــد. امــا اگــر خیلــی ســوپ دوســت نداریــد، می توانیــد در رســتوران ها بشــقابی ازگوشــت های ســرد را بــرای پیش غــذا ســفارش دهیــد. تافلشــپیتز، غــذای ملــی اتریشــی ها، گوشــت گوســاله ی آبپــز بــا ســبزیجات اســت و وینه ِ شــنیتزل یــا همــان شنیتســل وینــی، معروفتریــن غــذای ویــن، برش هــای نازکــی از گوشـت گوسـاله اسـت کـه آن را در خرده نـان می غلتاننـد و در روغـن سـرخ می کننـد.

علاوه بـر ایـن، غذاهـای اتریشـی کلاسیک دیگـری مثـل بکهوهـن (مـر غ سر خ شـده) و شــتبراتن) برش هــای گوشــت گاو کبابــی بــا سســی از ســبزیجات پختــه و پیــاز امــا ســنت غذایــی در سراســر اتریــش یکســان نیســت. بــرای مثــال، بورگنلندی هــای اتریــش، تحــت تأثیــر ســبک آشپــزی مجارهــا، در غذاهایشــان بیشتــر از پاپریــکا، لوبیــا، ســیب زمینی و کلم بــرگ اســتفاده می کننــد و اســتیریایی ها بــدون کوربیســکرنول، روغــن غنــی و تیره رنگــی کــه از بــذر کــدو تنبــل بــه دســت می آیــد، دســت و دلشــان بــه آشپــزی نمــی رود.

در اتریــش، غذاهــای فرعــی یــا خودمانی تر بگوییم (پاســفره ایها) هــم نقــش مهمــی در وعده‌های غذایــی دارنــد. کارنتنرهــا پیراشـکی هایی خمیــری هســتند کــه بــا انــواع و اقســام مــواد غذایــی مثــل پنیــر، ســیب زمینی، ســبزیجات و نعنــا پرشــان می کننــد، در آب می جوشــانند و بــا نوعــی ســس کــره ســرو می کننــد. کارنتنرهــا را اغلــب بــا ســالاد می خورنــد. امـا وعـده ی غذایـی در اتریـش بـدون دسـر کامـل نمیشـود.آپفلشـترودل یـا اشـترودل ِسـیب و انـواع کرپهـا محبوبتریـن دسـرهای اتریشـی هسـتند.

سـالزبورگی ها هـم در  درسـت کـردن نوکـرل ِ سـالزبورگی نظیـر ندارنـد: پودینگـی پفکـی کـه از تخم مـر غ، آرد و شــکر درســتش می کننــد. شــما میتوانیــد شــیرینی های خوشمــزه ای مثــل زاخرتورتــه را بـرای دسـر سـفارش دهیـد کـه در واقـع نوعـی کیـک شـکلاتی بـا مربـای زردآلوسـت. کراپفـن نوعـی کلوچـه ی پرشـده بـا مربـای زردآلـو یـا مرباهـای دیگر اسـت و تاپفنشـترودل هـم اشـترودلی اسـت کـه آن را بـا پنیـر تاپفـن پـر کرده انـد. میلیرامشـترودل یـا اشـترودل خامـه هـم از شــیرینی های خوشمزه ی اتریـش اسـت. شـکلات موتزارت ِ کوگلـن اتریـش هـم بسـیار معـروف اسـت و از شــکلات تلـخ، پسـته و بـادام تهیـه اش می کننـد. امــا اتریــش قهوه هــای بینظیــری هــم دارد. می گوینــد اتریشــی ها بوده انــد کــه قهوه هایــی را کــه ترک هــای عثمانــی پــس از پایــان اشــغال ویــن در ایــن شــهر جــا گذاشــتند، بـه اروپایی هــا معرفــی کردنــد.سـنتِ کافه نشــینی و صـرف قهـوه در اتریــش بخــش مهمــی از هویــت شــهری را تشــکیل می‌دهد. کافه هــای وینــی ســبک و ســیاق ویژه‌ی خــود را دارنــد و مــوکای اتریشــی یــا کالینــر شــوارتزر بــه اسپرســو شــبیه اســت. در ایــن کافه هــا می توانیــد انــواع قهوه هــای ایتالیایــی، مثــل اسپرســو، کافه لتــه و کاپوچینـو، را هـم سـفارش دهیـد.قهـوه نوشـیدن بـا دوسـتان از اجـزای مهـم فرهنـگ اجتماعــی اتریــش اســت و بســیار متــداول اســت کــه اتریشــی ها کســی را بــه قهــوه و کیـک دعـوت کننـد، تـا آنجـا کـه بسـیاری ایـن سـنت اتریشــی ها را بـه چـای عصرانه ی انگلیســی ها تشــبیه می کننــد. پیشنهــاد مــا ایــن اســت کــه هات چاکلــت کافه هــای اتریــش را هــم امتحــان کنیــد. اتریشــی ها هات چاکلــت را بــا خامــه ی غلیــظ درســت می کننــد و گاهــی بــرای افزایــش غلظتــش بــه آن زرده ی تخم‌مرغ  هــم می‌زنند .دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟