ﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻫﻠﻨﺪ(Premium Class)

0 دیدگاه

توضیحات

اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 4ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر از اﯾﺮان
ﺗﺮﻧﺴﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس.

پاسپورت با بیش از 6 ماه اعتبار 
2 قطعه عکس 3.5 در 4.5 که 70 درصد تصویر صورت باشد
ترجمه شناسنامه
ترجمه مدارک شغلی 
پرینت بانکی
اطلاعات شخصی

 • مقاصد:
  پاریس
  آمستردام
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺎرل دو ﮔﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره Pullman Montparnass ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺎرل دو ﮔﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره Pullman Montparnass ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز دوم ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿـﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﺳﺎﻋﺖ: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﯾ ﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﺎرﺗﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه.اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿـﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﺳﺎﻋﺖ: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﯾ ﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﺘﻤﺎرﺗﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰه ﻟﯿﺰه.اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز سوم ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج. )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.( ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﻮﺗﺮدام

ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج. )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.( ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻧﻮﺗﺮدام

روز چهارم روز آزاد در ﭘﺎرﯾﺲ. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز آزاد در ﭘﺎرﯾﺲ. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﭘﺎرﯾﺲ.

روز پنجم ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ. ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ. ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ.

اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

روز ششم ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﻣﯿﺪان دام، ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي اودﮐﺮك، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎيﺳﺎﺣﻠﯽ وﻟﻨﺪام و آﺳﯿﺎب ﻫﺎي ﺑaﺎدي ، ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ي ﺗﻮ در ﺗﻮي آﻣﺴﺘﺮدام اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

ﮔﺸﺖ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام: ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﻣﯿﺪان دام، ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎي اودﮐﺮك، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎيﺳﺎﺣﻠﯽ وﻟﻨﺪام و آﺳﯿﺎب ﻫﺎي ﺑaﺎدي ، ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ي ﺗﻮ در ﺗﻮي آﻣﺴﺘﺮدام اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

روز هفتم روز آزاد در آﻣﺴﺘﺮدام اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

روز آزاد در آﻣﺴﺘﺮدام اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

روز هشتم روز آزاد در آﻣﺴﺘﺮدام اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در آﻣﺴﺘﺮدام.

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮ اى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮ ان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۵/۲۱ ۱۴۰۱/۵/۲۸
ترکیش ایرلاینز
از
1,570
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانپاریس17:5607:56
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,570 یورو + بلیط
۱۴۰۱/۴/۲ ۱۴۰۱/۴/۹
ترکیش ایرلاینز
نام شهرنام هتلدرجه هتل
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###ترکیش ایرلاینزتهرانپاریس17:5607:56
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,570 یورو + بلیط

خواندنی

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

ﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ-ﻫﻠﻨﺪ(Premium Class)

شروع قیمت برای هر نفر
یورو
جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  آمستردام
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • ایرلاین:
  ترکیش ایرلاینز
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  7 شب و 8 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00