اروپا

راهنمای سفر به اسپانیا

  • پرهام مصدق زاده
  • 1399/04/08

اسـپانیا، بـا نـام رسـمی پادشـاهی اسـپانیا کشـوری مسـتقل و از اعضـای اتحادیـه اروپـا اســـت. ایـــن کشـــور در شـــبه جزیره ایبـــری در جنـــوب غربـــی اروپـــا قـــرار دارد. ســـرزمین اصلـــی اســـپانیا از جنـــوب و شـــرق بـــا دریـــای مدیترانـــه و جبـــل الطـــارق، از شـــمال و شـمال شـرق بـا فرانسـه، آنـدورا و خلیـج بیسـکای و از غـرب و شـمال غـرب بـا پرتغـال و اقیانــوس اطلــس هــم مــرز اســت. مــرز اســپانیا بــا پرتغــال (بــه طــول ۱۲۱۴ کیلومتــر) طولانی ترین مـــرز یکپارچـــه در اتحادیـــه اروپـــا اســـت.

قلمـروی اسـپانیا افـزون بـر سـرزمین اصلـی شـامل جزایـر بالئـارس در دریـای مدیترانـه، جزایـــر قنـــاری در ســـواحل آفریقایـــی اقیانـــوس اطلـــس، دو شـــهر خودمختـــار ســـبته و ملیلـه در آفریقـای شـمالی هـم مـرز بـا کشـور مراکـش و چندیـن جزیـره مسـکونی و غیـر مســکونی دیگــر از جملــه آلبــوران، شــافاریناس، آلوزمــاس و ولــز د ال گومــرا مــی باشــد. بـــا مســـاحت ۵۰۵۹۹۲ کیلومتـــر مربـــع، اســـپانیا دومیـــن کشـــور بـــزرگ اروپـــای غربـــی و پنجمیــن کشــور بــزرگ اروپاســت.

انسـان مـدرن نخسـتین بـار در حـدود ۳۵۰۰۰ سـال پیـش قـدم بـه شـبه جزیـره ایبریـا گذاشـت. در حـدود ۲۰۰ سـال پیـش از میـلاد از ایـن منطقـه تحـت فرمـان حکومـت روم قـــرار گرفـــت و هیســـپانیا نامیـــده می شـــد. هیســـپانیا در قـــرون وســـطی توســـط قبایـــل ژرمـــن و پـــس از آن توســـط مورهـــا تصـــرف شـــد. در قـــرن پانزدهـــم پـــس از ازدواج هـــای بیـــن حکومتـــی فرمانروایـــان کاتولیـــک و اتحـــاد ایـــن حکومت هـــا و همچنیـــن ســـقوط کامـل آندلـس و بازپـس گیـری آن از دسـت موروهـای مسـلمان در سـال ۱۴۹۲ اسـپانیا بـــه شـــکل کشـــوری یکپارچـــه پدیـــدار شـــد. در اوایـــل دوران جدیـــد اســـپانیا بـــه یـــک امپراتـوری پـر قـدرت جهانـی تبدیـل شـد و اسپانیایی‌ها بـه عنـوان یکـی از نخسـتین فاتحــان دنیــای جدیــد بــه قــاره آمریــکا وارد و در آنجــا ســاکن شــدند. بیــش از پانصــد میلیـون نفـر اسـپانیایی زبـان سـاکن در آمریـکا میراثـی اسـت، کـه اسپانیایی‌ها در ایـن قــاره بــر جــای گذاشــتند.

اســـپانیای امـــروزی کشـــوری دموکراتیـــک و دارای حکومتـــی پارلمانـــی تحـــت قانـــون اساســـی پادشـــاهی اســـت. اســـپانیا یـــک کشـــور توســـعه یافته و نوزدهمیـــن اقتصـــاد بـــزرگ دنیـــا از نظـــر تولیـــد ناخالـــص داخلـــی می باشـــد. ایـــن کشـــور همچنیـــن دارای ســـطح بـــالای اســـتاندارد زندگـــی اســـت. اســـپانیا در ســـازمان ملـــل متحـــد، ناتـــو، سـازمان تجـارت جهانـی، سـازمان همـکاری اقتصـادی و توسـعه و اتحادیـه اروپـا عضـو می باشـــد.

نام اسپانیا

ریشـه نـام رومـی هیسـپانیا، کـه نـام کنونـی اسـپانیا از ایـن واژه گرفتـه شـده نامشـخص اســت. هیســپانیا شــاید از گویــش شــاعرانه واژه یونانــی هیســپریا گرفتــه شــده باشــد کــه بــه معنــای "ســرزمین غــرب" یــا "ســرزمین غــروب خورشــید" می باشد.

هیســپانیا

ممکــن اســت از واژه پونیکــی ای-شــپانیا بــه معنــای "جزیــره خرگوش هــا"، "ســرزمین خرگوش هـا" یـا "لبـه"، کـه بـه یـاد آورنـده موقعیـت اسـپانیا در لبـه ی اروپـا می‌باشد ، گرفتـه شـده باشـد؛ سکه‌های کشـف شـده در اسـپانیا از دوره هادریـان نیـز تصویـر زنـی همـراه یــک خرگــوش را نشــان می‌دهد . بــه گفتــه برخــی هیســپانیا از واژه باســکی ازپانــا بــه معنـای "لبـه" یـا "مـرز" گرفتـه شـده اسـت کـه موقیعـت جغرافیایـی اسـپانیا را در لبـه یـا مـرز قـاره اروپـا متذکـر می‌شود . پژوهشـگر و تاریخ نـگار دوره رنسـانس آنتونیـو دی نبریخـا معتقـد اسـت هیسـپانیا از واژه ایبریایـی هیسـپالیس بـه معنـای "شـهر دنیـای باختـری" گفتـه شـده اسـت.

خسـوس لوییـز کونخیلـوس معتقـد اسـت نـام اسـپانیا از واژه اسـپن کــه از اســپای کــه واژهای اســت بــه زبــان فنیقــی بــه معنــای "ذوب و شــکل دهی فلــز" گرفتـه شـده اسـت و "ای-سـپن-یا" نیـز بـه معنـای "سـرزمین ذوب و شـکل دهی فلـزات" اسـت.

تاریخ اسپانیا

نهـای ایبـری، باسـکی قدیمی‌ترین سـاکنان شبه‌جزیره ایبریـا تشـکیل دهنـدگان تمدن ســلتی بوده‌اند . در حــدود ۲۰۰ ســال پیــش از میــلاد از ایــن منطقــه تحــت فرمــان حکومـت روم قـرار گرفـت و در اوایـل قـرون وسـطی ژرمن‌ها ایبریـا را تصـرف کردنـد. پـس از ژرمن‌ها ایبریـا توسـط مورهـا مهاجـم تصـرف شـد. پـس از آن حکومت‌های کوچـک مسـیحی بـه تدریـج و طـی چنـد قـرن زمـام امـور را در ایبریـا بـه دسـت گرفتنـد. آخریـن بقایــای مورهــا در همــان ســالی کــه کریســتوف کلمــب بــه قــاره آمریــکا رســید، ســقوط کردنـد.

 امپراطـوری جهانـی اسـپانیا بـا تبدیـل ایـن کشـور بـه قدرتمندتریـن کشـور اروپـا و ابـر قـدرت جهـان آغـاز شـد و بـرای یـک ونیـم قـرن ادامـه یافـت. جنگ هـای پـی در پـی و ادامـه دار و وجـود مشکلات فـراوان در نهایـت باعـث زوال و اضمحـال امپراطـوری شـد. حملـه ناپلئـون بـه اسـپانیا منجـر بـه هـرج ومـرج شـد و جنبش‌های استقلال طلب و جدایی خـواه را کـه در سراسـر امپراتـوری پراکنـده بودنـد، بیـدار کـرد و باعـث بـی ثباتـی سیاسـی شـد.

موقعیت جغرافیایی

اسـپانیا بـا داشـتن ۵۰۵۹۹۲ کیلومتـر مربـع وسـعت پنجـاه و دومیـن کشـور بـزرگ جهـان اســت. اســپانیا تقریبــا ۴۷۰۰۰ کیلومتــر مربــع کوچکتــر از فرانســه و ۸۱۰۰۰ کیلومتــر مربــع بزرگ تـر از ایالـت کالیفرنیـا آمریـکا اسـت. قلـه آتـش فشـانی تیـد کـه در نزدیکـی شـهر تنریـف در جزایـر قنـاری قـرار دارد بـا ارتفـاع ۳۷۱۸ متـر بلندتریـن نقطـه کشـور اسـپانیا می‌باشد .

اســپانیا بیــن مــدار ۲۶ و ۴۴ درجــه شــمالی و نصف النهــار ۵ و ۱۹ درجــه شــرقی قــرار دارد. اسـپانیا در غـرب بـا پرتغـال، در جنـوب از طریـق درون بوم هایـش در شـمال آفریقـا سـبته، ملیلـه و پنیـون د ولـس د ال گومـرا بـا مراکـش و جبل الطـارق جـز سرزمین‌های آن ســوی دریاهــای بریتانیــا مــی باشــد در شــمال غرب در راســتای کوه هــای پیرنــه بــا فرانسـه و شـاهزاده نشـین آنـدورا هم‌مرز می باشـد.در امتـداد کوه‌های پیرنـه در ۱۶۰۰متــری مــرز اســتان خرنــای کاتالونیــا شــهر برونبــوم ییویــا درون خــاک کشــور فرانســه قـرار دارد.

جزایر

جزایــر اســپانیا شــامل جزایــر بالئــاری در دریــای مدیترانــه و جزایــر قنــاری در اقیانــوس اطلــس میباشــد. افــزون بــر اینهــا شــماری جزیــره غیــر مســکونی دیگــر در ســمت مدیترانــه ای تنگــه جبل الطــارق نیــز متعلــق بــه اســپانیا اســت، از جملــه جزایــر چافارینـاس، آله وسـماس و جزیـره کوچـک پرخیـل, جزیـره آلبـوران کـه بیـن اسـپانیا و شـمال آفریقـا قـرار دارد نیـز تحـت حاکمیـت اسـپانیا می‌باشد. جزیـره کوچـک فاسـان کــه در رودخانــه بیداســوآ قــرار دارد تحــت حاکمیــت مشــترک اســپانیا و فرانســه اداره می شــود.

کوهستان‌ها و رودخانه ها

اســپانیا کشــوری کوهســتانی می‌باشد و فلات ها و رشــته کوه‌های بلنــد درآن پوشــیده اســت. افــزون بــر کــوه هــای پیرنــه رشــته کوه‌های دیگــری از جملــه "کانتابریــان"، "ایبریکــو"، "ســنترال"، "تولــدو"، "ســییرا مورنــا" و "پنیبتیکــو" در اســپانیا وجــود دارد.

بلندتریـن نقطـه سـرزمین اصلـی اسـپانیا و شـبه جزیـره ایبریـا قلـه مولهاسـن بـا ارتفـاع ۳۴۷۸ متــر می‌باشد کــه در رشــته کــوه هــای ســییرا نــوادا قــرار دارد. البتــه بلندتریــن نقطـه کشـور اسـپانیا در مجمـوع قلـه آتشفشـانی تیـد واقـع در جزایـر قنـاری می‌باشد. بزرگ تریـن فـلات اسـپانیا مسـتا سـنترال نـام دارد کـه در قلـب اسـپانیا واقـع شـده اسـت.

چندیــن رودخانــه بــزرگ در اســپانیا وجــود دارد از جملــه رودخانــه هــای تاقــوس، ایبـرو، دورو، گوادیانـا و گوادالکیویـر. در طـول سـاحل دشت‌های آبرفتـی وجـود دارد کـه بزرگتریــن آن دشــت آبرفتــی گوادالکیویــر واقــع در اندلــس می‌باشد .

اقلیم

بر اساس ویژگی های جغرافیایی سه اقلیم در اسپانیا وجود دارد:اقلیـم مدیترانه‌ای بـا تابستان‌های گـرم و خشـک. بـر طبـق رده‌بندی اقلیمـی کوپـن در صـورت از ایـن نـوع اقلیـم بـر ایبریـا حکم فرماسـت: Csa و Csb. به ویژه در منطقـه مورسـیا و در دره اقلیـم نیمه‌خشک کـه در ربـع جنوب‌شرقی کشـور بـه وی ایبـرو وجـود دارد و برخلاف اقیلـم مدیترانه‌ای فصـل خشـک پـس از زمسـتان نیـز ادامـه دارد.اقلیــم اقیانوســی در شــمال اســپانیا بــه ویــژه در منطقــه اســتان باســک، آســتوریاس، کانتابریــا و بخشــی از گالیســیا حکم فرماســت. برخـلاف اقلیــم مدیترانــه در اقلیــم اقیانوسـی دمـا در زمسـتان و تابسـتان تحـت تاثیـر اقیانـوس تغییـر می‌کند و هیـچ فصـل خشـکی وجـود نـدارد.افــزون بــر ایــن اقلیم‌های اصلــی زیــر اقلیم‌های دیگــری نیــز وجــود دارد ماننــد اقلیــم آلپــی در پیرنــه و ســییرا نــوادا و اقلیــم نیمه گرمســیری در جزایــر قنــاری.

جمعیت

در ســال ٢٠١٩ جمعیــت اســپانیا رســما بــه ۴۶/٩۴میلیــون نفــر رســید. تراکــم جمعیـت اسـپانیا ۹۱ نفـر در هـر کیلومتـر مربـع می باشـد کـه از بیشـتر کشـورهای اروپـای غربـی کمتـر اسـت. پراکنـش جمعیـت اسـپانیا بسـیار نـابرابـر می‌باشد . بـه جـز مادریـد و حومــه آن بیشــتر جمعیــت در مناطــق ســاحلی زندگــی می کننــد. جمعیــت اســپانیا در ســال ۱۹۰۰برابــر بــا ۱۸ میلیــون نفــر بــود کــه تا کنــون دو برابــر شــده اســت. بیشــتر رشــد جمعیــت مربــوط بــه دهــه ۱۹۶۰ تــا ۱۹۷۰ اســت. در ۱۹۸۰ نــرخ تولــد رو بــه کاهــش گذاشــت و نــرخ رشــد جمعیــت نیــز کاهــش یافــت امــا جمعیــت بــاز هــم رو بــه فزونــی نهــاد کــه دلیــل آن بازگشــت اســپانیایی هایی بــود کــه در دهــه ۱۹۷۰ بــه دیگــر کشــورهای اروپایــی مهاجــرت کــرده بودنــد. در ســال های اخیــر نیــز بــا وجــود کاهــش نـرخ تولـد بـه دلیـل ورود خیـل عظیـم مهاجـران کـه هـم اکنـون ٪۱۲ جمعیـت را تشـکیل می‌دهند ؛ جمعیـت رو بـه فزونـی بـوده اسـت. بیشـتر مهاجـران سـاکن در اسـپانیا اهـل آمریــکای لاتین، آفریقــای شــمالی، اروپــای شــرقی و آفریقــای سـیاه هسـتند. در سـال ۲۰۰۳دولـت اسـپانیا بـا اجـرای طـرح سـه ماهـه عفـو عمومـی بـه عـده مشـخصی از افـراد بیگانـه فاقـد مـدرک، اقامـت قانونـی اعطـا کـرد. در ســال ۲۰۰۸بــه ۸۴۱۷۰ نفــر در اســپانیا تابعیــت داده شــد کــه بیشــتر آنهــا اهــل ا کــوادور، کلمبیــا و مراکــش بودنــد. بخــش قابــل ملاحظه ای از اتبــاع خارجــی ســاکن در اسـپانیا از دیگـر کشـورهای غربـی و مرکـزی اروپـا آمده‌اند و بیشـتر آنهـا بریتانیایـی، فرانسـوی، آلمانـی، هلنـدی و نـروژی هسـتند و بیشـتر در مناطـق سـاحلی مدیترانـه و جزایــر بالئــاری بــه گــذران دوره بازنشــتگی مشــغول هســتند. جمعیـت قابـل توجهـی از اســپانیایی تبارها در سـایر نقـاط جهـان بـه ویـژه در آمریـکای لاتین زندگــی می کننــد. بــا آغــاز قــرن پانزدهــم جمعیــت زیــادی از ایبریایی هــا وارد آمریــکای لاتین شــدند. امــروزه بیشــتر سفیدپوســتان آمریــکای لاتین ریشــه ای از اســپانیا و پرتغــال دارنـد.

زبان

اسـپانیا کشـوری چندزبانـه اسـت. بـر طبـق قانـون اساسـی اسـپانیا از حقـوق انسـانی، فرهنـگ، رسـوم و زبـان تمـام مـردم اسـپانیا محافظـت خواهـد کـرد.اسـپانیایی یـا اسـپانیولی (در قانـون اساسـی بـه نـام کاسـتیلی ذکـر شـده اسـت). زبـان رســمی تمــام کشــور بــه حســاب می‌آید و طبــق قانــون وظیفــه و حــق هــر اســپانیایی اسـت کـه ایـن زبـان را بیامـوزد. بـر طبـق قانـون اساسـی تمـام زبان‌های دیگـر اسـپانیا نیــز در مناطقــی بــه کار بــرده می شــوند رســمی بــه حســاب می‌آيند.

دیگر زبان‌های رسمی در اسپانیا عبارتند از:

زبان باسکی در باسک و ناوارا؛

زبــان کاتــالان در کاتالونیــا و والنســیا کــه در والنســیا گونــه ی متمایــزی از کاتالانی یعنــی گویــش والنســیایی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت؛

زبان گالیسی در گالیسیا

از نظــر درصــد گویشــوران زبــان باســکی ،کاتالانی، والنســیایی  و گالیســی کاربــرد دارد.در کاتالونیــا یــک لهجــه محلــی از زبــان اکســیتان بــه نــام آرانســی از ســال ۲۰۰۶ بــه رســمیت شــناخته شــده اســت کــه فقــط ۶۷۰۰ گویشــور دارد. شــهر اســپانیایی ملیلــه در شــمال آفریقــا زبــان ریفیــان توســط بخــش قابــل توجهــی از ســاکنان بــه کار بــرده می شــود.

دین

مسـیحیت کاتولیـک بـه مـدت طولانی دیـن اصلـی اسـپانیا بـوده است . امـا بـر طبـق قانـون دیگــر هیــچ دینــی جایــگاه رســمی در قانــون نــدارد. بــا ایــن وجــود مذهــب کاتولیــک تنهــا مذهبــی اســت کــه بــه طــور رســمی آمــوزش داده میشــود. بــر اســاس مطالعــات مرکــز پژوهش‌های جامعه شناســی اســپانیا ٪۷۱ از مــردم ایــن کشــور خــود را مســیحی کاتولیــک معرفــی می کننــد. همچنیــن ٪۲۴ مــردم بی دیــن هســتند ٪۴/۹ نیــز هیــچ اعتقــاد بــه وجــود خــدا ندارنــد.  و ســایر مذاهــب نیــز ٪۷/۲ از جمعیــت را تشــکیل می‌دهند . بیشــتر اســپانیایی ها بــه طــور منظــم در مراســم های مذهبــی شــرکت نمی‌کنند .

پژوهشـی در ایـن بـاره نشـان می‌دهد کـه ٪۵۹ کسـانی کـه خـود را مذهبـی می‌دانند بــه نــدرت بــه کلیســا می‌روند ، ٪۱۵ در طــول یــک ســال تنهــا چنــد بــار بــه کلیسـا می‌روند ، ٪۸ آنهـا چنـد روز در مـاه و ٪۱۴ دیگـر هـر یکشـنبه یـا چنـد بـار در هفتـه در کلیســا حاضــر می شــوند.

 در مجمــوع ٪۲۲ از تمــام جمعیــت اســپانیا دســت کــم یکبــار در مــاه در مراســم هاي مذهبــی شــرکت می‌جویند . ایــن نشــان دهنده تمایــل هــر چــه بیشــتر جامعــه اســپانیایی بــه ســمت سکولاریســم در چنــد دهــه گذشــته اســت. هــر چنــد ورود مهاجــران از آمریــکای لاتین کــه بــه مســیحیت بــه شــدت مقیــد هســتند بــه احیــای کلیســای کاتولیــک کمــک کــرده اســت.

دیگــر مذاهــب مســیحیت نیــز پیروانــی دارنــد. کلیســای پروتســتان دارای ۱٬۲۰۰٬۰۰۰عضـو می‌باشد . شـاهدان یَهُـوه دارای ۱۰۵٬۰۰۰ پیـرو، کلیسـای عیسـی مسـیح قدیسـان آخــر الزمــان دارای ۴۶٬۰۰۰ پیــرو می‌باشند . بــر اســاس مطالعــه انجــام شــده توســط اتحادیــه جوامــع اســامی اســپانیا ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفــر بــا پیش‌زمینه مســلمان در اســپانیا ســاکن هســتند کــه ۳ تــا ٪۴ جمعیــت را تشــکیل می‌دهند. بخــش عظیمــی از آنهــا را مهاجرانـی از مراکـش و سـایر کشـورهای آفریقایـی تشـکیل می‌دهند . بیـش از ۵۱۴٬۰۰۰نفـر از آنهـا دارای تابعیـت اسـپانیایی هسـتند.مـوج جدیـد مهاجـرت بـه اسـپانیا باعـث افزایــش شــمار جمعیــت هندوهــا، بودایی‌ها ، ســیکها و مســلمانان شــده اســت. پــس از اخــراج مســلمانان از اســپانیا در ســال ۱۴۹۲ مســلمانان بــرای قرن‌ها در اســپانیا حضــور نداشــتند. در اواخــر قــرن نوزدهــم و پــس از ورود اســتعمارگران اســپانیایی بــه شـمال غـرب آفریقـا بـه شـماری از سـاکنان مسـلمان مراکـش و صحـرای غربـی تابعیت اســپانیایی اعطــا شــد. در ســال های اخیــر ورود مهاجرانــی از مراکــش و الجزایــر باعــث افزایــش جمعیــت مســلمانان شــده اســت.

یهودیــان پــس از اخراجشــان در ســال ۱۴۹۲ تــا قــرن نوزدهــم در اســپانیا حضــور نداشــتند. در قــرن نوزدهــم بــه یهودیــان اجــازه اقامــت داده شــد. هــم ا کنــون ۶۲٬۰۰۰نفــر معــادل ١۴% از جمعیــت یهــودی هســتند. بیشــتر آن هــا در طــول قــرن اخیــر وارد اســپانیا شــده اند امــا برخــی از آنهــا نــوادگان یهودیــان قدیمــی اســپانیایی هســتند. بــر طبـق برخـی برآوردها تقریبـا ۸۰٬۰۰۰ یهـودی پیـش از تفتیـش عقایـد در اسـپانیا زندگـی مــی کردنــد.

فرهنگ

از نظـر فرهنگـی اسـپانیا یـک کشـور غربـی اسـت. بـه خاطـر وجـود جنبه‌های قدرتمندی از میــراث فرهنگــی روم در تمــام زوایــای زندگــی اســپانیایی هاست. اســپانیا کشــوری لاتین بـه حسـاب می‌آید . بـا ایـن حـال فرهنگـی اسـپانیایی بـه خاطـر تاریـخ و قدمـت طولانی ایــن کشــور از جنبه‌های گوناگــون از هنــر گرفتــه تــا کشــاورزی تــا آشــپزی و موســیقی تحـت تاثیـر دیگـر کشـورهای اروپایـی و کشـورهای مدیترانه‌ای بـوده اسـت.

۴۴ مـکان تاریخـی و فرهنگـی در اسـپانیا در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو قـرار دارنـد. اسـپانیا از نظـر تعـداد میـراث فرهنگـی مـورد حمایـت یونسـکو پـس از ایتالیـا و چیـن در رده سـوم جهـان قـرار دارد.

آشپزیِ اسپانیایی

آشــپزی اســپانیایی بســیار پــر شــور و پــر از ســبزیجات، ماهــی و گوشــت هــای متنــوع مــی باشــد. در غذاهــای اســپانیایی زیــاد از فلفــل اســتفاده نمــی شــود، بــه جــای آن بیشـتر سـعی مـی کننـد از ترکیبـات بـا کیفیـت بـالا اسـتفاده کننـد تـا غـذا مـزه خوبـی بـه خـود بگیـرد. معـروف تریـن غذاهـای بومـی اسـپانیا Bocadillo، AceitunasOlivas Churros، Calamares، vinagre en Boquernes، Calalares de و Lentejas مــی باشــند.

 

 

 

 دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟