سوئیس (زوریخ-اینترلاکن-لوزان)

0 دیدگاه

توضیحات

اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﺗﺮﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 • مقاصد:
  زوریخ
  اینترلاکن
  Lausanne
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  8 شب و 9 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

رود ﺑﻪ زورﯾـﺦ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺳﻨﺘﺮال ﭘﻼزا ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ

روز دوم

ﺸﺖ ﺷﻬﺮي زورﯾﺦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از روﺳﺘﺎي اﺳﺘﯿﻦ آم و آﺑﺸﺎر ﻣﺸﻬﻮر راﯾﻦ وﻗﺖ آزاد

اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ

روز سوم

 ﺗﻮر ﭘﯿﺎده روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮزورﯾﺦ، ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ .

روز چهارم

 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ روﯾﺎﯾﯽ اﯾﻨﺘﺮ ﻻﮐﻦ، در ﺑﯿﻦ راه ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑـﺮن، اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻨﺘﺮﻻﮐﻦ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره اﺳﺘﻼ ﺳﻮﺋﯿﺲ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻨﺘﺮ ﻻﮐﻦ .

روز پنجم

 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ اﯾﻨﺘﺮﻻﮐﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و درﯾﺎﭼﻪ اﯾﻨﺘﺮﻻﮐﻦ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘـﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻨﺘﺮ ﻻﮐﻦ

روز ششم

 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ در اﯾﻨﺘﺮ ﻻﮐﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻟﻮزان ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻟﻮزان ﻫﺘـﻞ 4 ﺳـﺘﺎره ﻣﻮوﻧﭙﯿﮏ، ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان

روز هفتم

ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻟﻮزان ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﻮزه اﻟﻤﭙﯿﮏ )اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(.

روز هشتم

زدﯾﺪ از روﺳﺘﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﻮر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻼت ﺳﺎزي و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻣﻮﻧﺘﺮو )اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(..

روز نهم

ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧـﻮ، ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۴ ۱۴۰۱/۱/۱۲
ترکیش ایرلاینز
از
1,380
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانزوریخ23:2215:22
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,380 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

سوئیس (زوریخ-اینترلاکن-لوزان)

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  زوریخ
  اینترلاکن
  Lausanne
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  8 شب و 9 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00