اروپا

راهنمای سفر به یونان

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/04/08

یونــان کشــوری در جنــوب شــرقی اروپــا و جنــوب شــبه جزیــه بالــکان مــی باشــد و نــوار ســاحلی طولانی دارد کــه آن را بــه دریاهــای مدیترانــه، اژه و یونــان متصــل مــی کنــد. ایـن کشـور مقصـد گردشـگری تعـداد زیـادی از مردمـان دنیاسـت کـه بسـیار مشـتاق  بــه یونــان هســتند.

بیــش از ۹۰ درصــد از گردشــگران ورودی بــه یونــان از دیگــر کشــور هــای اروپایــی مــی باشــند، بــا وجــود ایــن در ســال هــای اخیــر گردشــگران زیــادی از دیگــر کشــور هــا نظیــر ایــران نیــز بــه بازدیــد از ایــن کشــور علاقمند شــده انــد.

یونــان در محــل پیونــد ســه قــاره آســیا، اروپــا و آفریقــا واقــع شــده اســت و میــراث دار یونـــان باســـتان، امپراتـــوری بیزانـــس و نزدیـــک چهـــار ســـده ســـلطه ی تـــرکان عثمانـــی اســـت. یونــان دارای تاریخــی ویــژه و پرحادثــه و دارنــده میــراث فرهنگــی اســت کــه بــه طــور قابـل توجهـی دارای نفـوذ در آفریقـای شـمالی و منطقـه خاورمیانـه اسـت و سـاختاری بنیـــادی بـــرای فرهنـــگ اروپـــا و آنچـــه امـــروز بـــه عنـــوان غـــرب خوانـــده می شـــود، بـــه حسـاب می‌آید .

 یونـان از شـمال بـا آلبانـی، مقدونیـه و بلغارسـتان و از شـرق بـا ترکیـه همســـایه اســـت. پایتخـــت یونـــان آتـــن، نـــوع حکومتـــش جمهـــوری پارلمانـــی، زبـــان رســـمی آن یونانـــی، مســـاحت آن ۱۳۱۹۵۷ کیلومتـــر مربـــع، واحــد پــول آن یــورو (EUR)مــی باشــد. مذهــب ۹۸ درصــد از مــردم یونــان مســیحی ارتدوکـــس و ۱/۳ مســـلمان مـــی باشـــند.

ایــن کشــور فرهنگــی غنــی دارد کــه اثــر چشــمگیری بــر هنــر، زبــان، فلســفه، سیاســت، ورزش، در جامعـه غربـی داشـته اسـت. ژانـر هـای کمـدی و درامـا، الفبـای غربـی، ایـده هـــای افلاطونی ، روش ســـقراط، دموکراســـی و جمهـــوری و المپیـــک همگـــی از یونـــان آمـــده انـــد.

 عـــلاوه بـــر ایـــن یونـــان، از لحـــاظ جغرافیایـــی بـــا داشـــتن کوهســـتان هـــا و ســواحل دیدنــی بســیار جــذاب مــی باشــد.نـــام یونـــان نامـــی اســـت کـــه مـــردم باســـتانی شـــرق بـــرای اشـــاره بـــه یونانی هـــا بـــه کار می بردنـــد کـــه از زبـــان پارســـی باســـتان آمـــده و ایـــن واژه نیـــز از زبـــان یونانـــی و از شـــهر "ایونیــا" در کنــاره غربــی آســیای صغیــر گرفتــه شــده اســت. تمــام ملت هــای زیــر تســلط ایرانی هـا بـا ایـن نـام کـه از واژه سانسـکریت Yavana گرفتـه شـده بـود، خـو گرفتنـد.در آغـاز در دسـتور زبـان پانینـی و سـپس در زبـان پالـی Yona و در هنـد و یونانـی Yonakaذکــر شــده اســت. واژه یونــان هــم اکنــون در فارســی، ترکــی، عربــی، هنــدی، ارمنــی، آرامــی و اندونزیایــی بــه کار مــی رود.

یونان

آب و هوا

آب و هـوای یونـان بـه طـور کلـی معتـدل اسـت. کـوه هـای شـمالی آن دارای زمسـتان هایـــی ســـرد و تابســـتان هایـــی کوتـــاه اســـت و درجنـــوب آن زمســـتان هـــا معتـــدل و تابســتان هــا گــرم و خشــک اســت. مــاه جــولای گــرم تریــن مــاه در یونــان اســت کــه دمــای هــوا گاهــی تــا بیــش از ۳۸ درجــه ســانتی گــراد نیــز مــی رســد. بهتریــن زمــان دیــدار از یونــان، بهــار و پاییــز اســت؛ بــه ویــژه ماه هــای مــه، ژوییــه، ســپتامبر و اکتبــر. همچنیـــن بـــه یـــاد داشـــته باشـــید کـــه در فصل هایـــی از ســـال کـــه مســـافر کـــم اســـت برخـــی از جزیره هـــای کوچکتـــر، بـــه حالـــت نیمـــه تعطیـــل درمی آینـــد. مـــا پیشـــنهاد می کنیــم بیــن عیــد پــاک تــا اواســط ژوییــه زمانــی کــه هــوا از هــر نظــر عالــی اســت و جاهــای دیدنــی چنــدان شــلوغ نیســتند را بــرای ســفر بــه یونــان انتخــاب کنیــد. در واقــع از اواســط ژوییــه تــا آگوســت، فصــل گردشــگری یونــان بــه شــمار مــی رود؛ بــا ایـن حـال همـه جـا بسـیار شـلوغ اسـت و در ماه‌های ژوییـه و آگوست کـه هـوا بسـیار گــرم اســت، دمــای هــوا بــه ٤٠ درجه‌ی ســانتیگراد هــم می‌رسد .

اقتصاد

رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی یونـــان از بســـیاری از اعضـــای اتحادیـــه اروپـــا بیشـــتر بوده‌است. صنعــت گردشــگری یکــی از منابــع عمــده درآمدزایــی بــرای یونــان اســت و ٪۱۵ از ســـهم تولیـــد ناخالـــص داخلـــی را شـــامل می شـــود. بـــه طـــور مســـتقیم و غیـــر مســـتقیم ٪۱۶/۵ از نیـــروی کار یونـــان در ایـــن صنعـــت بـــه کار گرفتـــه شـــده اند.

نیـــروی کار یونـــان بالـــغ بـــر ۴۹۰۰۰۰۰ نفـــر اســـت کـــه در میـــان کشـــورهای ســـازمان همـکاری اقتصـادی و توسـعه بعـد از کـره جنوبـی در رتبـه دوم قـرار دارد. بـر پایـه یـک نظــر ســنجی کــه توســط دانشــگاه گرونینگــن انجــام شــد یونــان بیــن ســال های ۱۹۹۵ تــا ۲۰۰۵ در رتبــه ســوم ســاعات کار در هــر ســال در بیــن کشــورهای اروپایــی قــرار دارد.

بـــه ایـــن ترتیـــب یونانی هـــا در هـــر ســـال ۱٬۸۱۱ ســـاعت کار کرده انـــد. در ســـال ۲۰۰۷ کارگـــران متوســـط ۲۰ دلار در هـــر ســـاعت تولیـــد کرده انـــد. ایـــن رقـــم مشـــابه اســـپانیا و کمــی بیــش از نصــف متوســط تولیــد کارگــران در آمریــکا اســت. نزدیــک بــه یــک پنجــم نیـــروی کار را مهاجـــران خارجـــی تشـــکیل می دهنـــد کـــه در بخش هـــای کشـــاورزی و ســـاخت و ســـاز بـــه کار گرفتـــه شـــده اند.

سیاست

حکومــت یونــان حکومــت دموکــرات بــر پایــه مجلــس اســت. رئیــس حکومــت در آن رئیـس جمهـور اسـت. رئیـس جمهـور بـا رای اعضـای مجلـس بـرای دورهای پنـج سـاله انتخــاب می شــود. رئیــس دولــت در یونــان نخســت وزیــر اســت. هــم اوســت کــه رئیــس دولــت در یونــان اسـت و بـر کابینـه نظـارت دارد. نقـش رئیـس جمهـور در اداره یونـان کمرنـگ اسـت و بیشــتر اختیــارات را نخســت وزیر دارد.

جشن و جشنواره‌ها

- اپیفانی

یـک جشـن مذهبـی اسـت کـه در ژانویـه برگـزار می‌شود . یکـی از مراسـمی کـه در ایـن جشــن برگــزار می شــود ایــن اســت کــه یــک کشــیش صلیبــی را بــه درون آب : آب دریاچــه، دریــا، رودخانــه و ... پــرت می کنــد و مــردان جــوان بــه درون آب می‌روند و شـناکنان مسـابقه می‌دهند تـا صلیـب را بگیرنـد، می‌گویند کسـی کـه صلیـب را بـه دســت بیــاورد آمرزیــده می شــود.

iphani

- کارناوال آپُکریِس:

ایـن جشـن سـه هفته‌ای بـا کارنـاوال ریودوژانیـرو قابـل مقایسـه اسـت. مـردم رقصـان و خوشـند و همه‌ی گوشـه کنـار یونـان رژه و گردهمایـی برگـزار می‌شود . ایـن رژه هـا را خــود مــردم برنامه‌ریزی می کننــد و در آن لباس‌های عجیــب و غریــب می پوشــند و بعضـی وقت هـا ماسـک هـم بـه صـورت می زننـد. ایـن جشـن در شـهر پاتـراس بزرگ تـر و قشـنگ تر برگـزار می شـود. بایـد بدانیـد کـه ایـن جشـن ریشـه در تاریـخ و فرهنـگ یونـان دارد و عمــر آن بســیار دراز اســت امــا زمــان آن مشــخص نیســت. البتــه زمــان برگــزاری  شـروعش چه روزی اسـت، معلوم نیسـت. همیشـه در آغـاز بهـار اسـت امـا ایـن کـه دقیقـابـه ایـن دلیـل کـه سـعی می‌کنند ایـن جشـن بـا ایـام روزه‌داری هم زمـان نباشـد.

- جشنواره‌ی فیلم تسالونیکی

ایـن جشـنواره ی بین‌المللی فیلـم اولیـن بـار در سـال ١٩٦٠ برگـزار شـد و در حـال حاضـر یکـی از پربیننده‌ترین رویدادهـای سـالانه ی یونـان بـه شـمار می‌رود و تاریـخ برگـزاری آن هــم در مــاه نوامبــر اســت. در طــول برگــزاری ایــن جشــنواره بــه طــور معمــول صــد و پنجـاه فیلـم بین‌المللی و یونانـی نمایـش داده می‌شوند و برنـدگان آن هـم جایزه‌ی اسـکندر طلایی را بـه خانـه می برنـد. در طـول یـک ماهـی کـه ایـن جشـنواره برقـرار اسـت بـه بهانه‌ی ایـن جشـنواره نمایشگاه‌ها و کنسرت‌های مختلفـی هـم برگـزار می‌شوند.

جشنواره ی صخره‌نوردی سکالیمن

در مــاه مــه برگــزار می شــود، دیواره هــای مخصــوص ســنگ نوردی و صخره‌نوردی را آمـاده می‌کنند و مـردم عـادی و ورزشـکاران حرفه‌ای از آنهـا بـالا می رونـد. اگـر شـما عاشـق هیجـان هسـتید بـد نیسـت زمـان خـود را جـوری تنظیـم کنیـد تـا ماه مـه را در یونـان بگذرانیـد. ایـن جشـنواره اولیـن بـار در سـال ٢٠٠٠ برگـزار شـد و از آن تاریـخ همه سـاله برگزار می‌شوند .گردشـگران زیـادی بـرای شـرکت در ایـن رویـداد عـازم سکالیمن می شوند.

- جشنواره‌ی گاو نر کالیمنُس

 در مـاه ژوئـن و در شـهر اژیاپاراسـکویس از توابـع آتـن برگـزار می‌شود و یـک جشنواره‌ی سـه روزه اسـت کـه در آن تـوی خیابان‌ها مسابقه ی اسب‌سواری (انتظـار داشـتید گاو نـر باشـد؟)  حـق داشـتید برگـزار می کننـد! همچنیـن گروه‌های موسـیقی مختلفـی هـم در سـطح شـهر بـه اجـرای برنامـه می‌پردازند . قسـمت دیگـری از ایـن جشـنواره بـه غـذا و خوردنـی اختصـاص دارد.

میراث فرهنگی مادی

تا کنــون ١٥ اثــر فرهنگــی و ٢ اثــر طبیعی-فرهنگــی از کشــور یونــان بــه عنــوان میــراث فرهنگــی جهانــی در فهرســت یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت. در اینجــا تنهــا بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد.

١.مکان های باستانی موکِنه(یا میسِن) و تیرینس

واقع در: حوزه ی ریاست آرگولیس، منطقه ی پِلوپونِسوس تاریخ ثبت: ١٩٩٩

ایــن مکان‌های باســتانی، خرابه‌های باقی مانــده از دو شــهر بــزرگ تمــدن موکن های هســتند. تمدنــی کــه از قــرن ١٥ تــا ١٢ قبــل از میــلاد مســیح، دنیــای شــرق مدیترانــه را زیـر حکومـت خـود داشـتند و نقشـی حیاتـی در گسـترش فرهنـگ کلاسیک یونـان ایفـا کردنـد. ایـن دو شـهر، ارتبـاط تنگاتنگـی دارنـد بـا "ایلیاد" و "اودیسه" حماسه‌های  شــاعر یونانــی "هومــر" کــه بیــش از ٣٠٠٠ ســال اســت هنــر و ادبیــات اروپــا را تحـت تأثیـرِ شاهکارِ خـود داده است.

مونکه

٢.شهر قدیمیِ کورفو

واقع در حوزه‌ی ریاست کورفو، جزیره‌ ای ایونیایی تاریخ ثبت: ٢٠٠٧

ایــن شــهر در جزیره‌ی کورفــو، در کرانــه ی ســواحل غربــی یونــان و آلبانــی، در ورودی دریـای آدریاتیـک قرار گرفتـه و موقعیتـی اسـتراتژیک دارد. قدمـت آن بـه قـرن ٨ قبـل از میـلاد می رسـد. سـه قلعه‌ای کـه در ایـن شـهر قرار دارد سـاخت مهندسـان ونیزی اسـت کـه از قـرن ١٥ میلادی ، به‌مدت ٤ قـرن، بـرای محافظـت از تجـارت دریایـی جمهـوری ونیـز در برابـر امپراطـوری عثمانـی، بـکار می‌رفته است . ایـن قلعه‌ها در همـان دوران چندیـن بــار بازســازی شــده اند و آخریــن بــار، پــس از اینکــه کورفــو تحــت حکومــت دولت‌های بریتانیــا و فرانســه و یونــان درآمــد، در قــرن ١٩ میــلادی، بریتانیایی‌ها بازســازی حاصــل هنــر نئوکلاسیک آنهــا را به عهــده گرفتنــد. بافــت شــهری ایــن بنــدر، عمدتــا قرن‌های ١٨ و ١٩ میلادی اسـت. ردپـای ونیزی هـا، ناپلی هـا و تاحـدی فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها در آن بیشــتر دیــده می شــود تــا خــود یونانی هــا.

کارفور

٣.آکروپولیس، آتن

واقع در حوزه ی ریاست و منطقه ی آتیکا تاریخ ثبت: ١٩٨٧

آکروپولیـس در زبـان یونانـی "بلندشهر" ، شـهر و دژی کـه در ارتفـاع بنا شـده باشـد، معنا می دهــد. امــا آکروپولیــس آتــن و بناهــای تاریخــی آن، مهم تریــن آکروپولیــس و معنــی بزرگ تریــن مجموعــه ی هنــر و معمــاری یونــان باســتان اســت و میراثــی جهانــی اســت از روح و تمــدن کلاسیک. آتــن، در نیمه‌ی دوم قــرن ٥ قبــل از میــلاد مســیح، پــس از پیــروزی دربرابــر ایرانیــان و ایجــاد حکومــت دموکراســی، موقعیــت برجسته‌ای در دوران خـود پیدا کـرد. در سـال های پـس از آن، دیگـر شـهرهای باسـتانی ویران شــده در جنــگ را بــه عهــده گرفــت و سیاســتمدار آتنــی، بازســازی ایــن شــهر را بــه دو هنرمنــد زمانــش، "ایکتینــوس" طراحــی و اجــرای اهــداف بلند پروازانــه ی معمــار و "فیدیــاس" پیکرتــراش و گروهــی اســتثنایی از دیگــر هنرمنــدان ســپرد؛ هنــر و معمــاری در ایــن شــهر رونــق یافــت. آتــن بــه مهــد ادبیــات و تفکــر و هنــر تبدیــل شــد.

آکروپلیس

ختیــون و پروپیالیــا -پیــش  دروازه و ورودی

 معبــد پارتنــون ســاخته ی ایکتینــوس؛ ارمنِســیکلس؛ و معبــد کوچــک آتنــا نایــک (نایـک در زبـان یونانـی یعنـی پیـروزی و آتنــا در اســطوره های یونانــی االهــه ی خــرد، حکمــت و پیــروزی در جنــگ اســت).

پانتون

جمعيت

طبــق سرشــماری ســال 2019، جمعیــت یونــان  10/70نفــر بــوده اســت و 70درصـد مـردم كشـور، شـهر نشـین هسـتند. شـهر آتـن بـا 607/ 756/ 3 نفـر، پـر جمعیـت تریــن شــهر یونــان اســت و شــهر تســالونیک بــا 851 / 046 / 1 نفــر، در ردیــف دوم قــرار دارد. از لحــاظ توزیــع ســنی، 7 /23 درصــد جمعیــت كمتــر از 14 ســال دارنــد. 7 / 58 درصــد را افــراد 15 تــا 59 ســال و 5 / 17 درصــد را افــراد بالاتــر از 60 ســال تشــكیل مــی دهنــد. عمــر متوســط مــردان 75 ســال و زنــان 81 ســال اســت.

مذهب

حــدود 94 درصــد مــردم یونــان پیــرو كلیســای ارتدكــس شــرقی هســتند كــه ادعــای رهبـری جامعـه ارتدكـس جهـان را دارد. كلیسـای ارتدكـس یونـان زیـر نظـر یـک اسـقف اعظــم قــرار دارد. طبــق قانــون اساســی، آزادی كامــل مذاهــب بــه رســمیت شــناخته شـده است، امـا تشـویق بـه تغییـر مذهـب و مداخلـه در امـور كلیسـای ارتدكـس یونـان ممنـوع اسـت. علی رغـم اینكـه بسـیاری از مـردم یونـان مذهبـی هسـتند و نسـبت بـه مـردم سـایر كشــورهای اروپایــی، پایبنــدی بیشــتری بــه مذهــب دارنــد، امــا در ســال های اخیــر بــا هجـوم فرهنـگ غربـی، نوعـی مشـی غیـر مذهبـی در میـان جوانـان شـکل گرفتـه اسـت.

كلیسـا در مقابـل مسـایل اجتماعـی و فرهنگـی محتـاط و میانـه رو مـی باشـد و اختلاف نظرهـای قابـل توجهـی بیـن روشـنفكران مذهبـی و اعضـای روحانـی كلیسـا وجـود دارد.

هـم اكنـون نیـز طبـق آمـار دولتـی، 130 هـزار مسـلمان در یونـان وجـود دارد (3.1 درصـد) كــه اكثــرا بــه زبــان تركــی و لهجــه پومــاک (لهجــه تركــی - بلغــاری) صحبــت مــی كننــد. البتــه آمــار غیــر رســمی ، تعــداد مســلمانان را حــدود 200 هــزار نفــر اعــلام  مــی کنــد. در حـال حاضـر در پارلمـان یونـان، دو نماینـده از مناطـق مسـلمان نشـین حضـور دارنـد. ایــن نماینــدگان نــه به عنــوان نماینــدگان مســلمانان ، بلكــه به عنــوان نماینــدگان احــزاب اصلـی ایـن كشـور از مناطـق مسـلمان نشـین، بـه پارلمـان راه یافتـه انـد.

توریسم

بدلیـل وجـود مراكـز تاریخـی و برخـورداری از طبیعتـی زیبـا، سالانه میلیـون هـا توریسـت بـه ایـن كشـور مسـافرت مـی کنند. توریسـم، در اقتصـاد یونـان نقـش بسـیار مهمـی دارد، به طوری كـه اگـر بـه هر علتـی ورود گردشـگران كاهـش یابـد، خسـارات قابـل ملاحظه ای بـر بودجـه ایـن کشـور بـر جـای خواهـد گذاشت. در طـول بحـران خلیـج فـارس، بحـران بالـكان، حادثـه 11 سـپتامبر، بحـران افغانسـتان و بحـران عـراق، آمـار ورود گردشـگران خارجـی بـه یونـان بـا كاهـش بسـیار چشـم گیری روبـرو بـود. هرسـاله بیـن 12 الـی 13 میلیـون نفـر توریسـت از یونـان بازدیـد مـی کننـد کـه بیـش از 9میلیـارد دلار بـرای ایـن كشـور در آمـد دارد.

آداب و رسوم مردم یونان

کشــور یونــان پــس از ســال هــای پررونــق ایــن کشــور در عهــد باســتان و بــا حملــه امپراطـوری رم، دسـتخوش تحولات گوناگونـی گردیـد و تـا قـرن نوزدهـم طـی دوره‌های طولانی تحـت سـلطه کشـورها و قـدرت هـای بـزرگ منطقـه ای قـرار گرفـت و در ایـن رهگـذر فرهنـگ، آداب و رسـوم و شـیوه زندگـی مـردم ایـن کشـور تحـت تاثیـر فرهنـگ هــای خارجــی بــوده اســت.

پیـش از استقلال یونـان در سـال 1829 ایـن کشـور چنـد قـرن تحـت سـلطه امپراطـوری عثمانــی قــرار داشــته و تمــام شــئون اجتماعــی و سیاســی آن دســتخوش تاثیــر مــی گـردد. طولانی بـودن حضـور تـرکان عثمانـی در یونـان بـر شـیوه زندگـی، آداب و رسـوم تغذیـه، آمـد و شـدها، اسـامی و... اثـر مـی گـذارد و هـزاران لغـت ترکـی وارد زبـان یونانـی کــه کمتریــن قرابــت را بــا ایــن زبــان داشــته مــی گــردد. کشــور یونــان اگــر چــه از بعد جغرافیایـی در قـاره اروپـا واقـع شـده و از بعـد سیاسـی بعـد از جنـگ جهانـی دوم عملا در اردوگاه غـرب قـرار داشـته امـا بـه کشـوری غربـی کـه دارای فرهنـگ شـرقی اسـت معـروف اسـت کـه علـت عمـده ایـن جنبـه متاثـر از ارتباطـات طولانی مـدت بـا کشـور ترکیـه فعلـی و امپراطـوری عثمانـی سـابق بـوده اسـت، لـذا بسـیاری از آداب و رسـوم مـردم ایـن کشـور غربـی تحـت تاثیـر صبغـه شـرقی قـرار گرفتـه اسـت.

 اصالت خانواده

متاثـر از مسـائلی ماننـد آزادی در انتخـاب مـردم یونـان تحـت تاثیـر فرهنـگ غربـی کاملا بر پوشش ، برابــری زن و مــرد، روابــط آزاد پســر و دختــر و... قــرار گرفتــه انــد، بــا ایــن حــال خانـواده جایـگاه ویـژه ای دارد و بنیـاد خانـواده از نهادهـای اجتماعـی تاثیـر گـذار بـر اصالـت رفتـار مـردم محسـوب مـی گـردد. زنـان در جامعـه یونـان پـس از ازدواج کاملا به خانــواده معتقدنــد و اعضــای یــک خانــواده از نظر احساسی نســبت بــه هــم دارای عاطفـه و احساسـات گـرم مـی باشـند.

 مذهب

جامعــه یونــان در میــان کشــورهای غربــی مذهبــی تریــن مــردم را داراســت کــه کلیســا نقـش بـارزی در جامعـه دارد و علیرغـم جـدا بـودن دیـن از سیاسـت امـا کلیسـا یکـی از پایـه هـای قـدرت اسـت و مـردم یونـان تحـت تاثیـر مذهـب و بـر اسـاس آداب و رسـوم بجـا مانـده از گذشـته بـه کلیسـا و حضـور در آن اهمیـت زیـادی مـی دهنـد و اغلـب مـردم ایـن کشـور هنـگام عبـور از کنـار کلیسـا بـا حـرکات خـاص مسـیحیان بـه کلیسـا ادای احتـرام مذهبـی مـی کننـد.

 زندگی با حیوانات

 یکـی از رسـوم موجـود در ایـن کشـور زندگـی بـا حیوانـات خانگـی از جملـه سـگ و گربـه مـی باشـد. مـردم ایـن کشـور زندگـی بـا حیوانـان خانگـی را به عنـوان یکـی از عـادات جـاری خــود نهادینــه کــرده انــد و فروشــگاه های فــروش تغذیــه حیوانــات بــه وفــور در ســطح شـهرها یافـت مـی شـود. در ایـن راسـتا کاهـش سـطح ازدواج و تمایـل بـه زندگـی غیـر دائـم سـبب تنهایـی بسـیاری از مـردم شـده کـه حیوانـات را همـدم مناسـبی مـی داننـد.

 نگاه مثبت به شرق

 مـردم یونـان متاثـر از فرهنـگ باسـتان خـود و نـگاه مثبـت بـه تاریـخ ایـران نسـبت بـه مـردم ایـران و سـایر مـردم شـرق (بـه اسـتثناء ترکیه) نـگاه مثبـت دارنـد و برحسـب رسـوم بجـا مانـده از قبـل در مواجـه بـا ایرانی هـا احسـاسات مثبـت خـود را بـروز مـی دهنـد.

 نگاه منفی به اسرائیل و آمریکا و انگلیس

مــردم یونــان برحســب آمــوزش هــای دینــی ارتدکــس نســبت بــه یهــودی هــا و رژیــم صهیونیسـتی و همچنیـن سیاسـت هـای امریـکا کـه متاثـر از حمایـت امریـکا از حکومـت هـای دیکتـاتور پیشـین ایـن کشـور اسـت و همچنیـن از سیاسـت هـای انگلیـس بدبیـن مـی باشـند و ایـن نـگاه بـه یکـی از رسـوم تبدیـل شـده است، امـا ایـن موضـوع در سیاسـت یونـان جـاری نیسـت و نوعـی نــگاه و آداب اجتماعـی مذهبـی محســوب مــی شـود.

 حضور در رستوران ها

یکــی از رســوم موجــود در میــان مــردم حضــور مــداوم و طولانی مــدت در کافــه، رستوران هاســت کــه در فصــول مختلــف و بویــژه در بهــار و تابســتان در رســتوران های نزدیـک سـاحل اوقـات خـود را سـپری مـی کننـد و بـا نوشـیدن یـک یـا دو قهـوه چنـد سـاعت بـه گفتگـو و تبـادل نظـر مـی پردازنـد. مـردم یونـان بـه مردمـی پرحـرف معروفنـد  کلام خـود را نیـز بلنـد ادا مـی کننـد و بسـیاری بـر ایـن عقیـده انـد کـه ایـن رسـم کـه عمومـا از تــرک هــای عثمانــی بــه ایــن کشــور منتقــل شــده اســت.

 خرسندی از تمجید

عمـوم مـردم یونـان بـر حسـب نـگاه ویـژه و مثبتـی کـه بـه پیشـینه تاریخـی خـود دارنـد در مقابـل تعریـف و تمجیـد از فرهنـگ گذشـته و حـال ایـن کشـور واکنـش مثبـت نشـان می‌دهند و بسـیار خرسـند مـی گردنـد و ایـن موضـوع سـبب تسـهیل بـرای ایجـاد ارتبـاط نیز مـی گـردد.

ارتباط

مـردم ایـن کشـور بـر حسـب فرهنـگ فعلـی و قبلـی خـود هنـگام مواجـه شـدن یـک  مرد بـا مردها دیگـر احساسـات خـود را در قالـب دسـت دادن نشـان مـی دهنـد امـا عمومـا بایکدیگـر دسـت مـی دهنـد امـا مردهـا بـا زن هـا دسـت و روبوسـی مـی کننـد. ایـن عمـل هنـگام خداحافظـی نیـز رخ مـی دهـد.

توجه ویژه به کودکان

مـردم یونـان نـگاه مثبت،احساسـی و تـوام بـا محبـت نسـبت بـه کـودکان دارنـد و هنـگام مواجــه شــدن بــا هــر کودکــی احســاس عاطفــی خــود را نشــان مــی دهنــد.الزام اســت در مقابـل کـودکان یونانـی نیـز ایـن احساسـات توسـط خارجـی هـا جهـت ارتبـاط بهتـر نشـان داده شـود.

سفر های هفتگی، فصلی و سالیانه

عمــوم مــردم یونــان و بویــژه شــهر آتــن تعطیلات آخــر هفتــه را در خــار ج شــهر و در سـواحل و در تعطیلات چنـد روزه در روسـتاها و در تعطیلات فصلـی در جزایـر و مناطـق  کشــور یونــان ســپری می کننــد. در طــول تابســتان مــاه آگوســت تقریبــا بـه جزایـر و عـده ایـی نیـز بـه سـایر مکان های تفریحی سفر می کنند و بنـا بـه رسـم موجـود در میـان مـردم عموم کشـورها سـفر در تابستان بسیار مرسوم است.

بازارهای هفتگی در آتن

بــازار هــای محلــی در محـلات شــهر آتــن و ســایر شــهرهــا بصــورت هفتگــی بنــام شــنبه بــازار، یکشــنبه بــازار و... وجــود دارد کــه عمــوم مــردم خریــد هفتگــی میوه جــات و ســایر خوراکی هـا را از ایـن بازارهـا تهیـه مـی کننـد و امـروزه ایـن موضـوع بعنـوان یکـی از عـادات مـردم درخصـوص خریـد تبدیـل شـده اسـت.

weekly greece market

 سیگار

اکثـر مـردم یونـان سـیگاری هسـتند و ایـن عـادت در میـان زنـان بیشـتر بـه چشـم مـی خــورد و دانــش آمــوزان از ســطح راهنمایــی نیــز ســیگار کشــیدن را شــروع مــی کننــد. بیشـترین درصـد سـیگاری هـا در اروپـا مربـوط بـه یونانـی هـا مـی باشـد.

 مصرف مشروبات الکلی

 عمـوم مـردم ایـن کشـور از مشـروبات الکلـی اسـتفاده مـی نماینـد و ایـن موضـوع یکـی از رسـوم بجـا مانـده از عهـد باسـتان مـی باشـد. در برخـی جزایـر مشـروب سـازی دارای قدمـت دیرینـه اسـت.

 فرهنگ رانندگی در کشور یونان

 فرهنــگ رانندگــی در مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی در ســطح پائیــن تــری قــرار دارد برخــی از مــردم ایــن کشــور در رانندگــی ملاحظــات قانونــی را نمــی نماینــد و تخلــف در رانندگــی نیــز عــادت شــده اســت.دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟