ﺗـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ (Premium Class)

0 دیدگاه

توضیحات

اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ و رم
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ رم ﺑﺎ ﭘﺮواز 20 ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز 
پاسپورت با بیش از 6 ماه اعتبار
2 قطعه عکس 3.5 در 4.5 که 70 درصد تصویر صورت باشد 
ترجمه شناسنامه
ترجمه مدارک شغلی 
پرینت بانکی 
اطلاعات شخصی
 • مقاصد:
  پاریس
  بارسلونا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺎرل دو ﮔﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره Pullman Paris Montparnasse ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺎرل دو ﮔﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره Pullman Paris Montparnasse ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز دوم ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿـﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﺳﺎﻋﺖ: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﯾ ﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﺎرﺗﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿـﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﺳﺎﻋﺖ: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﯾ ﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﺎرﺗﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز سوم ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج. )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.( ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﻮﺗﺮدام اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج. )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.( ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﻮﺗﺮدام

اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز چهارم روز آزاد در ﭘﺎرﯾﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز آزاد در ﭘﺎرﯾﺲ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز پنجم ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن.

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن.

روز ششم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻮﺗﯿﮏ، ﻓﻮاره ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺖ ﺟﻮﯾﺲ، ﭘﺎرك ﮔﻮﺋﻞ، ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺎﮔﻮﻧﺎل، ﻻ راﻣﺒﻼ، ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﮔﺮادا ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن( اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻮﺗﯿﮏ، ﻓﻮاره ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺖ ﺟﻮﯾﺲ، ﭘﺎرك ﮔﻮﺋﻞ، ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺎﮔﻮﻧﺎل، ﻻ راﻣﺒﻼ، ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﮔﺮادا ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن( اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز هفتم روز آزاد در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز آزاد در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز هشتم ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۶/۱۸ ۱۴۰۱/۶/۲۴
ترکیش ایرلاینز
از
1,870
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانپاریس16:1607:16
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,870 یورو + بلیط

خواندنی

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

ﺗـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ (Premium Class)

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  بارسلونا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00