تور 10 روز آفریقای جنوبی

0 دیدگاه

توضیحات

لیدر فارسی زبان
گشت شهری یک روز
ترانسفر فرودگاهی رفت
ترانسفر فرودگاهی برگشت
پرواز رفت
پرواز برگشت
هتل با صبحانه
بیمه مسافرتی
ﭘﺮداﺧﺖ ورودﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي دﯾﺪﻧﯽ وﮔﺸﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺪارك ﻻزم :

2ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ3 4 xﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ 
اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر/ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ) ﺑﺎ ذﮐﺮﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺳﻤﺖ
ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ و داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ3 ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ( اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ آن از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﻘﻂ 5روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) 
2ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ18 ﺳﺎل(ﻓﻘﻂ 1ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺴﺘﺮي و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ)
ﺣﻀﻮرﻣﺴﺎﻓﺮ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 


 • مقاصد:
  ژوهانسبورگ
  پارک ملی پیلانسبرگ
  سان سیتی
  کیپ تاون
 • هتل:
  ۴ و ۵ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  9 شب و 10 روز

خدمات

 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارك و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺑﺎﻻي60 ﺳﺎل ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮاﺳﺖ.
  ﻧﺮخ ﻧﻮزاد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮواز

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

ورود ﺑﻪ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

روز دوم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮاي ﺗﻮر ﺗﻤﺎم روز ﻣﻨﻄﻘﻪHout Bay و ﮔﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻮك ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ Cape Peninsula و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯿﭗ ﭘﻮﯾﻨﺖ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻣﺎﻏﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮏ ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎي آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ) ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي(.

روز سوم

 ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن )اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮك آپ ، Table Mountain (ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ Signal hills در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ V&A Waterfront، ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ راﺳﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، 

روز چهارم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎن ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ KirstenboschGarden و در اداﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎي Stellenbosch و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰارع اﻧﮕﻮر و ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ Canal Walk و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ 18.

روز پنجم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺮك ﮐﯿﭗ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ ،ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ. ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.

روز ششم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، وﻗﺖ آزاد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت رﯾﺰورت ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرك آﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻫﺘﻞ ﻫﺎي ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﯿﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ در Entertainment Center ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روز هفتم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎق و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ در ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﯽ ) در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ

1 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ)The Kingdom Resort 4star Top ( )ﭘﯿﻼﻧﺰﺑﺮگ دوﻣﯿﻦ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(

ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎري در ﺳﺎﻋﺖ30 :16)ﺑﻤﺪت 3 ﺳﺎﻋﺖ( ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ.

روز هشتم

 ﺑﯿﺪاري در ﺳﺎﻋﺖ 7:00 ﺻﺒﺢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺑﺼﻮرت زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ Cambanos و اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ورود ﺑﻪ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، در اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ راﻫﻨﻤﺎي ﺗـﻮر از ﻣﯿـﺪان  ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ و ﺳﻨﺪﺗﺎن ﺳﻨﺘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

روز نهم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﺑﺎزي ﮔﻠﺪرﯾﻒ ﺳﯿﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 17 . ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ 

روز دهم

روز دﻫﻢ : ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻫﺘﻞ ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

۱۴۰۱/۶/۲۵ ۱۴۰۱/۷/۴
قطر ایرویز
نام شهرنام هتلدرجه هتل
ژوهانسبورگRadisson Blu Sandton5 ستاره
پارک ملی پیلانسبرگThe Kingdom Resort4 ستاره
کیپ تاونBloubergstrand4 ستاره
شماره پروازایرلاینمبدامقصدساعت رفتساعت ورود
###قطر ایرویزتهرانکیپ تاون19:55(+1)12:55
هر نفر در اتاق ۲ تخته
1,950 دلار آمریکا + بلیط

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

تور 10 روز آفریقای جنوبی

شروع قیمت برای هر نفر
دلار آمریکا
جزئیات تور
 • مقاصد:
  ژوهانسبورگ
  پارک ملی پیلانسبرگ
  سان سیتی
  کیپ تاون
 • هتل:
  ۴ و ۵ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  9 شب و 10 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00