اروپا

راهنمای سفر به مجارستان

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/03/29

مجارســتان ســرزمین رودهــای زیبــا، کشـوری اسـت در اروپـای شـرقی و از معـدود کشـورهای اروپاییسـت کـه بـا دریاهـای آزاد جهـان احاطـه نشـده اسـت. مجارســتان بــه مســاحت ۹۳۰۳۰ کیلومتــر مربــع، کشــوری اســت در اروپــای شــرقی و از معــدود کشــورهای اروپایــی اســت کــه بــا دریاهــای آزاد جهــان احاطــه نشــده اســت.

ایـــن ســـرزمین از شـــمال بـــا اســـلواکی، شـــمال شـــرقی بـــا اوکرایـــن، از شـــرق و جنـــوب شــرقی بــه رومانــی، از جنــوب بــه جمهــوری یوگسلاوی و تــرادی و از غــرب بــه اســلونی و اتریــش همســایه اســت. ایــن کشــور ســرزمین رودهــای پــرآب و زیباســت. دانــوب، تیسـا، دراوا، رابـا و کـوروش از مهمتریـن رودهـای ایـن کشـور بـه شـمار می‌آیند. ايــن قــوم بــه صــورت مهاجــرت قــوم مجــار بــه جلگــه دانــوب دقيقــا قبايلـی به ‌تدریج از آسـيا و نواحـی غربـی سـيبری بـه ايـن سـرزمين آمـده و پـس از زد و خوردهـای فـراوان بـا ديگـر قبايـل بـرای تصاحـب اراضـی پـر برکـت سـرانجام در جلگـه دانــوب بيــن نژادهــای ژرمــن و اســلاو حائــل گرديده انــد.

ايـــن تاريـــخ را حـــدود ســـال ۸۹۶میلادی می داننـــد، يعنـــی زمانـــی کـــه قبايـــل مجـــار بـــه رهبــری پرنــس آرناپــه ســاکن حــوزه کارپــات ســرزمينی کــه از لحــاظ آب و مراتــع غنــی  و يـــا به طـــور وســـيعی تصـــرف کردنـــد و امـــروز بـــه نـــام »مجارســـتان« و بـــوده را تمامـــا»ترانســـيلوانيا« خوانـــده می شـــود . حـــوزه کارپـــات کـــه از لحـــاظ جغرافيايـــی در مرکـــز اروپــا واقــع شــده از دوران ماقبــل تاريــخ توســط بشــر اوليــه اشــغال شــده بــود. مــردم دوران اوليـه عصـر آهـن و بـه دنبـال آن سـلت ها بـه نوبـت در شـروع دوره حاضـر توسـط رومی هـــا شکســـت خوردنـــد.

ايــالت رومــی پانونيــا و داســيا کــه در زمــان حکومــت تيبريــوس و تراجــان بــه تصــرف درآمـــده بودنـــد ، در برگيرنـــده قســـمتی از آنچـــه مجارســـتان می شـــد بودنـــد . پـــس از چهـــار قـــرن فرمانروايـــی رومی هـــا بـــه واســـطه مهاجـــرت عظيمـــی منقـــرض گرديـــد . هون هـــا بـــه رهبـــری پادشـــاه معـــروف خـــود آتيـــا کـــه آلمانـــی الصـــل بـــود ، آســـتروگوت ها ژپيدهــا و لونگوبارهــا و بــه دنبــال آنهــا آوارهــا کــه از نــژاد هون هــا بودنــد بــرای زمــان کوتاهـــی در ايـــن مـــکان ســـکنی گزيدنـــد. بــا انقــراض امپراتــوری آوار بــه دســت شــارل ماگــن ، تنهــا گروه هــای کوچکــی از آوارهــا در درهی رود دانـــوب باقـــی ماندنـــد. وضعيـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی ايـــن مردمـــان  هـــم ســـطح مجاری هـــای غالـــب بـــود و بـــه هميـــن علـــت باعـــث همزيســـتی و تقريبـــا بعدهـــا جـــذب شـــدن آنهـــا توســـط مـــردم مجـــار می گرديـــد . در قـــرن دهـــم هفـــت قبيلـه فاتـح مجـار کـه بـا هـم متحـد بودنـد تحـت رهبـری پرنـس آرپـاد مؤسـس اوليـن سلســـله مجـــار قـــرار داشـــتند و قـــدرت را بـــه فرزنـــدش کيزاســـپرو ســـپردند.

در سـال ۹۷۲ گيـزا بـه عنـوان يکـی از سـران قبايـل مجـار بـه رياسـت اتحاديه ای کـه از ايـن قبايـل بـه وجـود آمـده بـود انتخـاب شـد و بـه اتفـاق همسـرش سـارولت بـه آئيـن مسـيحيت گرويـد و پـس از وی فرزنـدش اسـتوان اول کـه در تاريـخ مجارسـتان نسـبت بــه ســن اســتفان (اســتفان مقــدس۱۰۳۸ ۹۹۷ ) شــهرت دارد در ســال ۱۰۰۰میلادی بــه عنــوان نخســتين پادشــاه مجارســتان تاجگــذاری کــرد. وی کـه در کودکـی غسـل تعميـد داده شـده بـود بعـد از تحکيـم حکومـت خـود بـه عنوان اوليــن پادشــاه مجارســتان مســئله مســيحی کــردن مجارهــا را رســميت بخشــيد و بــه تأســيس صومعــه و بنــا نهــادن کليســا اقــدام کــرد . ســن اســتفان بــرای اســتقرار نظــام پادشـاهی يـک نظـم اجتماعـی پايدار، کوشـش های فراوانـی نمـود و مـردم را مجبـور کـرد از آیيـن جاهلانه قديمـی بـه سـمت مسـيحيت بگرونـد.

در اواخـر قـرن ۱۱ کليسـا اسـتفان اول را بـه خاطـر خدمـات وی بـه (مقـدس) ملقـب نمـود. وی دو مجموعــه عقايــد بــرای اداره امــور کشــور تنظيــم کــرد . وی پادشــاهی جنگجــو بـود. در جنگـی کـه بـا (کنـراد) امپراتـور ژرمـن نمـود وی را شکسـت داد و تـا حوالـی ويـن پيشــروی کــرد، و بــه علــت ثــروت سرشــار حاصــل از جنــگ دانــوب ، خطــر همســايگان اعـم از امپراطـوری ژرمـن و بيزانـس وجـود داشـت.

مجارهـا نخسـت بـا بيزانـس از در دوسـتی درآمدنـد و پـس از شکسـت ژرمن هـا در سـال ۱۱۰۸ کـه بـا غلبـه بـر سـپاهيان هانـری پنجـم در پوتـرن بـه دسـت آمـد از جانـب ژرمن هـا آســوده خاطر گشــتند . در ســال ۱۱۸۱ بــا اســتقرار بلغارهــا و تشــکيل دولــت بلغــار مــرز مشـترک مجارسـتان و بيزانـس از بيـن رفـت و خطـر دوم کـه متوجـه مجارهـا بـود منتفـی گشـت در قـرن ۱۲ قـدرت حکومـت مرکـزی رو بـه زوال نهـاد و بـا رشـد فئوداليسـم قـدرت سيسـتم ملوک الطوايفـی افزايـش يافـت.

از زمــان مــرگ اســتفان اول يــک دوره ناامنــی شــروع شــد کــه طــی آن شــورش نجيـب زادگان پيـرو مذهـب قديمـی پـاگان، اصلاحات اجتماعـی و مذهبـی پادشـاه را بــه مخاطــره انداخــت . در هــر حــال ايــن شــورش فرونشــانده شــد و حمـلات آلمان هــا از غــرب و کومان هــا از شــرق ســرکوب گرديــد. طــی قــرون ۱۱ و ۱۲ پادشــاهان سلســله (آرپـاد) مجارسـتان را يـک پارچـه نگـه داشـته و در مقابـل سياسـت های توسعه طلبانه امپراتــوری مقــدس روم ، قســطنطنيه و پــاپ در رم مبــارزه نمودنــد.

اوج شـکوه و عظمـت مجارسـتان

در قـرون وسـطی روزگار سـلطنت لوئـی اول بـزرگ (۸۲ – ۱۳۴۲م )بـود ؛ زيـرا نفـوذش تـا دريـای بالتيـک ، دريـای سـياه ، دريـای مديترانـه می رسـيد. جنـگ بـا ترک هـا در سـال ۱۳۸۹ م صـورت گرفـت و ترک هـا تـا دريـای بالـکان پيـش رفتنـد و مدت هــای طولانی مجارستان در چنــگال تــرکان عثمانــی و قســمتی از خــاک مجارســتان زيـر فرمـان جابرانـه خانواده  هابسـبورگ اتریش گرفتـار بـود . ايـن سياسـت حفـظ قــدرت مرکــزی توســط (ماتيــوس هون‌يــادی)  (۱۴۹۰ - ۱۴۵۸)کــه از پادشــاهان بســيار محبـوب و موفـق بـود دنبـال گرديـد.

 

بـا مهـار کـردن قـدرت بارونهـا و تشـکيل يـک ارتـش قـوی اجيـر شـده ، وی امنيـت و آســايش بــرای مــردم شــهر و روســتا را بــه ارمغــان آورد ، در حالــی کــه سياســت خارجــی توســعه طلبانه وی موجــب هــراس بــود.

دیدنی های مجارستان

کتابخانــه عظيــم

گرونســيانا بــرای وی در سرتاســر اروپــا شــهرت آفريــد . جانشــينان شــاه ماتيــوس در هــر حــال قــادر نبودنــد کــه بــا قــدرت رو بــه افزايــش بارون هــا مقابلــه کننــد. افزايــش فشــار روســتایيان موجــب گرديــد کــه تخــم نارضايتــی در ميــان آنــان کاشــته شـود؛ بـه طـوری کـه در سـال ۱۵۱۴ منجـر بـه جنـگ دهقانـی بزرگـی بـه رهبـری گيـورگ دوژا از اهالـی ترانسـيلوانيا گرديـد . بـه هرحـال ارتـش دهقانـی بـا نبردهـای خونينـی از هـم پاشـيد و شکسـت آن منجـر بـه کيفـر خونينـی بـرای دهقانـان گرديـد. در اين شـرايط تهديــد ترک هــا بــرای اشــغال کشــوری کــه بــه دليــل اختلافــات داخلــی از هــم پاشــيده شــده بــود يــک خطــر جــدی بــه شــمار می‌آمد .در ســال ۱۵۲۶ ارتــش بــزرگ ســلطان سـليمان دوم قـوای شـاه جـوان لوتيـز دوم را در »نبـرد موهـاچ« نابـود کـرد.

سیاست

در جمهـوری مجارسـتان رئیـس جمهـور را مجلـس بـرای دوره ای پنـج سـاله انتخـاب می کنـد. بـا ایـن حـال رئیـس جمهـور بیشـتر نقشـی تشـریفاتی داشـته و وظیفـه اصلیـش تعییـن تاریـخ انتخابـات مجلـس اسـت. نخسـت وزیـر را هـم مجلـس تعییـن می کنـد. او مامـور تشـکیل کابینـه اسـت و تنهـا اوسـت کـه می توانـد کابینـه را منحـل کنـد. مجلـس ملــی مجارســتان 386 کرســی دارد کــه نماینــدگان آن بــرای دوره هــای چهــار ســاله انتخــاب می‌شوند .

اقتصاد

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور 194/2 میلیــارد دلار اســت کــه چهــار میلیــون است و 190 هــزار نیــرویِ کار ایــن کشــور آن را تولیــد می کننــد.نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور 7/1درصــد و نــر خ تــورم 7/8 درصــد اســت. 8/6 درصــد از مــردم آن زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. محصولات صادراتــی ایــن کشــور شــامل ماشــین آلات و تجهیــزات، محصــولات کارخانه‌ای ، مــواد غذایــی، مــواد اولیــه، ســوخت و الکتریســیته اســت کــه بـه کشـورهای آلمـان 29/5 درصـد، ایتالیـا 5/6 درصـد، فرانسـه 5 درصـد، اتریـش 5 درصـد، رومانـی 4/2 درصـد و لهسـتان 4/1 درصـد صـادر می‌شود . محصولات وارداتــی آن شــامل ماشــین آلات و تجهیــزات، ســوخت و الکتریســیته، مــواد غذایــی و مـواد اولیـه اسـت کـه از کشـورهای آلمـان 27/1 درصـد، روسـیه 8/2 درصـد، چیـن 6/9درصـد، اتریـش 6/2 درصـد، فرانسـه 4/7 درصـد، ایتالیـا 4/6 درصـد، هلنـد 4/3 درصــد و لهســتان 4/3 درصــد وارد می شــود.

جمعیت و زبان

جمعیـت ایـن کشـور 9 میلیـون و 956 هـزار و 108 نفـر اسـت کـه میانگیـن سـنی آنهـا 9.38 سـال اسـت. رشـد جمعیـت در ایـن کشـور منفـی اسـت. امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد در ایـن کشـور بـرای زنـان 77/38 سـال و بـرای مـردان 68/73سـال اسـت. 3/92 درصـد از جمعیـت آن از مجـار و 1/9 درصـد کولـی هسـتند. زبـان رسـمی ایـن کشـور مجـاری اسـت. 99/4 درصـد از جمعیـت بـالای 15 سـال ایـن کشـور باسـوادند.

آب و هوا

مجارســتان آب و هــوای قــاره ای دارد. زمســتان های ایــن کشــور نســبتا ســرد و برفــی هســتند و تابســتان هایش گــرم و کم رطوبــت. در مجارســتان، ژوئیــه و اوت گرمتریــن ماه هــای ســال هســتند و ژانویــه هــم ســردترین مــاه است. ایــن کشــور را از نظــر شــرایط آب و هوایــی می تــوان بــه ســه بخــش تقســیم کــرد: جنــوب بــا آب و هوایــی مشــابه آب و هــوای مدیترانه‌ای ، شــرق بــا آب و هــوای قــاره ای و غــرب بــا آب و هــوای آتالنتیکــی. بهــار مجارســتان زیبــا و افســونگر اســت و شــاید بهتریــن زمــان بــرای ســفر کــردن بــه ایـن کشـور باشـد چـون هـم هـوا خـوب اسـت و هـم مـوج گردشـگران تابسـتانی هنـوز از راه نرســیده اســت. تابســتان های ایــن کشــور نســبتا گــرم هســتند و ماه هــای ژوئیــه و اوت خِیـل گردشـگران را می شـود همه‌جا دیـد. اگـر گذارتـان در پاییـز بـه مجارسـتان بیفتــد، حیــف اســت کــه تپه هــای خیره کننــده ی اطــراف بوداپســت و حــال و هــوای  تاکسـتان ها را از دسـت بدهیـد. بـا ایـن همـه، یادتـان باشـد کـه نوامبـر برداشـت انگـور مجارسـتان پـر باران تریـن مـاه سـال اسـت و بایـد لبـاس و کفـش مناسـب همـراه داشـته باشــید.

فرهنگ و مردم

مجارهـا، اقـوام و نـژاد اصیـل مـردم، در حـدود هـزار و صـد سـال پیـش از منطقـه دریایـی خــزر و دریــای ســیاه بــه منطقــه مجارســتان معاصــر رســیدند. مجارســتان ســرزمین رودهـای دوقولـو بـودا(Buda )و پسـت(Pest )و دارای دشت‌های وسـیعی اسـت کـه تـا مرزهــای اوکرایــن ادامــه دارنــد.

ایــن کشــور میــراث دار امپراتــوری اتریــش- مجــار بــوده و همــواره به‌عنوان پُلــی میــان بســیاری از کشــورهای اروپایــی مطــر ح شــده و تأثیــری ویـژه بـر فرهنگ‌های همجـوار خـود داشـته اسـت. مجارهـا نزدیـک بـه ۹۴ درصـد از کل جمعیـت سـا کن را تشـکیل می دهنـد. ۳ درصـد از مابقـی جمعیـت متعلـق بـه کولی‌ها (Rama )اســت. امـا همیـن اقلیـت دارای سـبک خاصـی از موسـیقی محلـی اسـت کـه شـهرتی جهانـی را به‌وجود آورده اسـت. ایـن موسـیقی ترکیبـی از نواهـای هنـری بـا ملودی‌های یونانـی، عربـی، ایوانـی، ترکـی، اسلاوی ، رومانیایـی، آلمانـی، فرانسـوی، اسـپانیایی، سلسـتی و در یـک کلام برآینـدی از موسـیقی شـرق و غـرب اسـت. در حـدود ۵۵ درصـد از جمعیـت ایـن کشـور مسـیحی، کاتولیـک و در حـدود ۲۰ درصـد پروتسـتان هسـتند. نکتـه قابـل ملاحظه در مـورد مجارسـتان را می تـوان بـه سـاکنان منطقـه شمال‌غربی آن نسـبت داد.

مردمـی کـه در منطقه‌ای بـه نـام ”یـاس“ زندگـی کـرده و خـود را ایرانـی الاصل نامیـده و یـزد را خواهـر خوانـده خـود می دانـد.زبــان مجــاری برخلاف ســایر زبان هــای اروپایــی کــه منشــا هنــد و اروپایــی دارنــد، ریشه‌ای فینــو- یوگریــک (Vegric- Fino )دارد.در حـدود ۱۵ میلیـون نفـر در دنیـا بـه ایـن زبـان صحبـت می‌کنند کـه سـهم مجارسـتان تنها ١٠ میلیون نفر است که در رومانـی قـرار دارند و  مابقـی در ۷ کشـور دیگـر دنیـا.  بازهـم می تـوان نـام ایـران را در اولیـن سـطح وام واژه‌های زبـان و فرهنـگ مجـار دیـد، آنجایـی کـه اکثـر لغـات زبـان مجـاری ریشه‌ای ایرانـی بـه خـود گرفتـه اسـت. همچـون ”سـاز“ کـه در فارسـی ”صـد“ و ”ارز“ کـه در فارسـی ”هـزار“ خوانـده می شـود.

جشن ها و جشنواره ها

- فوریه/مارس

 بوسـویاراس: ایـن کارنـاوال را در تعطیلات آخـر هفته‌ی پیـش از چهارشنبه‌ی خا کسـتر در شـهر موهـاچ بـرای اسـتقبال از روزهـای چله ی مسـیحی برگـزار می‌کنند.

- مارس 

جشنواره‌ی بهــار بوداپســت: ایــن جشــنواره بزرگتریــن رویــداد فرهنگــی اسـت کـه در طـول آن بیـش از ۲۰۰ برنامه‌ی فرهنگـی و هنـری را در حـدود ۶۰ نقطـه ی پایتخــت اجــرا می‌کنند .

- آوریل

جشنواره‌ی هولوکـو ایسـتر: در ایـن جشـنواره، مـردم بـا لباس هـا و آیین‌های سـنتی در دهکده‌ی هولوکـو، کـه در فهرسـت میـراث جهانـی قـرار گرفتـه اسـت، از بهـار اسـتقبال می‌کنند .مـردم شـهر با موســیقی پــاپ و کلاسیک و اجــرای نمایش‌های خیابانــی بــه اســتقبال تابســتان می رونــد.

- ژوئن

 هـر سـال در مـاه ژوئـن، مـردم شـهر سـپرن بـا اجـرای برنامه‌های نمایشـی، موسـیقی، رقص‌های سـنتی و برگـزاری نمایشگاه‌های صنایـع دسـتی ایـن جشــنواره را برگــزار می‌کنند .

- ژوئیه

 کالوچــا، بایــا و سکســارد  دانــوب: ســه شــهرِ فرهنــگ مردمــی

جشنواره‌ی بین‌المللی

هــر ســال در مــاه ژوئیــه میزبــان گروه‌های موســیقی و رقــص ســنتی هســتند کــه از مجارســتان و دیگــر کشــورهای اروپایــی بــه ایــن جشــنواره می‌آيند .

جشــنواره ی فضــای بــاز سِگد :

ایــن بزرگ تریــن جشنواره‌ی فضــای بــاز در مجارســتان اسـت کـه برنامه‌های متنـوع اُپـرا، بالـه، موسـیقی کلاسیک و رقص‌های سـنتی را در آن برگــزار می‌کنند .

  اژدهــای بــالدار:

شــهر نیرباتــور در جشنواره‌ی بین‌المللی نمایش‌های خیابانــی مجارســتان هــر ســال میزبــان ده هــا گــروه نمایــش و موســیقی خیابانــی شــمال شــرقی اسـت کـه برنامه‌هایشان را اطـراف ساختمان‌های تاریخـی ایـن شـهر برگـزار می‌کنند .

اوت

کارنــاوال گل دبرســن:

ایــن کارنــاوال در روز ۲۰ اوت روز ســنت ایســتوان بــا رژه‌ی قایق هایــی پوشــیده از گل در شــهر دبرســن شــروع می شــود و یــک هفتــه هــم طــول می‌کشد .

جشنواره‌ی موســیقی ســیگت:

ایــن جشــنواره از بزرگتریــن و محبوب‌ترین فستیوال‌های موسـیقی اروپاسـت کـه هـر سـال آن را در جزیره‌ی هایوگیـاربرگــزار می‌کنند.

سپتامبر

جــاز در مجارســتان روزهــای جــاز دبرســن:

ایــن قدیمی‌ترین جشنواره‌ی موســیقی اســت و هنرمندانــی از سراســر جهــان بــرای شــرکت در آن بــه دبرســن می‌آيند .

نوامبر

 میشــکولتس:

در ایــن جشــنواره ی یــک هفته‌ای ، شــهر در فصلِ پاییــز روزهــای فرهنگــی میشــکولتس پــر می شــود از برنامه‌های موســیقی جــاز، پــاپ و راک، اجراهــای ادبــی و نمایشــی و نمایشگاه‌های عکــس و صنایــع دســتی.

تعطیلات رسمی

روز سال نو: اول ژانویه

 روز ملی سالگرد انقلاب سال ۱۸۴۸ :۱۵ مارس

دوشنبه عید پاک: مارس/آوریل

روز جهانیِ کارگر: اول مه

دوشنبه ی روح‌القدس : مه/ژوئن

روز سنت ایستوان

روز بنیانگذاری: ۲۰ اوت

روز یادبود : سال ۱۹۵۶ 

روز جمهوری: ۲۳ ا کتبر

روز همه‌ی قدیسان: اول نوامبر

تعطیلات کریسمس: ۲۵ و ۲۶ دسامبر

غذا

شـاید شـنیده باشـید کـه مجارهـا از آشپزی اقـوام دیگـر خیلـی تأثیـر گرفته‌اند، و بـر خلاف خیلـی از اروپایی‌ها ، از ادویه‌هایی مثـل پاپریـکا زیـاد اسـتفاده می‌کنند.  امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه حتـی تندتریـن ادویه‌های مجارهـا هـم نسـبتا ملایم هسـتند و نمی شــود تنــدی آنهــا را بــا طعــم آتشــین غذاهــای هنــدی یــا مکزیکــی مقایســه کــرد. پاپریــکا ادویــه ی محبــوب مجارهاســت و حتــی روی میزهــای رســتوران ها، کنــار نمــکدان و فلفــلدان، یــک ظــرف پاپریــکا هــم می گذارنــد.

قیمــت غــذا در مجارســتان در مقایســه بــا اســتانداردهای غربــی ارزان اســت و حجــم وعده‌های غذایــی هــم بزرگ تــر از خیلــی جاهاســت، امــا حواســتان باشــد کــه ایــن غذاهـا اغلـب سـنگین هسـتند و ممکـن اسـت بـرای سـلامتتان مضـر باشـند. گوشـتِ فـراوان، پـای ثابـت غذاهـای مجارسـتانی هسـتند. البتـه نبایـد از بابت خامه ی تـرش و چربـی خیلـی نگـران باشـید. در بسـیاری از شـهرها، مخصوصـا بوداپسـت، می‌توانید غذاهـای گیاهــی و غیرگیاهــی هــم پیــدا کنیــد.

مجارهــا معمــولا چنــدان اهــل صبحانه هــای پــر و پیمــان نیســتند و روزشــان را بــا یــک فنجــان چــای یــا قهــوه و یــک بــرش نــان شــروع می کننــد. در عــوض، بیشتــرِمجارســتان، ناهــار وعده‌ی غذایــی اصلــی است  مجارهـا، اگـر در خانـه شـام بخورنـد، وعده‌ی غذایـی ظهـر (ناهار) می‌خورند . شـام اغلــب شــامل یکــی دو ورقــه گوشــت، پنیــر و کمــی ترشــی یــا شــوری جات و ســبزیجات می شــود.

مجارهــا عاشــق سـینه چاک نــان هســتند و معــروف اســت کــه نــان را هــم بــا نــان می خورنــد. حتــی بــرای غلیــظ کــردن ســوپ ها و خوراک هــا هــم از نان‌های مانــده غذاهـای خمیـری آنهـا، اسـتفاده می کننـد.بـا ایـن همـه نـان مجارهـا بـه خوبـیگالوسـکا (پیراشـکی) و تارهونیـا پاسـتای جـو بـا تخم مرغ.  مجارهــا غــذا خــوردن را بــا ســوپ هایی مثــل ســوپ قــارچ شـروع می کننـد.البتـه سوپ های غلیظ تـری مثـل سـوپ لوبیـا یـا سـوپ گوشــت را گاهــی بــه عنــوان غــذای اصلــی هــم می‌خورند .ســوپ های کامــل مجــاری کــه آن را از ماهــی کپــور، گوجه‌فرنگی ، فلفــل ســبز و پاپریــکا درســت می کننــد.

مجارهــا خیلــی گوشــت می خورنــد و بــرای مــزه ِ دار کــردن گوشــت هــم ســس ها و چاشنی‌های متنوعـی دارنـد. در منـوی رسـتوران های مجارسـتان، معمولا ده دوازده نــوع غــذای گوشــتی، یکــی دو نــوع ماهــی و یــک غــذای تهیه‌شده از گوشــت ماکیــان اغلــب جگــر و پــای غــاز یــا سـینه ی بوقلمــون را می بینیــد. ســالاد ســبزی جات متــداول در دیگــر کشــورها را ســالاد ویتامیــن (ویتامیــن ســالتا) می‌نامند  و فصــل کاهــو کــه باشــد، می توانیــد ایــن ســالاد را تــوی رستوران‌ها ســفارش دهیــد. امــا یادتــان باشــد کــه وقتــی مجارهــا از ســالاد بــی هیــچ پیشونــد و پسونـدی حـرف می زننـد، منظورشـان یـک بشـقاب پـر از ترشـی یـا شـوری سـبزیجات اسـت.

مجارسـتان شیرینی‌های خوشمزه ای هـم دارد کـه خـود مجارهـا عاشقشـان هسـتند.

ُرتــا نوعــی کیــک لایه لایه شــکلات و خامــه اســت کــه بــا کارامــل تزئینــش می کنند.دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟