ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿـﺎ اﯾﺘـﺎﻟﯿـﺎ

0 دیدگاه

توضیحات

اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ، راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ، اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ، اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن و از ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ رم ﺑﺎ ﭘﺮواز 20ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز
 • مقاصد:
  پاریس
  بارسلونا
  رم
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  9 شب و 10 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

 ورود ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﭘﻮﻟﻤﻦ ﻣﻮﻧﺖ ﭘﺎرﻧﺎس و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز دوم

  ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮي ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﺘﺮُ دام، ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوزي اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ .

روز سوم

  ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري ﺑﺮوي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﺘﺮ، ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺪس، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﯿﺲ.

روز چهارم

 ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن، ورود ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4ﺳﺘﺎره ي ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﮔﺮان وﯾﺎ در

ﺑﺎرﺳﻠﻮن و اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن.

روز پنجم

 ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﮔﺮدا ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ، ﭘﺎرك ﮔﻮﯾﻞ )ﮔﺎﺋﻮدي( و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﺮوف راﻣـﻼ، ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز ششم

  وﻗﺖ آزاد در ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن

روز هفتم

ﻫﻔﺘﻢ : ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره روﻣﺎﻧﯿﮑﻮ ﭘﺎﻟﺲ، اﻗﺎﻣﺖ در رم .

روز هشتم

  ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره روﻣﺎﻧﯿﮑﻮ ﭘﺎﻟﺲ، اﻗﺎﻣﺖ در رم .

روز نهم

  ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ و ﺑﺎزدﯾﺪ واﺗﯿﮑﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎي ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﺳﻦ ﭘﯿﺘﺮ ﻣﻘﺮ ﭘﺎپ، اﻗﺎﻣﺖ در رم.

روز دهم

روز دﻫـﻢ : ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رم ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان .

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱/۴ ۱۴۰۱/۱/۱۴
ترکیش ایرلاینز
از
1,710
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانپاریس00:1716:17
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,710 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿـﺎ اﯾﺘـﺎﻟﯿـﺎ

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  بارسلونا
  رم
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  9 شب و 10 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00