سوئیس (زوریخ-لوزان)

0 دیدگاه

توضیحات

ﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧا

اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﺗﺮﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 • مقاصد:
  زوریخ
  Lausanne
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  6 شب و 7 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

  ورود ﺑﻪ زورﯾـﺦ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺳﻨﺘﺮال ﭘﻼزا ، ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد. اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ

روز دوم

گﺸﺖ ﺷﻬﺮي زورﯾﺦ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از روﺳﺘﺎي اﺳﺘﯿﻦ آم و آﺑﺸﺎر ﻣﺸﻬﻮر راﯾﻦ وﻗﺖ آزاد

اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ

روز سوم

ﺗﻮر ﭘﯿﺎده روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ زورﯾﺦ ؛ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ آزاد اﻗﺎﻣﺖ در زورﯾﺦ .

روز چهارم

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻟﻮزان و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎي ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ در ﻣﺴﯿﺮ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر

ﯿﺲ ﺷﻬﺮ ﺑـﺮن، اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﻣﻮوﻧﭙﯿﮏ. اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان.

روز پنجم

ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻟﻮزان ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﻮزه اﻟﻤﭙﯿﮏ )اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(.

روز ششم

زدﯾﺪ از روﺳﺘﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﻮر و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻼت ﺳﺎزي و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﻣﻮﻧﺘﺮو )اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻮزان(..

روز هفتم

ﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧـﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۷ ۱۴۰۱/۱/۱۳
ترکیش ایرلاینز
از
1,280
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانزوریخ01:3217:32
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,280 یورو + بلیط
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱/۶
ترکیش ایرلاینز
از
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانزوریخ00:1215:12
سه تخته
1,280 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

سوئیس (زوریخ-لوزان)

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  زوریخ
  Lausanne
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  6 شب و 7 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00