اروپا

راهنمای سفر به هلند

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/04/04

بیــش از یــک چهــارم هلنــد کــه یکــی از پرجمعیت‌ترین کشــورهای دنیاســت در ارتفاعــی کمتــر از ســطح دریــا قــرار دارد. شــبکه ای از کانــال هــا و رودهــای کانالیــزه شـده در غـرب کشـور جریـان دارد، جایـی کـه تَل ماسـه ها و سـدهای مصنوعـی مناطـق پسـت و "پولـدر" هـا (زمیـن هـای احیـا شـده از دریـا) را حفاظـت می‌کند. 

اقتصاد

تولیــد ناخالــص داخلــی هلنــد (نــه تولیــد ملــی) در ســال ۲۰۰۶ بیــش از پانصــد میلیــارد یـــورو بوده اســـت و نـــرخ رشـــد اقتصـــادی در همیـــن ســـال نزدیـــک بـــه ۳ درصـــد بوده اســـت. رشـــد تـــورم در هلنـــد از ســـال ۲۰۰۵ تـــا ۲۰۰۷ بطـــور میانگیـــن حـــدود دو درصــد گــزارش شده‌است. نــرخ بیــکاری در دوره مشــابه حــدود دو درصــد بوده‌است (۴۰۰ هـــزار نفـــر و کمتـــر). مقـام اول را در جهـان داراسـت.

 دامـداری و کشـاورزی

 هلنـد در پـرورش و تجـارت گل نیـــز از پایه هـــای اقتصـــاد هلنـــد محســـوب می شـــود. هلندی هـــا علیرغـــم کوچکـــی کشورشــان ســهم بزرگــی در تجــارت و بانکــداری جهانــی دارنــد. ایــالت متحــده آمریــکا یکـــی از بازارهـــای اصلـــی هلنـــد اســـت و کشـــورهای اتحادیـــه اروپـــا مهمتریـــن شـــرکای تجـــاری آن هســـتند. بیـــش از نیمـــی از ســـهام شـــرکت نفتـــی- گازی شِـــل را هلنـــد در اختیـــار دارد و مابقـــی را بریتانیـــا. ایـــن شـــرکت کـــه بخـــش هلنـــدی آن بـــه رویـــال داچ شـل معـروف اسـت در زمینـه اسـتخراج و تجـارت نفـت و گاز در سراسـر جهـان از جملـه ایـران فعالیـت می‌کرد . هلنـد خـود نیـز دارای ذخایـر گاز طبیعـی اسـت و بخـش از آن را صـــادر می کنـــد. کشـــتی ســـازی و صنایـــع شـــیمیایی از دیگـــر صنایـــع مـــادر در هلنـــد هســتند.

از شـــرکت های بـــزرگ هلنـــدی میتـــوان بـــه فیلیپـــس (صنایـــع الکترونیـــک) و هاینکـــن یکــی از عمده‌ترین تولیــد کننــدگان آبجــو در جهــان اشــاره کــرد. مقـام اول را در جهـان داراسـت.

پول هلند

واحــد پــول هلنــد پیــش از تبدیــل بــه یــورو، فلــورن یــا گیلــدر هلنــدی بــود.

سیاست

حکومـت هلنـد پادشـاهی مشروطه اسـت کـه در آن شـاه یـا ملکـه نقـش چنـدان تعییـن کننــد ای در سیاســت نــدارد و بیشــتر نمــاد وحــدت ملــی اســت. در ۳۰ آوریــل ۲۰۱۳ میلادی ، ملکـه بئاتریکـس از سِـمَتِ خـود کنـاره گیـری کـرد و پسـرش ویلـم الکسـاندر رسما پادشـاه کشـور شـد. پیـش از ویلـم الکسـاندر بـه مـدت ۱۲۰ سـال زنـان (ملکه هـا) بــر هلنــد حکومــت کرده‌اند .دو مجلــس نماینــدگان در ایــن کشــور وجــود دارد و حــزب دارای بیشــترین رأی در انتخابــات پارلمانــی نخســت وزیــر را برمی‌گزیند و دولــت را تشــکیل می دهــد. او مهم‌ترین مقــام سیاســی کشــور شــناخته می شــود. احــزاب دموکــرات مســیحی، سوسـیال دموکـرات (کار) سوسیالیسـت، حـزب سـبزها و لیبـرال از احـزاب عمـده در ایـن کشــور هســتند. طــی چنــد ســال اخیــر و بخصــوص در انتخابــات پارلمانــی ۲۰۱۰ حــزب آزادی (راسـت افراطـی بـه رهبـری خیـرت ویلدرس) صندلی هـای بیشـتری در مجلـس هلنــد بدســت آورده است. تعـداد قابـل توجهـی از نماینـدگان مجلـس هلنـد را شـهروندان مهاجـر تـرک تبـار و مراکشـی تبـار تشـکیل می‌دهند . از ایرانیـان مقیـم هلنـد نیـز "فـر ح کریمی" بــه نمایندگــی از حــزب ســبزها در مجلــس هلنــد حضــور داشته اســت.

در فروردیـن ۱۳۸۷ نمایـش فیلـم کوتاهـی از خیـرت ویلـدرس بنـام "فتنـه" مخالفت هـای زیـادی در هلنـد و خـارج از ایـن کشـور برانگیخـت. او در ایـن فیلـم قـرآن و مسـلمانان را مــروج خشــونت می دانــد. نخســت وزیرِ پیشــینِ دولــتِ هلنــد، یــان پیتــر بالکنکـه از حـزب دموکـرات مسـیحی اسـت ایـن فیلـم را محکـوم کـرد. بـر خـلاف نگرانی‌ها ، مسـلمانان هلنـد خشـونتی علیـه ایـن فیلـم نشـان ندادنـد و از روش‌های قانونـی بـرای اعتــراض بــه آن اســتفاده کردنــد. رســانه های دولتــی هلنــد آگاهانــه بــه مســلمانان میـدان دادنـد تـا مخالفـت هایشـان را ابـراز کننـد.

هلنــد عضــو قدیمــی اتحادیــه اروپــا و همچنیــن عضــو پیمــان نظامــی ناتــو اســت. دولـت هلنـد از حملـه ی آمریـکا بـه افغانسـتان و عـراق پشـتیبانی کـرد.

 هلنــد همــراه بــا بلژیــک و لوکزامبــورگ، بنلوکــس را تشــکیل می‌دهند. ایــن نــام یــک پیمــان همــکاری منطقه‌ای بیــن ایــن ســه کشــور اســت و از ترکیــب نخســتین حــروف نـام ایـن کشـورها سـاخته شده‌است و ایـن پیمـان مـادر پیمـان اروپـای یکپارچه اسـت.

آب و هوا

آب و هــوای هلنــد معتــدل و بســیار شــبیه بــه انگلســتان اســت. دمــا در تابســتان هــا در حــدود 17 تــا 24 درجــه ســانتی گــراد و در مــاه هــای جــولای و آگوســت و همچنیــن زمسـتان هـا در مـاه هـای دسـامبر و ژانویـه دمـا از صفـر تـا 10 درجـه سـانتی گـراد متغیـر اسـت.

بـارش مـداوم در طـول سـال هلنـد را بـه یکـی از پـر بـارش تریـن کشـورها تبدیـل کـرده اسـت. مـاه هـای آوریـل و مـی جـزء کـم بـارش تریـن مـاه هـا محسـوب مـی شـوند.مــردم هلنــد معمولا درتابســتان هــا بــا بارانــی و در زمســتان هــا بــا لبــاس هــای گــرم و ضـدآب در خـارج از خانـه ظاهـر مـی شـوند. ژاکـت و چتـر از جملـه لبـاس هـای ضـروری در تمـام طـول سـال برای هلندی ها مـی باشـد.

فرهنگ و آدابِ معاشرت

کشــور هلنــد از قومیــت هــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت و بــه دلیــل هم جــواری بــا کشـورهای آلمـان، بلژیـک، فرانسـه و انگلیـس، محـل تلاقی فرهنـگ هـای ایـن دسـته از کشـورها نیـز مـی باشـد. در هـر ملاقاتی دسـت دادن در ابتـدا و انتهـای دیدارهـا امـری پسـندیده و الزام اسـت. بـه همیـن دلیـل دوسـتانی کـه بـا فرهنـگ اسـلامی خـو گرفتـه انـد و از دسـت دادن بـا جنـس مخالـف معذوریـت دارنـد بهتـر اسـت جهـت رفـع سـوء تفاهـم توضیحـات لازمه را مبـذول دارنـد.

 دوسـتان صمیمـی در برخـی از مواقـع بـا نزدیـک کـردن گونـه هـا بهـم و بوسـیدن هـوا بـه یکدیگـر خـوش آمـد گویـی و احوالپرسـی مـی کننـد.

 در بــه کار بــردن نــام کوچــک افــرادی کــه تــازه بــا آن هــا آشــنا شــده ایــد کمــی صبــور باشـید زیـرا در اکثـر مواقـع فـرد مقابـل خـود از شـما مـی خواهـد کـه نـام کوچـک وی را خطـاب قـرار دهیـد.

 در اولیـن آشـنایی هـا و بـا افـرادی کـه هنـوز صمیمـی نشـده ایـد, از پرسـیدن سوالات شـخصی بـه خصـوص در مـورد سـن, وضعیـت تاهـل و میـزان درآمـد بـه شـدت پرهیـز کنیـد چرا کـه امـکان دارد فـرد مقابـل بسـیار ناراحـت شـود. ایـن بـه دلیـل آن اسـت کـه ایـن مـردم سوالات ایـن چنینـی را بـه مثابـه تعـرض بـه حقـوق خـود مـی پندارنـد.

تعییـن قـرار قبلـی بـرای انجـام کارهـا از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. ایـن مهـم خــود را در انجــام کارهــای اداری بیشــتر نشــان مــی دهــد, بــه طــور مثــال، مراجعــه بــه شـهرداری و یـا مراکـز خدماتـی درمانـی همـواره بـا تعییـن وقـت قبلـی انجـام مـی شـود.

در روابــط دوســتانه و فامیلــی نیــز ایــن مهــم اجــرا مــی شــود. از دیــدگاه مــا ایــن گونــه آداب بــه دلیــل قانــون منــد بــودن ایــن مردمــان اســت و همیــن طــور وجــوب نظــم در کارهایشـان مـی باشـد. بـرای فـردی کـه از فرهنگـی دیگـر کـه ایـن تمایلات کـم تـر اجـرا مـی شـود در وادی امـر بسـیار سنگین پنداشـته مـی شـود امـا بـه مـرور زمـان و ورود ایـن آداب بـه زندگـی فـرد مذکـور ایـن کوربینـی در موضـع ضعـف قـرار مـی گیـرد. بـه ایـن نکتـه هـم توجـه داشـته باشـید کـه مردمـان هلنـد بـه گفتـه هـا و قـول هـای شـما بسـیار بهـا مـی دهنـد و در صـورت کوتاهـی در ایـن امـور مجـازات هایـی برایتـان در نظـر مـی گیرنـد.

بـه طـور مثـال اگـر بـا پزشـکی قـرار ملاقات بگذاریـد و در سـاعات پایانـی آن قـرار را لغـو کنیـد حتمـا بایـد جریمـه ای از حـق ویزیـت خـود پرداخـت کنیـد.

در صورتـی کـه بـرای اولیـن بـار بـه خانـه ی فـرد هلنـدی دعـوت مـی شـوید بهتـر اسـت هدایایـی همچـون گل, گلـدان, شــکلات مرغـوب و یـا کتـاب ببریـد.

توجــه داشــته باشــید کــه بهتــر اســت اگــر گل هدیــه مــی دهیــد تعــداد شــاخه هــا فــرد باشـد امـا از دادن 13 شـاخه جـدا خـودداری کنیـد. هرچنـد ایـن فرهنـگ در میـان نسـل جدیــد هلنــد کــم تــر دیــده مــی شــود امــا بهتــر اســت رعایــت کنیــد.مرســوم اســت کــه مـردم هلنـد در ایـن مواقـع بـه یکدیگـر Wine مرغـوب هدیـه دهنـد امـا در صورتـی کـه بـرای شـام دعـوت شـده ایـد از دادن چنیـن هدیـه ای خـودداری کنیـد.هدایا را حتما کادوپیچ کنید.

 اگـر بـرای وعـده ای غذایـی دعـوت شـده ایـد بایـد نکاتـی را رعایـت کنیـد. هرگـز بـر سـر میـز خودسـر ننشـینید تـا میزبـان صندلـی مخصـوص شـما را نشـان دهـد. ا گـر شـما آقـا هسـتید تـا زمانـی کـه تمـام خانـم هـا ننشسـته انـد بـر روی صندلـی خـود ننشـینید در زمـان خـوردن و وقتـی کـه نیـاز بـه کمـی اسـتراحت داریـد تـا مجـددا بعـد از چنـد ثانیـه ای شـروع بـه خـوردن کنیـد بایسـتی چنـگال و قاشـق (کارد) خـود را بـه حالـت ضربـدر (چنـگال روی کارد یـا قاشـق باشـد) روی بشـقاب خـود قـرار دهیـد تـا میزبـان متوجـه شـود شـما همچنـان میـل بـه خـوردن داریـد.

اصـراف غـذا امـری ناپسـند در میـان مـردم هلنـد اسـت. سـعی کنیـد همیشـه بـه انـدازه غـذا برداریـد.در هلنـد همیشـه مهمـان ابتـدا خـوردن غـذا را شـروع مـی کنـد و مهمـان هرگـز تعـارف نمـی کنـد.بـرای اعلام سـیر شـدن و عـدم خـوردن بایسـتی چنـگال و کارد خـود را به صـورت مـوازی در بشـقاب قـرار دهید.

مردمـان هلنـد بسـیار کـم تـر اهـل تعـارف هسـتند و نظرشـان را واضـح و صریـح بیـان مـی کننـد و از طـرف مقابـل هـم انتظـار دارنـد کـه چنیـن رفتـاری داشـته باشـد. هلنـدی هــا افــرادی بســیار رک هســتند امــا در ارتبــاط هــای اجتماعــی خــود بســته بــه میــزان رسـمی بـودن روابـط ملاحظاتی انجـام مـی دهنـد. بـه طـور مثـال در ارتبـاط بـا خارجـی هـا بسـیار صبورتـر و متیـن تـر برخـورد مـی کننـد و همـواره سـعی دارنـد خـود را مهمـان نـواز جلـوه دهنـد.

جغرافیا

بیــش از یــک چهــارم هلنــد کــه یکــی از پرجمعیت‌ترین کشــورهای دنیاســت در ارتفاعــی کمتــر از ســطح دریــا قــرار دارد. شــبکه ای از کانــال هــا و رودهــای کانالیــزه شـده در غـرب کشـور جریـان دارد، جایـی کـه تَل ماسـه ها و سـدهای مصنوعـی مناطـق پسـت و "پولـدر" هـا (زمیـن هـای احیـا شـده از دریـا) را حفاظـت می‌کند . سـاحل بـه واسـطه سـدهای دریایـی صـاف شـده اسـت، سـدهایی کـه از ناحیـه زهلنـد در شـمال غــرب حفاظــت می کنــد و در شــمال، دریاچــه آب شــیرینی بــه نــام ایســلمیر را احاطــه کـرده اسـت. شـرق کشـور متشـکل از جلگه‌های پَسـت ماسه‌ای اسـت.

 رودهـای مهـم:

  رایـن (رییـن) ، کـه بـه چنـد شـاخه از جملـه لـک، وال و اوده رییـن، مـاس (مـوز) تقسـیم می شــود.بلندتریــن نقطــه: قلــه والســربرگ، 321 متــر است. ایــن کشــور بــا تابســتان هــای خنــک و زمســتان هــای معتــدل، آب و هــوای معتــدل دریایــی دارد.

غذا ها و نوشیدنی ها

کشــور هلنــد بــر خـلاف کشــورهایی همچــون فرانســه، ایتالیــا و اســپانیا غذاهــای معروفـی زیـادی نـدارد. امـا ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه هلنـد از سـنت آشـپزی و طبـخ بـی بهـره اسـت. هلنـدی هـا علاقه ی عجیبـی بـه خـوردن سـیب زمینـی دارنـد.

آن هـا از بشـقاب هـای گوشـتی سـنتی همـراه بـا سـیب زمینـی، سـبزیجات بخارپـز شــده و نوعــی آبگوشــت اســتفاده مــی کننــد. از جملــه معــروف تریــن غذاهــای زمسـتانی هلنـد سـوپ نخـود فرنگـی بـه همـراه سـس مخصـوص و یـا ژامبـون اسـت کـه بـا نـان تـرد خـورده مـی شـود.

در شـب سـال نـو بـوی خـوش نوعـی کیـک (Oliebollen) از هـر خانـه ای بـه مشـام مــی رســد. ایــن کیــک یــا کلوچــه در زبــان انگلیســی بــه دونــات هلنــدی معــروف اسـت. در ایـن کیـک خوشـمزه از سـیب، کشـمش، تخـم مـرغ، آرد و شـکر اسـتفاده مـی شـود.

هلنــد بــه دو دلیــل شــراب هــای خوبــی نــدارد: نخســت ایــن کــه مــردم هلنــد بــا خـوردن ایـن نوشـیدنی میانـه ی خوبـی ندارنـد و دوم ایـن کـه شـرایط آب و هـوای هلنــد مناســب تولیــد آن نیســت.

در عـوض مـردم هلنـد بـه نوشـیدن انـواع آب میـوه هـا علاقه ی زیـادی دارنـد. آن هـا از جملـه تولیـد کننـده هـا و مصـرف کننـده هـای معـروف آبجوهـای کـم الکل هسـتند. از جملـه تولیـدات معـروف آن هـا Amstel و Heineken مـی باشـد.در هلند قهوه به همراه شیر (Verkeerd Koffie )نیز طرفداران بسیاری دارد.

پنیرهـای هلنـد نیـز دارای شـهرت جهانـی مـی باشـند.از جملـه انـواع معـروف پنیـر هلنـدی مـی تـوان بـه Leyden ،Edam ،Gouda و Leerdammer اشـاره کـرد.

وعده های غذایی

- صبحانه

صبحانــه در هلنــد معمــولا از مــواردی همچــون نــان، پنیــر، کــره، مربــا یــا عســل، تخــم مـرغ و سوسـیس تشـکیل مـی شـود. بـه عنـوان نوشـیدنی از آب میـوه، قهـوه، چـای و شــکلات داغ اســتفاده مــی شــود.

Uitsmijter از دیگــر بشــقاب هــای ســنتی هلنــد بــرای صبحانــه اســت. ایــن بشــقاب از تخـم مـر غ، نـان، پنیـر و ژامبـون یـا بیکـن (Bacon )تشـکیل شـده اسـت.

- ناهار

بــه دلیــل جامعــه ی کاری هلنــد وعــده ناهــار بســیار ســبک میــل مــی شــود. خــوردن سـاندویچ، انـواع کتلـت بـه همـراه انـواع سـویس و کالبـاس، ماکارونـی، املـت و ســالاد مرسـوم اسـت.

خــوردن ماهــی Herring Green بــه صــورت خــام بــه همــراه نمــک از معــروف تریــن غذاهــای هلنــد اســت.

- شام

در ایــن وعــده هلنــدی هــا از انــواع مختلفــی از غــذا هــا اســتفاده مــی کننــد. بــه دلیــل اینکــه هنــگام ناهــار اغلــب بــه خانــه نمــی آینــد بــه وعــده شــام نــگاه ویــژه ای دارنــد.برخی از بشقاب های معروف عبارتند از:

Haring, Frikandel ,Kroket, Patat, Stamppot, Groentensoep, Erwtensoep و Seafood

برخی از انواع دسرها:

,Poffertjes, Spekkoek, Offertje, slagroom met Wafels, Pannekoeken Vlaai, vla-bitterkoekjes ,vla-Hopjes, Vla, Stroopwafelدیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟