تور آمریکای جنوبی

0 دیدگاه

توضیحات

 ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﻮﻓﻪ در ﺗﻤﺎم ﻫﺘﻠﻬﺎ 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﻄﺮ 
اﺧﺬ وﯾﺰاي ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺷﯿﻠﯽ
2 ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز و ﯾﮏ وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر در رﯾﻮ
ﮔﺸﺖ آﺑﺸﺎر در اﯾﮕﻮاﺳﻮ از ﺳﻤﺖ ﺑﺮزﯾﻞ
ﮔﺸﺖ 6ﺳﺎﻋﺘﻪ آﺑﺸﺎر از ﺳﻤﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ اﯾﮕﻮازو
2 ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز و 1 وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر در ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس 
ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوزي در ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ
1 ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻤﺮوز و 2 ﮔﺸﺖ ﺗﻨﻤﺎم روز در ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ زﻣﯿﻨﯽ از ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ اﯾﮕﻮازو آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﺎ اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺑﺮزﯾﻞ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي )ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺗﺎ رﯾﻮ دوژاﻧﯿﺮو رﯾﻮ دوژاﻧﯿﺮو ﺗﺎ ﺑ ﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس، ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﺗﺎ ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ اﯾﮕﻮازو ، اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺗﺎ ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ، ﻓﻮزدو اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ( از ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ، آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺷﯿﻠﯽ. 

 4ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ 4x3  
اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ 7ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ 
2ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر/ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
2ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در آن ﺣﺴﺎب دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ورﻗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدش و رﻗﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  (ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ )
ﯾﮏ ﺳﺮي ﮐﭙﯽ وﯾﺰاﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.

 • مقاصد:
  سائوپائولو
  ریودوژانیرو
  بوینس آیرس
  پوئرایگوازو
  آبشار فوز دواس
  سانتیاگو
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  قطر ایرویز
 • مدت اقامت:
  15 شب و 16 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق واﺟﺮاي ﮔﺸﺖ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﯾﯽ ،ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺋﻮﻟﯿﺴﺘﺎ و ﭘﺎرك اﺳﺘﻘﻼل .

روز دوم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎ ﺋﻮﻟﻮ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ رﯾﻮ .

4 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ دوژاﻧﯿﺮو

ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ)ﻫﺘﻞ واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻮﭘﺎﮐﺎﺑﺎﻧﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(

روز سوم

  ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻮه Corcovado و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ در اداﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎي ﺷﻬﺮ رﯾﻮ

روز چهارم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ 6 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻮه ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪي و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ) Sugar Loaf ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺎر

روز پنجم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، روز آزاد.در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﺰاﯾﺮ اﻃﺮاف رﯾﻮ ) Tropical Island(دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ.

روز ششم

  ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﻮ و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس. ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.

روز هفتم

  ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﮔﺸﺖ 4 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ، ﺗﻮﻗﻒ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﻮرﯾﺪا و ﮔﺸﺖ ﺧﺮﯾﺪ ) ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راﺳﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ

روز هشتم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ رﯾﻮرﭘﻼﺗﻪ ) Tigre and Delta ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺎر ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

روز نهم

  ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، روز آزاد، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺗﺮك ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪاﯾﮕﻮازو

1 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ اﯾﮕﻮازو

ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

روز دهم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺑﺸﺎر اﯾﮕﻮازو از ﺳﻤﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ ) 6 ﺳﺎﻋﺖ ( ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ ، ورود ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ اﯾﮕﻮاﺳﻮ در ﺑﺮزﯾﻞ.  ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﮕﻮاﺳﻮ ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺑﻘﯿﻪ روز ﺑﺼﻮرت آزاد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮر اﺧﺘﯿﺎري )Optional( ﺷﻮ راﻓﺎﯾﯿﻦ ) Rafain Show ( ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

روز یازدهم

  ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﻮر 4 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺑﺸﺎر ﻓﻮز دو اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ورودﯾﻪ ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ Parana را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ورودﯾﻪ را ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ در ﻫﻤﯿﻦ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺸﺖ اﺧﺘﯿﺎري ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روز دوازدهم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ

روز سیزدهم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﮕﻮر.

روز چهاردهم

  ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﺑﺎل ﻫﯿﻞ. ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ از ﮐﻞ ﺷﻬﺮ و ﮐﻮه ﻫﺎ ي آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﭘﺲ از آن، ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، از ﻣﺤﻠﻪ Bellavista دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ . 

روز پانزدهم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎي دﯾﺪﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرك ﻓﻠﻮرﺳﺘﺎل، ﭘﻼزا د آرﻣﺎس

روز شانزدهم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ،ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۶/۲۴ ۱۴۰۱/۷/۸
قطر ایرویز
از
3,990
نام شهرنام هتلدرجه هتل
سائوپائولوIntercontinental Sao Paulo Hotel5 ستاره
ریودوژانیروHotel Fairmont Copacabana5 ستاره
بوینس آیرسIntercontinental Hotel5 ستاره
آبشار فوز دواسWish Foz do Iguacu Hotel5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزتهرانسائوپائولو10:31(+31)10:31
هر نفر در اتاق ۲ تخته
3,990 دلار آمریکا + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

تور آمریکای جنوبی

شروع قیمت برای هر نفر
دلار آمریکا
جزئیات تور
 • مقاصد:
  سائوپائولو
  ریودوژانیرو
  بوینس آیرس
  پوئرایگوازو
  آبشار فوز دواس
  سانتیاگو
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • ایرلاین:
  قطر ایرویز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  15 شب و 16 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00