تور ژاپن از شیراز

0 دیدگاه

توضیحات

اقامت در هتل های چهار ستاره با صبحانه کامل
پرواز رفت و برگشت با ترکیش ایر لاین
 راهنمای فارسی زبان محلی در زمان گشت ، ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر بین هتل و قطار سریع السیر
ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر بین هتل و ایستگاه قطار سریع السیرطبق
11وعده صبحانه + ۲وعده ناهار
بلیط قطار سریع السیر "شین کان سن" با صندلی اکونومی از توکیو به اوساکا و از اوساکا به توکیو
نامه تاییدیه وزار ت بهدا شت ژاپن برای صدور ویزا
دو شب اقامت در استانبول در مسیر های رفت و برگشت

 • مقاصد:
  توکیو
  هاکونه
  اوساکا
  کیوتو نارا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  11 شب و 12 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ﺣرﮐت از ﺷﯾراز به فرودگاه اﺳﺗﺎﻧﺑول و اقامت 1 شبه در استانبول

روز دوم

ﺣرﮐت از اﺳﺗﺎﻧﺑول ﺑه ھﺎﻧدا که در فرودگاه هاندا با راھﻧﻣﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن دیدار میکنیم و با ترانسفر به ھﺗل در ﺗوﮐﯾو میریم

روز سوم

در روز سوم سفر از مکان های دیدنی نظیر:

ﮐﺎخ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ·
درﺧت آﺳﻣﺎن ﺗوﮐﯾو·· ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﺎﮐوﺳﺎ
ﻣﻌﺑد ﺳﻧﺳوﺟﯽ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺎﮐﺎﻣﯾﺳه
ﮐروز رودﺧﺎﻧﮫ ﺳوﻣﯾدا  asukasA Hinode 
ﻣﻧطﻘه اوداﯾﺑﺎ
ﭘل رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن
ﻗﻠﻌه زھره
ﺷﮭر ﭘﺎﻟت 
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺧودرو ﺗوﯾوﺗﺎ
قراره بازدید کنیم و در آخر به ھﺗل برمیگردیم

روز چهارم

در روز چهارم سفر سفری کوتاه خواهیم داشت به شهر آﮐﯾﮭﺎﺑﺎرا  یا ﺷﮭر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ژاپن که بخاطر وجود ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﻋﻣده ﮐﺎﻻھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽﺧﺎﻧﮕﯽ بسیار مشهور شده است

و بعد به شهر ﮔﯾﻧزا که یکی از ﮔران ﺗرﯾن، زﯾﺑﺎﺗرﯾن و ﻣﺟﻠل ﺗرﯾن ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﺷﮭری در ﺟﮭﺎن.است  خواهیم رفت .

شهر ھﯾﺑوﯾﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑه ﻋﻧوانﺗﻘﺎطﻊ ﺷﯾﺑوﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود، ﯾﮏ ﮔذرﮔﺎه مهم و ﻣﺣﺑوب در ﺷﯾﺑوﯾﺎ اﺳت و ﺑه ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗه ﺗرﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی دنیا و وﯾﺗرﯾن ﻣﻌﻣﺎری
در ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗه ﻣﯽ ﺷود، ﮐه دارای ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﺷﺎﺧص ﻣد در ﻓﺎﺻﻠه ﮐوﺗﺎھﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت.

ودر آخر روز به هتل برمیگردیم

روز پنجم

در روز پنجم سفر قراره که به مکان های دیدنی زیر بریم:

بازدید ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ھﺎﮐون 
بازدید زﯾﺎرﺗﮕﺎه ھﺎﮐوﻧﮫ
 و پس از بازدید از دو مکان دیدنی برای صرف نهار به هتل برمیگردیم ، و پس از صرف نهار دوباره گشت و گذار در شهر را شروع میکنیم
بازدید طﻧﺎب راه ﮐوﻣﮕﺎﺗﺎﮐﮫ
بازدید ﭘﯾﺎده روی در اطراف ﮐوه ﮐوﻣﮕﺎﺗﺎﮐﮫ
بازدید ﮐروز درﯾﺎﭼﮫ آﺷﯽ 
و امروز رو با بازگشت به ﺗوﮐﯾو تموم میکنیم
پس از ورود ﺑه ﺗوﮐﯾو، ترانسفر مارا به هتل میبرد

روز ششم

روز ششم سفر قراره که یکی از ماندگار ترین خاطرات رو برای شما رقم بزنه ، بازدید از دﯾزﻧﯽ ﻟﻧد ﺗوﮐﯾو که یکی از جاذبه های خاص گردشگری در ژاپن و حتی در آسیا به شمار می آید

روز هفتم

در روز هفتم از هتل چک اوت میکنیم و به سمت اوساکا حرکت میکنیم

پس از رسیدن به اوساکا با ترانسفر به هتل میریم و در آنجا با تور لیدر فارسی زبانمون بازدید میکنیم

 

روز هشتم

در روز هشتم سفر به مکان های باستانی اوساکا سر میزنیم و از آنها بازدید میکنیم و بعد از مکان های دیدنی زمان خرید در یکی از فروشگاهای اوساکا فرا میرسه و از آکواریوم اوراکا هم بازدید میکنیم  

ﻗﻠﻌه اوزاﮐﺎﺟو
آﻣرﯾﮑﺎﻣورا ﻣﻧطﻘه دوﺗوﻧﺑوری
ﻣرﮐز ﺧرﯾدNamba Parks
آﮐوارﯾوم اوزاﮐﺎ
ﮐﺎﯾوﮐﺎن ﺑﺎغ آﺳﻣﺎن اوﻣدا
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑه ھﺗل

روز نهم

در روز نهم سفر از معابد شهر زیبای اوساکا دیدن میکنیم و برای استراحت به پارک نارا میریم و پس از آن به هتل 

ﻣﻌﺑد ﮐﯾﻧﮑﺎﮐوﺟﯽ 
ﻣﻌﺑد ﮐﯾوﻣﯾزودرا
ﺳروﯾس ﻧﺎھﺎر 
ﭘﺎرک ﻧﺎرا 
ﻣﻌﺑد ﺗوداﯾﺟﯽ
ﺑﺎزﮔﺷت به اوزاﮐﺎ ورود ﺑﮫ ھﺗل

روز دهم

روز دهم ، روز آزاد برای شما در نظر گرفته شده تا یا در هتل استراحت کنید یا به  گشت آزاد و استفاده از تورهای آپشنال مشغول بشید 

روز یازدهم

روز یازدهم روز آخری که در اوساکا هستیم و با ترانسفر به سمت ایستگاه قطار برای حرکت به سمت توکیو میریم ، و بعد از ورود به توکیو به گشت و گذار و خرید مشغول میشیم تا زمان پرواز و با ترانسفر به فرودگاه میریم و پس از دریافت کارت پرواز ﺳروﯾس راھﻧﻣﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد 

ﺧروج از ھﺗل و ﺗراﻧﺳﻔر ﺑﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻗطﺎر اوزاﮐﺎ
اﻧﺗﻘﺎل ﺑه ﺗوﮐﯾو ﺑﺎ ﻗطﺎر ورود ﺑﮫ ﺗوﮐﯾو
اﻧﺗﻘﺎل ﺑه  Aeon Mall ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣرﮐز ﺧرﯾد 
ﺧرﯾد راﯾﮕﺎن (Aeon Lake Town)
ﺗراﻧﺳﻔر ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه
ورود ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ھﺎﻧدا ﺗرﻣﯾﻧﺎل 3
ﺧروج از HANEDA

روز دوازدهم

روز دوازدهم، پس از رسیدن به استانبول سپری کردن 1شب ، آماده پرواز به سمت ایران میشیم

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۶/۲۵ ۱۴۰۱/۷/۵
ترکیش ایرلاینز
از
2,830
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزشیرازتوکیو16:2914:29
هر نفر در اتاق ۲ تخته
2,830 دلار آمریکا + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

تور ژاپن از شیراز

شروع قیمت برای هر نفر
دلار آمریکا
جزئیات تور
 • مقاصد:
  توکیو
  هاکونه
  اوساکا
  کیوتو نارا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  11 شب و 12 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00