سریلانکا 8روزه

0 دیدگاه

توضیحات

بلیــط رفــت و برگشــت بــا پــرواز ترکیــش

ترانســفرهای فرودگاهــی و زمینــی

اقامــت در هتلهــای ۴ ســتاره بــا صبحانــه

ویــزای شــنگن

بیمــه مســافرتی

تورلیــدر فارســی زبــان

گشــتهای شــهری بــه همــراه تورلیــدر فارســی زبــان و راهنمــای محلــی طبــق برنامــه تــور.

 • مقاصد:
  کلمبو
  کندی
  بنتوتا
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  فلای دبی
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز

خدمات

 • درصــورت عــدم صــدور روادیــد از طــرف ســفارت مربوطه، مبلغ ورودی ســفارت و هزینه هــای مربــوط بــه ترجمــه از مبالــغ پرداختــی کســر و مابقــی مســترد میگــردد.
 • مســئولیت کنتــرل گذرنامــه، از جهــت هرگونــه ممنوعیــت خــروج از کشــور، بــه عهــده مســافر میباشــد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری در مرکــز انگشــت نــگاری VFS الزامــی میباشــد ولــی همســفرانی کــه در 59 مــاه اخیــر ویــزای شــنگن (بــه جــز یونــان) دریافــت نمودهانــد، نیــاز بــه انگشــتنگاری در مرکــز انگشــتنگاری ســوئیس نداشــته و ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواســت ویــزا نماینــد.
 • ارائــه ضمانــت بازگشــت از ســفر بــه مبلــغ حداقــل 200.000.000 تومــان بــرای هــر نفــر بهصــورت ضمانتنامــه بانکــی  ضــروری اســت کــه پــس از بررســی مــدارکدر صــورت نیــاز بــه ضمانتنامههــای بیشــتر متعاقبــا اعــام میگــردد. ۶- در صــورت نیــاز بــه کســب اطاعــات بیشــتر بــا همــکاران مــا در بخــش فــروشتمــاس حاصــل فرمائیــد.

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول ورود ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ھﺘﻞ ﮐﻠﻤﺒﻮ و ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ درھﺘﻞ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ

ورود ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ھﺘﻞ ﮐﻠﻤﺒﻮ و ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ درھﺘﻞ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ

روز دوم پس ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی درﮐﻠﻤﺒﻮﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ دﯾﺪن ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ وﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎﻧﮕﺎراﻣﺎ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ.

پس ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی درﮐﻠﻤﺒﻮﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ دﯾﺪن ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ وﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎﻧﮕﺎراﻣﺎ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ.

روز سوم ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﮐﻨﺪی ﻣﯽ روﯾﺪ درﻣﺴﯿﺮازﻓﯿﻞ ھﺎی ﭘﯿﻨﻮاﻻ وﺑﺎغ ادوﯾﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻨﺪی

ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﮐﻨﺪی ﻣﯽ روﯾﺪ

درﻣﺴﯿﺮازﻓﯿﻞ ھﺎی ﭘﯿﻨﻮاﻻ وﺑﺎغ ادوﯾﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻨﺪی

روز چهارم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی رادرﮐﻨﺪی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎزدﯾﺪازﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﺑﺎزارﮐﻨﺪی، ﮔﺎﻟﺮی ﺟﻮاھﺮات. ﺑﻌﺪازﻇﮭﺮﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﻌﺒﺪ دﻧﺪان وﻧﻤﺎﯾﺶ رﻗﺺ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﯿﺮوﯾﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻨﺪی

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی رادرﮐﻨﺪی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪازﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﺑﺎزارﮐﻨﺪی، ﮔﺎﻟﺮی ﺟﻮاھﺮات.

ﺑﻌﺪازﻇﮭﺮﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﻌﺒﺪ دﻧﺪان وﻧﻤﺎﯾﺶ رﻗﺺ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﯿﺮوﯾﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻨﺪی

روز پنجم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯿﺮوﯾﺪ

ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

روز ششم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎدو وﻣﺮاﮐﺰﻧﮕﮭﺪاری ازﻻﮐﭙﺸﺖ ھﺎ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی ﮐﻮﺗﺎه

ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎدو وﻣﺮاﮐﺰﻧﮕﮭﺪاری ازﻻﮐﭙﺸﺖ ھﺎ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

روز هفتم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

روز هشتم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۸/۱۰ ۱۴۰۱/۸/۱۷
فلای دبی
از
650
نام شهرنام هتلدرجه هتل
کلمبوCINNAMON GRAND 5 STAR COLOMBO5 ستاره
کلمبوCINNAMON GRAND 5 STAR COLOMBO5 ستاره
کلمبوRIU AHUNGALLE 5 STAR5 ستاره
کندیGOLDEN CROWN 5 STAR KANDY5 ستاره
کندیDOUBLE TREE BY HILTON 55 ستاره
کندیGOLDEN CROWN 5 STAR KANDY5 ستاره
کندیGOLDEN CROWN 5 STAR KANDY5 ستاره
کندیMOVENPICK 5 STAR COLOMBO5 ستاره
بنتوتاSHANGRILA HAMBANTOTA 5 STAR5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزتهرانکلمبو03:0317:03
###فلای دبیتهرانکلمبو12:5212:52
هر نفر در اتاق ۲ تخته
650 دلار آمریکا + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

سریلانکا 8روزه

شروع قیمت برای هر نفر
دلار آمریکا
جزئیات تور
 • مقاصد:
  کلمبو
  کندی
  بنتوتا
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • ایرلاین:
  فلای دبی
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00