ﺗﻮر ﮐﻨﯿﺎ 10 روز

0 دیدگاه

توضیحات

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺎز در ﺗﻤﺎم ﻫﺘﻠﻬﺎ 6 وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر و 7 وﻋﺪه ﺷﺎم 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن 
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ 
ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻗﻄﺮ
اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎ در روز ﻫﺎي ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورودﯾﻪ ﻫﺎ 
اﺧﺬ وﯾﺰاي ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﺎ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ و ﺑﻠﻌﮑﺲ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ 

مدارک لازم:

1 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ4 x 6ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ 
اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارك و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺑﺎﻻي 60 ﺳﺎل ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮاﺳﺖ. .

ﺗﺴﺖ ﻣﻨﻔﯽ PCR  ﮐﺮوﻧﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﻄﺮاﯾﺮوﯾﺰ در اﯾﺮان و در ﻣﺴﯿﺮﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮕﺮدد. 

 • مقاصد:
  نایروبی
  نایواشا
  ماسایی مارا
  مومباسا
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  قطر ایرویز
 • مدت اقامت:
  9 شب و 10 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

 ورود ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ اﺧﺬ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺖ 18 ﺑﻪ اﺗﻔﺎق راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺷﺎم از رﺳﺘﻮران ﺑﺮزﯾﻠﯽFogo Gaucho در ﻓﺎﺻﻠﻪ 5 دﻗﯿﻘﻪ اي ﻫﺘﻞ ﺑﺮاي ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

روز دوم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻋﺖ 8:00 ﺻﺒﺢ از ﻫﺘﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ)در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ( ، ﺳﭙﺲ ﮔﺬر از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و دﯾﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻨﯿﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺳﭙﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري زراﻓﻪ ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎزوري در اداﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮاي ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران Tamambo ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( در ﺳﺎﻋﺖ 15 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ 

روز سوم

روز ﺳﻮم : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ زﯾﺒﺎي ﻧﺎﯾﻮاﺷﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮ روي درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺎﯾﻮاﺷﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و اﺳﺐ ﻫﺎي آﺑﯽ و ﻋﻘﺎب ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.

روز چهارم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر در ﻫﺘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ 15 اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎي ﮐﺮﺳﻨﺖ واﻗﻊ در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺎﯾﻮاﺷﺎ. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

روز پنجم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺖ 7 ﺻﺒﺢ، زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ در ﺣﺪود 5 ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.    ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻫﺘﻞ، ﺻﺮف ﺷﺎم.

روز ششم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎري ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎري دوم و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوي ﻣﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎرا )MASSAI VILLAGE(, ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ، ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻫﺘﻞ. 

روز هفتم

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪاري 5:30 ﺻﺒﺢ، ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺘﻞ در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 14:00  ورود ﺑﻪ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 15:30 و ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺻﺮف ﺷﺎم در ﻫﺘﻞ

روز هشتم

  روز ﻫﺸﺘﻢ :ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، وﻗﺖ آزاد و اﺳﺘﻔﺎده از از ﺳﻮاﺣﻞ روﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺳـﻪ ﺳــﻔﯿﺪ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ

روز نهم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، وﻗﺖ آزاد و اﺳﺘﻔﺎده از از ﺳﻮاﺣﻞ روﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺳـﻪ ﺳــﻔﯿﺪ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ

روز دهم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺗﺮك ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان 

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۶/۱۶ ۱۴۰۱/۶/۲۶
قطر ایرویز
از
2,280
نام شهرنام هتلدرجه هتل
نایروبیPark Inn by Radisson Nairobi Westlands5 ستاره
نایواشاLake Naivasha Country Club5 ستاره
ماسایی ماراKeekorok Lodge5 ستاره
مومباساBaobab Beach resort5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزتهراننایروبی09:58(+1)09:58
هر نفر در اتاق ۲ تخته
2,280 دلار آمریکا + بلیط
۱۴۰۱/۵/۲۶ ۱۴۰۱/۶/۵
قطر ایرویز
نام شهرنام هتلدرجه هتل
نایروبیPark Inn by Radisson Nairobi Westlands5 ستاره
نایواشاLake Naivasha Country Club5 ستاره
ماسایی ماراKeekorok Lodge5 ستاره
مومباساBaobab Beach resort5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزتهراننایروبی09:58(+1)09:58
هر نفر در اتاق ۲ تخته
2,280 دلار آمریکا + بلیط
۱۴۰۱/۴/۱۶ ۱۴۰۱/۴/۲۶
قطر ایرویز
نام شهرنام هتلدرجه هتل
نایروبیPark Inn by Radisson Nairobi Westlands5 ستاره
نایواشاLake Naivasha Country Club5 ستاره
ماسایی ماراKeekorok Lodge5 ستاره
مومباساBaobab Beach resort5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزتهراننایروبی09:58(+1)09:58
هر نفر در اتاق ۲ تخته
2,280 دلار آمریکا + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

ﺗﻮر ﮐﻨﯿﺎ 10 روز

شروع قیمت برای هر نفر
دلار آمریکا
جزئیات تور
 • مقاصد:
  نایروبی
  نایواشا
  ماسایی مارا
  مومباسا
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • ایرلاین:
  قطر ایرویز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  9 شب و 10 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00