مالدیو

0 دیدگاه

توضیحات

خدمات :

خدمات هتل طبق جدول ، کلیه ترانسفر های فرودگاهی و بین شهری ، گشت شهری طبق برنامه سفر ، بیمه مسافرتی

پرواز بستگی به در خواست مسافر ( قطر ایرویز ، فلای دبی ، ایر عربیا )

ترانسفر های فرودگاهی مالدیو

نکته :

ویزای سریلانکا فرودگاهی بوده  در بدو ورود مبلغ 60 دلار گرفته میشود

پرواز بین کلمبو به مالدیو جدا محاسبه می شود

 • مقاصد:
  لامو جزیره مرجانی
  کلمبو
  بنتوتا
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • ایرلاین:
  فلای دبی
 • مدت اقامت:
  10 شب و 11 روز

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول ورود ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ھﺘﻞ ﮐﻠﻤﺒﻮ و ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ درھﺘﻞ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ

ورود ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ھﺘﻞ ﮐﻠﻤﺒﻮ و ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ درھﺘﻞ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ

روز دوم پس ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی درﮐﻠﻤﺒﻮﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ دﯾﺪن ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ وﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎﻧﮕﺎراﻣﺎ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ.

پس ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺷﮭﺮی درﮐﻠﻤﺒﻮﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ دﯾﺪن ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ وﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎﻧﮕﺎراﻣﺎ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﻠﻤﺒﻮ.

روز سوم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗا

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗا

روز چهارم ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗا

ﭘﺲ ازﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ درھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗا

روز پنجم ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺖ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺖ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

روز ششم ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺖ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

ﮐﻞ روزﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺖ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﺑﻨﺘﻮﺗﺎ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

روز هفتم ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

روز هشتم ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

روز نهم ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

روز دهم ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺧﺮوج | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ

و بعد از آن با پرواز به مالدیو رفته و ترانسفر به هتل انتخابی ( مدت افامت پنج روز)

روز یازدهم ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺲ ازﺻﺒﺤﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۱۲/۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
فلای دبی
از
1,830
نام شهرنام هتلدرجه هتل
لامو جزیره مرجانیCOCOON MALDIVES5 ستاره
لامو جزیره مرجانیPARADISE ISLAND RESORT5 ستاره
لامو جزیره مرجانیKURUMBA ISLAND RESORT5 ستاره
بنتوتاBENTOTA4 ستاره
بنتوتاCINNAMON LAKESIDE5 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزشیرازMaldives Hilton Iru fushi01:1113:11
###فلای دبیشیرازMaldives Hilton Iru fushi01:11(+1)01:11
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,830 دلار آمریکا + بلیط

خواندنی

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

مالدیو

شروع قیمت برای هر نفر
دلار آمریکا
جزئیات تور
 • مقاصد:
  لامو جزیره مرجانی
  کلمبو
  بنتوتا
 • هتل:
  ۵ ستاره
 • ایرلاین:
  فلای دبی
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  10 شب و 11 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00