اروپا

راهنمای سفر به آلمان

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/04/08

جمهــوری فدراتیــو آلمــان (Germany ) یکــی از کشــورهای اروپــای غربــی اســت کــه از ســال 1989 ،پــس از فروپاشــی دیــوار برلیــن، در تــلاش اســت بــا توســعه اقتصــادی روز افــزون، گذشــته هــا را جبــران کنــد. کشــور آلمــان از شــمال بــا دریــای شــمالی، دریــای بالتیـــک و دانمـــارک، از شـــرق بـــا لهســـتان و جمهـــوری چـــک، از جنـــوب بـــا اتریـــش و ســوئیس و از غــرب بــا فرانســه، لوکزامبــورگ و هلنــد هــم مــرز اســت.

اغلـب مـردم کشـور آلمـان مسـیحی هسـتند. امیـد بـه زندگـی در میـان زنـان 81 سـال و در میـان مـردان 76 سـال اسـت. جمهـوری فدراتیـو آلمـان 16 فدراسـیون دارد. ایـن فدراسـیون هـا می تواننـد در برخـی مسـائل مسـتقل عمـل کننـد.

بــادن وورتمبــرگ، بایــرن، برلیــن، براندنبــورگ، برمــن، هامبــورگ، هســن، مکلنبــورگ فورپومــرن، نیدرزاکســن، نوردرایــن - وســتفالن، راینالنــد - فالتــز، زارالنــد، زا کســن - آنهالــت، اشلســویگ - هولشــتاین و تورینگــن 16 فدراســیون ایــن کشــور هســتند.

brendenburg

پایتخـــت و محـــل اســـتقرار دولـــت آلمـــان برلیـــن اســـت. آلمـــان عضـــو ســـازمان هایـــی چـــون ســـازمان ملـــل متحـــد، ناتـــو، جـــی 8 ،اتحادیـــه اروپـــا و 5+1 اســـت.

پــس از جنــگ جهانــی دوم کــه آلمــان آغازگــر آن بــود، ایــن کشــور بــه دو بخــش آلمــان غربـی و آلمـان شـرقی تقسـیم شـد و دیـوار برلیـن شـهر برلیـن را بـه دو بخـش شـرقی و غربــی تقســیم کــرد.

Berlin wall

مــردم آلمــان شــرقی کــه تحــت نظــارت شــوروی زندگــی می‌کردند در وضعیـت اقتصـادی بـدی بـه سـر مـی بردنـد. پـس از فروپاشـی دیـوار برلیـن بـود کـه بـه یـک بـاره اقتصـاد آلمـان شـکوفا شـد و در عـرض چنـد سـال ایـن کشـور در رده سـه کشـور اول اقتصـادی جهـان در کنـار آمریـکا و ژاپـن قـرار گرفـت.

 آلمــان دارای نظــام سیاســی جمهــوری فــدرال دموکراتیــک پارلمانــی بــوده و دارای ۱۶ ایالــت اســت. ایــن ایالت‌ها می‌توانند در برخــی مســایل مســتقل عمــل کننــد.

 آلمــان هــم اکنــون یکــی از صنعتی تریــن کشــورهای جهــان اســت و بــه عنــوان ثروتمندترین کشور حوزه ی یـورو محسـوب می شـود. شـهرهای موتـور اقتصـادی بـــزرگ آلمـــان برلیـــن، هامبـــورگ، مونیـــخ و فرانکفـــورت می باشـــند. آلمان در دو جنـــگ جهانـــی اول و دوم نقـــش گســـترده ای داشـــت و در پـــی ایـــن دو جنـــگ خســـارت های زیـــادی را متحمـــل شـــد. پـــس از پایـــان جنـــگ بـــا وام هایـــی کـــه از کشـــورهای متفـــق گرفــت، توانســت کشــور را بازســازی کنــد.

نام آلمان

واژه آلمانــی (دویــچ)بــه آلمانــی: (Deutsch )دارای معنــای اولیــه متعلــق بــه مــردم بوده‌است . در سـده پانزدهـم میلادی ، نـام رسـمی حکومـت ایـن سـرزمین،( تویتونیکوم رگنـوم )بـه لاتین : (Regnum Teutonicum )یعنـی حکومـت کشـورهای آلمانـی بـه وجـود آمـد. واژه Deutschland از همیـن نـام گرفتـه شـد. در زبـان فارسـی نـام آلمـان بـر می‌گردد بـه قبیلـه آلمان هـا کـه در گذشته‌های دور در ایـن کشـور می‌زیسته‌اند. در زبان‌های فرانسـوی و اسـپانیایی نیـز نـام ایـن کشـور بـه آلمان هــا بـر می‌گردد .

جغرافیای طبیعی

ایــن کشــور دارای ۱۶ ایالــت اســت. بزرگتریــن ایالــت بایــرن یــا باواریــا در جنــوب و کوچکتریــن برمــن در شــمال غربــی اســت. آلمــان ترکیبــی از دشــت و جنــگل و کــوه و ســاحل و تعــدادی جزیــره و مجموعــه ای از باتلاق ها و دریاچه‌ها اســت. در شــمال ایــن کشــور ســرزمین های پَســت قــرار دارنــد کــه ســواحل آن ســدبندی شده‌است .

دشت‌های پَســت شــمالی بــه دشت‌های مرکــز آلمــان وصــل می‌شوند . بزرگ تریــن دشــت های آلمــان دشت‌های رایــن بــالا، وســتفالن و دشت‌های منطقــه الیپزیــگ هسـتند. در شـمال آلمـان تعـداد زیـادی برکـه و دریاچـه یافـت می‌شود. در قلـب آلمـان رشته‌ کوه‌های مرکــزی قــرار دارنــد، ایــن رشته ‌کوه‌ها شــمال و جنــوب آلمــان را از هــم جــدا می‌کنند. کوه‌های هارتــس، ارتــس، فیشــتل، هونســروک و جنگل‌های باواریــا از شــمال بــه جنــوب کشیده شــده اند. بلندتریــن کــوه آلمــان تســوگ اشپیتســه است.  رشته‌کوه آلــپ در جنــوب ایــن کشــور بــا ارتفــاع ۲۹۶۲ متــر اســت.

cochem

مختصات و موقعیت جغرافیایی

جمهـوری فـدرال آلمـان در مرکـز قـاره ی  اروپـا قـرار دارد. وسـعت آن ۴۱.۳۵۷۱۲۱ کیلومتـر مربـع اسـت. مرزهـای زمینـی ایـن کشـور در حـدود ۳۷۵۷ کیلومتـر اسـت. همسـایگان آلمـان در شـمال دانمـارک، در غـرب بلژیـک و هلنـد، در جنـوب لوگزامبـورگ، سـوئیس، اتریـش و فرانسـه و در شـرق لهسـتان و جمهـوری چـک هسـتند. دریـای شـمال و دریـای بالتیـک راه هـای آلمـان بـه آب هـای آزاد هسـتند. سـواحل آبـی ایـن کشـور بـا ایـن دو دریـا حـدود ۲۳۸۹ کیلومتـر اسـت. طولانی‌ترین رودهـای آلمـان رایـن بـا ۸۵۶ کیلومتـر، الـب ۷۰۰ کیلومتـر و دانـوب ۶۴۷ کیلومتـر هسـتند. آب‌وهوای آلمـان معتـدل اقیانـوس اطلـــس و قـــاره ای است.

بادهای غالب در آلمان از شمالغرب می وزند و از نظر وضعیـت جغرافیایـی آلمـان از دریـای شـمال و بالتیـک تـا رشته‌کوه‌های آلـپ در جنـوب بـه پنـج ناحیـه بـزرگ تقسـیم می‌شوند ، سرزمین‌های پَسـت در شـمال، رشته‌کوه‌های میانــه، دامنه‌های کم ارتفــاع کوه‌های میانــه در جنــوب غربــی، دامنه‌های کوه‌های آلـپ، کوه‌های آلـپ در باواریا.آلمـان بـه طـور سـنتی پـس از جنـگ بـه دو بخـش شـرقی و غربـی تقسـیم می شـود. البتـه پـس از برچیده شـدن دیـوار برلیـن بـه قسـمت شـرقی بـه طـور رسـمی ایالت‌های تـازه و بـه قسـمت های غربـی ایالت‌های قدیمـی می‌گویند.

زبان

زبـان رسـمی کشـور آلمـان، زبـان آلمانـی اسـت. حـدود ٪۹۵ مـردم ایـن کشـور هـم بـه ایــن زبــان یــا گویش هایــی از ایــن زبــان ســخن می‌گویند. در عیــن حــال زبان‌های اقلیــت، دانمارکــی ٪۰۶.۰ ،فریســی ٪۰۱.۰ ،رومــی ٪۰۸.۰ و ســوربی توســط ٪۰۹.۰جمعیـت نیـز در آلمـان اسـتفاده می شـوند. بزرگتریـن گـروه زبانـی کـه توسـط مهاجـران صحبـت می‌شود ، زبـان ترکـی اسـت بـا ٪۸.۱ جمعیـت و زبـان کـردی بـا ٪۳.۰ جمعیـت.

اقتصاد

آلمــان بــه دلیــل وجــود، در مرکــز اروپــا، قطــب حمــل و نقــل اروپــا بــه حســاب مــی آیــد. آلمــان دارای حمــل و نقــل وسیع و شــبکه ای مــدرن اســت و در شــبکه بزرگراهــی و اتوبانـی از نظـر مقـدار و طـول رتبـه سـوم در جهـان را داراسـت. ایـن کشـور دارای خـط راه آهــن سریع الســیر و پــر ســرعت اســت. قطــار هــای سریع الســیر در آلمــان خدمــات عمـده ای را بـه شـهروندان شهرسـتان هـا مـی دهنـد و بعضـی از آنها با سـرعتی حـدود ۳۰۰کیلومتــر در ســاعت حرکــت مــی کننــد. بزرگتریــن فــرودگاه آلمــان فــرودگاه فرانکفــورت اسـت کـه سـومین فـرودگاه بـزرگ اروپـا و مرکـز اصلـی فعالیـت لوفتهانـزا می‌باشد ؛ در حالـی کـه فـرودگاه برلیـن تـگل و فـرودگاه دوسـلدورف مراکـز فعالیـت ایـر برلیـن هسـتند.

lufthansa

عمـده فرودگاه‌هاي دیگـر عبارتنـد از فـرودگاه هامبـورگ، فـرودگاه کلن/بـن، و فـرودگاه اشــتوتگارت. آلمــان چهارمیــن کشــور جهــان از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و بزرگتریـن صـادر کننـده کالا از نظـر درآمد و دومیـن کشـور واردکننـده کالا در جهـان اســت. بــر اســاس آمارهــای ســازمان جهانــی تجــارت میــزان صــادرات آلمــان در ســال۲۰۰۶میــادی ۱/۱۳۳ تریلیــون دلار بــود است.

  سـنگ آهـن، بوکسـیت، سـنگ مـس، آلمـان بجـز ذغـال سـنگ معـادن نسـبتا کمــی دارد و شــدیدا به نیــکل، قلــع، نقــره، پتــاس و نمــک نیاز دارد و به واردات مــواد اولیــه متکــی اســت.

 در آلمــان صنایــع زیــادی فعالنــد، صنایعــی چــون الکتریکــی، مکانیکــی، مــواد شــیمیایی، منســوجات، غذایــی و وســایل نقلیــه. از آغــاز دهـه ۱۹۸۰ رشـد کلانی در صنایـع تکنولـوژی پیشـرفته روی داده‌است . کارخانه‌های اتومبیل‌سازی بنـز، بـی. ام. و  و فولکـس واگـن محصولات خـود را در تمـام دنیـا عرضـه می‌کنند . مهمتریــن صــادرات ایــن کشــور وســایل نقلیــه موتــوری و وســایل الکتریکــی اســت.

BMW

تعـداد افـراد شـاغل در صنایـع خدماتـی نزدیـک بـه دو برابـر کارکنـان صنعـت تولیـدی اسـت. بانکـداری و امـور مالـی از منابـع مهـم درآمـد ارز خارجـی اسـت و شـهر فرانکفـورت یکـی از مراکـز اصلـی امـور مالـی و تجـاری در جهـان و مقـر بانـک مرکـزی اروپاسـت.

Benz

اتحــاد دو آلمــان در اکتبــر ۱۹۹۰ چالــش بزرگــی را در پیــش روی اقتصــاد ایــن کشــور قــرار داد. در گذشــته جمهــوری دموکراتیــک آلمــان دارای موفق تریــن اقتصــاد در بیــن کشــورهای عضــو شــورای همــکاری متقابــل کومکــون بــود، ولــی بــر حســب میــزان و کیفیـت تولیـد محصولات ، و سـطح زندگـی مـردم کمتـر از آلمـان غربـی سـابق توسـعه یافتــه بــود. کیفیــت زندگــی در نیمــه غربــی آلمــان همچنــان بالاتــر از نیمــه شــرقی آن اسـت. در سـال ۲۰۰۸ آلمـان ششـمین کشـور مصـرف کننـده انـرژی بـود، کـه حـدود ۶۰درصـد از انـرژی اولیـه آن از خـارج وارد می‌شد . سیاسـت دولـت آلمـان ترویـجِ حفاظـت از انـرژی و اسـتفاده از انرژی‌های تجدیـد پذیـر اسـت. دولـت آلمـان قصـد دارد تـا کشـور از منابـع تجدیـد شـونده تـا سـال ۲۰۵۰ اسـتفاده کننـد. در سـال ۲۰۱۰ درصـد اسـتفاده انرژی هـا در کشـور آلمـان بـه صـورت زیـر بوده اسـت: زغـال سـنگ (%۲۲٫۹ ،)گاز طبیعـی (21.8%) انــرژی هســته ای (%۱۰٫۸ )بــرق آبــی و بــاد(%۱٫۵ ) و دیگــر منابــع تجدیــد پذیـر(%۷٫۹) در سـال ۲۰۰۰ ،دولـت و صنعـت بـرق هسته‌ای ، توافـق کردنـد بـرای فـازی از نیروگاه‌های هســته ای ســال ۲۰۲۱ .آلمــان متعهــد اســت بــه پروتــکل کیوتــو و چنــد معاهـدات دیگـر ترویـج تنـوع زیسـتی، اسـتانداردهای گسـیل کـم، بازیافـت و اسـتفاده از انـرژی تجدیـد پذیـر و پشـتیبانی از توسـعه پایـدار در سـطح جهانـی اسـت. دولـت آلمـان کاهــش گســترده فعالیت‌های انتشــار و تولیــد گازهــای گلخانه‌ای را آغــاز کرده‌است .

آب و هوا

بیشـتر مناطـق کشـور آلمـان، دارای آب و هـوای معتـدل فصلـی اسـت. ایـن یعنـی چهـار فصـل سـر جایـش اسـت و سـرما و گرمـا خیلـی شـدید نمی‌شوند . آب و هـوای ایـن کشـور بـا وزش بـاد اقیانـوس اطلـس (آتالنتیـک)متغیـر اسـت. ایـن آب‌های گـرم باعـث شـده کــه آب و هــوا در بخش هــای شــمال غربــی و شــمال آلمــان، اقیانوســی باشــد و میــزان ریــزش بــاران در فصــل تابســتان، در ســطوح بالایی قــرار بگیــرد. در زمســتان ها، آب و هــوا معتــدل و تابســتان ها، خنــک اســت. در قســمت شــرقی آلمــان، آب و هــوا بیشــتر قــاره ای اســت؛ زمستان‌ها بســیار ســرد و تابســتان ها بســیار گــرم، و اغلــب دارای آب و هـوای خشـک اسـت. بخـش مرکـزی و جنوبـی آلمـان دارای آب و هـوای متغیـری اسـت یعنـی هـر دو نـوع هـوای اقیانوسـی و اقلیمـی را در بـر مـی گیـرد.بــه هــر حــال داریــم از یــک کشــور چهــار فصــل کــه از جاذبه‌های طبیعــی غنــی -در کنــار جاذبه‌های تاریخــی- برخــوردار اســت صحبــت می کنیــم ، بهــار آلمــان خیلــی زیباسـت، بعـد از یـک زمسـتان سـرد درجه‌ی هـوا و قیمـت هتل‌ها و خدمـات بـا هـم بـالا می رونـد. در تابسـتان آلمـان شلوغ‌ترین فصلـش را از لحـاظ گردشـگرپذیری تجربـه می‌کند ، اگـر در پاییـز بـه آلمـان می‌روید چترتـان را و اگـر زمسـتان عـازم آلمانیـد چـوب اســکی هایتان را فرامــوش نکنیــد.

سیاست

مبنـای تصمیم‌گیری‌ها در جمهـوری فدراتیـو آلمـان قانـون اساسـی ایـن کشـور اسـت کـه در آن بـر دموکراتیـک بـودن ایـن کشـور تاکیـد شـده اسـت. در رأس دولـت ایـن کشـور رئیـس جمهـور قـرار دارد کـه بیشـتر نقشـی نمادیـن دارد و تصمیم‌گیری‌ها در آلمـان بـه عهـده رئیـس حکومـت اسـت کـه صـدراعظـم خوانـده می شـود.در آلمـان احـزاب بـزرگ و کوچکـ زیـادی فعالنـد کـه در میـان آنهـا حزب هـای دموکـرات مســیحی(CDU)سوســیال مســیحی (CSU)سوســیال دموکــرات (SPD)لیبــرال(FDP )اتحــاد ۹۰ درصــدی ســبزها (Grünen Die/90 Bündnis )و حــزب چــپ (Die Linke)  قــدرت بیشــتری برخوردارنــد.

Reichstag building

 آلمـان و فرانسـه از دیربـاز نزدیکـی سیاسـی زیـادی بـه هـم داشته‌اند کـه ایـن موضـوع در دوران صدراعظمـی هلمـوت کهـل در آلمـان و فرانسـیس میتیـران در فرانسـه افزایـش یافـت.

جشن ها و جشنواره ها

- فوریه

اینترناتسیوناله فیلم فستاشپیله

جشــنواره فیلــم برلیــن کــه از جملــه جشـنواره های ســینمایی مهــم و پــر طرفــدار دنیاســت، فوریــه هــر ســال در برلیــن برگــزار می شــود.

فاشینگ

جشــنی کــه در آن مــردم، لبــاس دلقک هــا را می پوشــند و ماســک می‌زنند و یــا گریــم می کننــد و در خیابــان شــادی کنان آواز می‌خوانند ، ایــن جشــن در مونیــخ و کلــن دیدنی‌تر برگــزار می شــود .

مارس

هامبورگردْم

بزرگتریـن فسـتیوال برگـزار شـده در شـمال آلمـان اسـت. یـک جـور شـهربازی سـیار کـه در ایـن فصـل برپـا می شـود. انـواع و اقسـام تفریحـات و وسـایل سـرگرمی را هـم در خـود دارد.

- ژوئیه

کیلروخه

این مسابقه ی  قایق‌های بادبانی ، هر سال در ژوئیه و در شهر کیلروخه برگزار می‌شود.

- جولای

جشنواره باخ

در ایـن جشـنواره ساخته های بـاخ موسـیقیدان گرانقـدر کلاسیک ، توسـط گروه‌های موسـیقی آماتـور و حرفه‌ای دوباره نـوازی می‌شوند. برگـزاری آن هـر سـال در الیپزیـگ و در روز معـراج عیسـی مسـیح صـورت می‌گیرد .

سپتامبر و اکتبر

اکتبرْفست

در ایـن جشـنواره بـه طـور متوسـط سـالیانه ٥ میلیـون نفـر شـرکت می‌کنند . اکتبرفسـت یــک جشــنواره فرهنگــی هــم هســت، و بخــش مهمــی از فرهنــگ باواریایــی (باواریــا یکـی از ایـاالت آلمـان اسـت) را بازتـاب می‌دهد . در ایـن جشـن انـواع غذاهـا و تنقـلات آلمانـی سـرو می‌شوند. مـدت برگـزاری آن هـم هجـده روز اسـت.

فرانکفورت ام ماین (نمایشگاه کتاب فرانکفورت) ایــن نمایشــگاه از اکتبــر آغــاز می شــود و تــا پایان اکتبــر هــم ادامــه پیــدا می کنــد و بزرگتریــن نمایشــگاه کتــاب در کل اروپاســت.

غذا و آشپزی

غـذای آلمانـی هنـوز بـه ریشه‌هایش وفـادار مانـده؛ یـک وعـده غـذای آلمانـی بـه طـور معمـول از گوشـت، مقـداری سـیب زمینـی و آب ِ گوشـت تشـکیل شـده کـه سـبزیجات و سـالاد هـم در کنـارش سـرو می شـود. آشـپزی مـدرن آلمانـی تحـت تاثیـر فرهنـگ غذایـی ســایر کشــورها مثــل فرانســه و ایتالیــا کمــی ســبکتر شــده. غذاهــا منطقــه بــه منطقــه گوناگوننـد. غـذای آلمانـی زحمـت و هنـر آشـپزی فرانسـوی را نـدارد و محبوبیـت را بـه عنـوان مشخصه‌ی غـذای ایتالیایـی، یـدک نمی‌کشد امـا در عـوض آلمان هـا همبرگـر و سوسـیس را بـه دنیـا ارزانـی داشته‌اند .

susage

یکـی از مـواد غذایـی کـه در آلمـان همیشـه بایـد بـر سـر هـر میـز ِ غـذا وجـود داشـته باشـد، نـان اسـت. نـان بـه خصـوص در صبحانـه و شـام مصـرف می شـود. معمولا بـرای ناهـار یـک وعده‌ی گـرم در نظـر می‌گیرند و دو وعده‌ی دیگـر سـرد سـرو می‌شوند .

گوشــت خــوک بــه طــور معمــول پرمصرف تریــن نــوع گوشــت در میــان آلمانی هاســت، بنابرایــن قبــل از ســفارش غــذا از محتویــات آن بپرســید.در ایــن کشــور بــه سوسیســی کــه از جگــر ســیاه تهیــه شــود، وورســت می‌گویند و خیلــی اوقــات در غذاهــا جایگزیــن گوشت می‌گردد.  کلــم، چغنــدر و شــلغم ســبزیجات کنــار غــذا هستند.

ابتـدای قـرن هفدهـم کـه آشـپزی بـه سـبک آلمانـی متولـد شـد، سیب‌زمینی در ایـن مقولـه همـواره یـک جایـگاه ثابـت را از لحـاظ حضـور داشـته اسـت؛ یـک جایـگاه ثابـت و والا . ایــن امــر البتــه بــه موضــوع فقــر مــردم بعــد از دو جنــگ، و وضعیــت اقتصــادی ضعیــف در زمــان جنــگ ســرد نیــز برمی‌گردد .

 دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟