فرانسه ایتالیا

0 دیدگاه

توضیحات

ﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﭘﺎرﯾﺲ
وﻧﯿﺰ و رم ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ وﻧﯿـﺰ ﺑﺎ ﭘﺮواز 20ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر ﻣﺠاز
 • مقاصد:
  پاریس
  ونیز
  رم
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  10 شب و 11 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ورود ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ﮐﺮون ﭘﻼزا و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز دوم

  ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮي ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﺘﺮدام ، ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوزي؛ اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز سوم

  ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري ﺑﺮوي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﺘﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺪس، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز چهارم

  وﻗﺖ آزاد ، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز پنجم

  وﻗﺖ آزاد، اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ

روز ششم

 تﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ وﻧﯿـﺰ ، ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي وﻧﯿـﺰ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘـﺎره ان اچ وﻧﯿﺰ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻟﻮﭼﯽ، ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ آزاد اﻗﺎﻣﺖ در وﻧﯿـﺰ

روز هفتم

ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي وﻧﯿـﺰ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﭘﻞﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮ وﻧﯿـﺰ ﺑﻘﯿﻪ روز وﻗﺖ آزاد و اﻗﺎﻣﺖ در وﻧﯿـﺰ .

روز هشتم

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ رم ، ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره ان اچ ﮐﺎﻟﮑﺸﻦ وﯾﺘﻮرﯾﻮ وﻧﺘﻮ، اﻗﺎﻣﺖ در رم

روز نهم

  ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮي رم ﺑﺎزدﯾﺪ از رم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎي ﮐﻠﻮﺳﺌﻮم و ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺸـﺎق ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دل ﮐﻮرﺳـﻮ  ﻃﺎق ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎي ﮐﻠﻮﺳﺌﻮم و ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻗﺎﻣﺖ در رم

روز دهم

گشت آزاد

روز یازدهم

 ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮر، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان.

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱/۹
ترکیش ایرلاینز
از
1,880
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانپاریس23:1416:14
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,880 یورو + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

فرانسه ایتالیا

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  ونیز
  رم
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  10 شب و 11 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00